IPPP1/443-813/14-4/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 września 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-813/14-4/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 18 sierpnia 2014 r. (doręczone 20 sierpnia 2014 r.) pismem z dnia 20 sierpnia 2014 r., nadanym dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi towarami i usługami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanymi towarami i usługami.

Złożony wniosek został uzupełniony na wezwanie tut. Organu nr IPPP1/443-813/14-2/AP z dnia 18 sierpnia 2014 r. (doręczone 20 sierpnia 2014 r.) pismem z dnia 20 sierpnia 2014 r., nadanym dnia 20 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podstawową działalnością Wnioskodawcy (dalej jako Spółka lub X) jest organizowanie na terenie całej Polski siatki warsztatów naprawczych zajmujących się szkodami komunikacyjnymi, zarządzanie flotą samochodów w zakresie szkód komunikacyjnych oraz prowadzenie rozliczeń z zakładami ubezpieczeniowymi (w zakresie szkód komunikacyjnych).

Spółka świadczy na rzecz swoich klientów usługi polegające w szczególności na sprawowaniu opieki nad flotą samochodów należących do klienta (takie samochody nie są przez Spółkę wykorzystywane w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, nie są własnością Spółki, ani Spółka nie posiada żadnego tytułu prawnego uprawniającego ją do korzystania z przedmiotowych samochodów) w zakresie naprawy szkód blacharsko-lakierniczych. Samochody są wyłącznie własnością klienta lub klient posiada inny tytuł prawny (leasing/najem itp.) uprawniający go do korzystