IPPP1/443-818/14-2/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 września 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-818/14-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 18 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnego przekazania rezultatów projektu za czynności niepodlegające opodatkowaniu, braku prawa do odliczenia z tytułu zakupów poniesionych w związku z projektem oraz określenia, czy otrzymana dotacja zwiększa podstawę opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania nieodpłatnego przekazania rezultatów projektu za czynności niepodlegające opodatkowaniu, braku prawa do odliczenia z tytułu zakupów poniesionych w związku z projektem oraz określenia, czy otrzymana dotacja zwiększa podstawę opodatkowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Instytut z siedzibą w miejscowości J., (dalej "Instytut") podpisał w dniu 30 grudnia 2009 r. umowę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako jednostką pośredniczącą o dofinansowanie realizacji projektu. Umowa przewiduje sfinansowanie projektu w 100%, w tym 85% wartości wydatków kwalifikowanych pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% dokonywane jest w formie dotacji celowej z budżetu Państwa.

W celu realizacji Projektu zostało powołane konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego weszły 4 podmioty badawcze i 6 podmiotów przemysłowych. Środki pomocowe skierowane do Instytutu jako Beneficjenta przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia, zakup wyposażenia laboratoryjnego i materiałów, zakup usług badawczych oraz inne cele związane wyłącznie z realizacją Projektu, Liderem konsorcjum jest Wnioskodawca.

Celem strategicznym Projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez badania w obszarze nauk związanych z jakością żywności, co przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, wzrostu jej konkurencyjności oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa.

Celem bezpośrednim Projektu jest kompleksowe opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego o podwyższonej wartości odżywczej i właściwościach prozdrowotnych, spełniających kryteria żywności funkcjonalnej, uwzględniające precyzyjne powiązanie ogniw w całym łańcuchu żywnościowym "od pola do stołu", a następnie dostarczenie tych rozwiązań sektorowi rolno-spożywczemu (nieodpłatny transfer technologii) dla bezpośredniego wdrożenia do produkcji.

W studium wykonalności założono, iż przekazywanie wypracowanych technologii, jak i innych rezultatów Projektu będzie się dokonywało wyłącznie nieodpłatnie na rzecz poszczególnych odbiorców zainteresowanych ich wdrożeniem. Zakupione do realizacji Projektu towary i usługi są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów Projektu.

Przekazanie rezultatów Projektu w postaci Instrukcji Wdrożeniowych nastąpi w formie nieodpłatnego udzielenia licencji typu "web-wrap" i "click-wrap" na drodze komunikacji internetowej. Odbiorcami licencji będą podmioty z sektora rolno-spożywczego na zasadach bezpłatności, równości i z zachowaniem warunków konkurencyjności gospodarczej. Ponadto wyniki badań uzyskanych w trakcie realizacji Projektu będą przekazywane również nieodpłatnie w formie publikacji w prasie fachowej, na portalach internetowych oraz w formie seminariów i konferencji organizowanych wspólnie z podmiotami gospodarczymi. Przedmiot Projektu jest zgodny z przedmiotem działalności naukowej i gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy wyłącznie nieodpłatne przekazanie rezultatów projektu w formie udzielenia licencji typu "web-wrap" i "clic-wrap" w drodze komunikacji internetowej jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług a VAT naliczony w fakturach dokumentujących zakupy niezbędne do realizacji tego projektu (sfinansowanego z dotacji w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka) nie podlega odliczeniu.

2. Czy otrzymana zgodnie z Umową kwota dotacji stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT jako dopłata do ceny.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Instytut, jako instytucja naukowo-badawcza prowadzi działalność w formie szeroko rozumianych usług, w tym również na rzecz podmiotów gospodarczych. Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera własną definicję świadczenia usług, zamieszczoną w art. 8 ust. 1, Przepis ten stanowi, m.in, że:

1. "Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się także każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej". A ponadto, "za odpłatne świadczenie usług uznaje się również m.in. wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika".

Analizując ten przepis a contrario, należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie usług do celów związanych z działalnością gospodarczą nie zostaje dla potrzeb ustawy o VAT zrównane ze świadczeniem odpłatnym i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na tle tych przepisów status podatkowy instytutu można ocenić w ten sposób, że jest on zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, który w ramach prowadzonej działalności świadczy różnorodne usługi na rzecz podmiotów instytucjonalnych. Co do zasady usługi te są odpłatne, i stanowią w rozumieniu ustawy o VAT podstawę opodatkowania tym podatkiem. Oprócz usług o charakterze odpłatnym, Instytut w ramach omawianego tu Projektu świadczy usługi nieodpłatne, które mają ścisły związek z całokształtem przedmiotu działalności, lecz za które nie jest pobierane wynagrodzenie. Niezbędne koszty związane ze świadczeniem tych usług są natomiast pokrywane z dotacji.

Zatem cały zespół działań i czynności składających się na rezultat Projektu można określić jako nieodpłatne świadczenie usług związanych z działalnością gospodarczą Instytutu. Podstawową przesłanką ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też nie podlega opodatkowaniu, jest określenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności, wtedy nie może zostać ono uznane za czynność opodatkowaną podatkiem VAT, co wynika z brzmienia art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Cele realizowanego Projektu wskazują na zamiar wyłącznie nieodpłatnej formy przekazania zainteresowanym podmiotom wyników Projektu. Jest to zawarte we Wniosku o dofinansowanie Projektu, jak i w Studium Wykonalności Projektu. Przesłankę nieodpłatnego przekazania rezultatów Projektu należy uznać jako element wykluczający szeroko rozumiane usługi z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Celem ogólnym Projektu jest też wykonanie szeregu wysoko profesjonalnych prac na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego w wyniku badań w obszarze nauk związanych z jakością żywności, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa. Są to zatem działania pro publico bono, których dodatkowym efektem jest podniesienie prestiżu, roli i znaczenia Instytutu w sferze polskiej nauki.

Jak wynika z analizy Projektu i Studium Wykonalności, rezultaty Projektu przejawią się pod zróżnicowanymi postaciami. Przede wszystkim przewiduje się opracowanie innowacyjnych technologii produkcji żywności funkcjonalnej, umożliwiając wdrożenie zaproponowanych innowacji w przedsiębiorstwach. Transfer technologii do sektora rolno-spożywczego będzie dokonywany w sposób nieodpłatny. W szczególności będzie on następował w drodze nieodpłatnego udostępniania licencji niewyłącznych typu open content (wolnych licencji) uprawniających producentów rolnych i rolno-spożywczych do korzystania z Instrukcji Wdrożeniowych i ich aplikowania w sferze komercyjnej.

Innymi formami udostępniania rezultatów prac prowadzonych w ramach Projektu będzie publikacja wyników badań zarówno w wydawnictwach profesjonalnych i popularnonaukowych, jak i w formie seminariów i konferencji we współpracy z sektorem rolno-spożywczym.

Dla oceny stopnia realizacji Projektu, zastosowano następujące wskaźniki rezultatu:

A. liczba umów przekazania praw własności intelektualnej;

B. liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji strategicznych projektów badawczych;

C. liczba odbiorców użytkujących nieodpłatnie wyniki Projektu.

Osiągnięcie tych wskaźników potwierdza wykonanie celu i założeń Projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur poświadczających nabycie towarów i usług w celu realizacji Projektu, którego rezultaty będą udostępniane w sposób nieodpłatny.

Ad. 2

Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z przytoczonego przepisu, a contrario należy wywieść, że dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze niemające bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług nie stanowią podstawy opodatkowania. Ponieważ celem Projektu jest nieodpłatne przekazanie wyników badań podmiotom gospodarczym, zatem wykluczony jest wpływ otrzymanej dotacji na cenę tych usług. Jeżeli dotacja nie wpływa na wysokość ceny towarów lub usług, wtedy mamy do czynienia z dofinansowaniem neutralnym na gruncie podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) (art. 7 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarczą podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę z MNiSW o dofinansowanie realizacji projektu. W celu realizacji Projektu zostało powołane konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego weszły 4 podmioty badawcze i 6 podmiotów przemysłowych. Środki pomocowe skierowane do Instytutu. Liderem konsorcjum jest Wnioskodawca.

Celem bezpośrednim Projektu jest kompleksowe opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego o podwyższonej wartości odżywczej i właściwościach prozdrowotnych, a następnie dostarczenie tych rozwiązań sektorowi rolno-spożywczemu (nieodpłatny transfer technologii) dla bezpośredniego wdrożenia do produkcji.

Przekazywanie wypracowanych technologii, jak i innych rezultatów Projektu będzie się dokonywało wyłącznie nieodpłatnie na rzecz poszczególnych odbiorców zainteresowanych ich wdrożeniem. Przekazanie rezultatów Projektu w postaci Instrukcji wdrożeniowych nastąpi w formie nieodpłatnego udzielenia licencji typu "web-wrap" i "click-wrap" w drodze komunikacji internetowej. Odbiorcami udzielenia licencji będą podmioty z sektora rolno-spożywczego na zasadach bezpłatności, równości i z zachowaniem warunków konkurencyjności gospodarczej. Ponadto wyniki badań uzyskanych w trakcie Projektu będą przekazywane również nieodpłatnie w formie publikacji w prasie fachowej, na portalach internetowych oraz w formie seminariów i konferencji organizowanych wspólnie z podmiotami gospodarczymi.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia opodatkowania nieodpłatnego przekazania rezultatów projektu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy niezbędne do realizacji tego projektu.

Analiza cytowanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatne świadczenie usług, natomiast nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jako odpłatne, w przypadku gdy usługi te nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.

Jak wskazał Wnioskodawca celem ogólnym Projektu są działania pro publico bono na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez zwiększenie innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego w wyniku badań w obszarze nauk związanych z jakością żywności, co w efekcie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz szybszego rozwoju cywilizacyjnego kraju obejmującego poprawę zdrowia społeczeństwa. Efektem tych działań jest również podniesienie prestiżu, roli i znaczenia Instytutu w sferze polskiej nauki. Przedmiot Projektu zgodny jest z przedmiotem działalności naukowej i gospodarczej Wnioskodawcy.

Zatem należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie rezultatów projektu w formie udzielenia licencji typu "web-wrap" i "clic-wrap"w drodze komunikacji internetowej, z uwagi na fakt, że będzie miało związek prowadzoną działalnością nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy. Tym samym czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W analizowanej sprawie efekty Projektu zostaną udostępnione w sposób nieodpłatny i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy związane z Projektem z uwagi na brak związku z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Ad. 2

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy - obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. - podstawą opodatkowania był obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie natomiast do art. 29a ust. 1 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. - podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, str. 1 z późn. zm.), w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 29 ustawy wiąże się z wprowadzeniem nowego art. 29a zawierającego kompleksowe regulacje dotyczące ustalania podstawy opodatkowania. Uregulowania te zostały zmodyfikowane, aby pełniej odzwierciedlić przepisy Dyrektywy 2006/112/WE, a także w celu większej przejrzystości i czytelności tych zasad.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym, wpływającym na objęcie uzyskanej przez podatnika dotacji definicją podstawy opodatkowania, jest stwierdzenie, czy dotacja udzielana jest w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.

W sytuacji, gdy podatnik dla konkretnej dostawy towarów lub konkretnego świadczenia usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie, np. w postaci dotacji stanowiącej dopłatę do ceny towaru lub usługi - tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Natomiast dotacje, mające na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności, nieuzależnione od ilości i wartości dostarczanych towarów lub świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Istotne zatem dla określenia, czy dana dotacja (dopłata) jest, czy nie jest opodatkowana, są szczegółowe warunki jej przyznania, określające cel realizowanego w określonej formie dofinansowania.

W konsekwencji, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie podlega opodatkowaniu.

Dotacja niedająca się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służąca pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji Projektu, m.in. wynagrodzenia, zakup wyposażenia laboratoryjnego i materiałów, zakup usług badawczych oraz inne cele związane wyłącznie z realizacją Projektu. Przekazywanie wypracowanych technologii, jak i innych rezultatów Projektu będzie się dokonywało wyłącznie nieodpłatnie i jak wykazano w odpowiedzi na pytanie 1 - nie będzie stanowiło czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem z uwagi na fakt, że opisana dotacja przeznaczona jest na bieżące koszty oraz zakup usług związanych z realizacją Projektu, będzie dotacją o charakterze zakupowym, a nie dotacją mającą na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

W rezultacie należy stwierdzić, że dofinansowanie Projektu nie jest przeznaczone na dopłatę do ceny, nie ma bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych usług i tym samym nie stanowi podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy. Tym samym opisana dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl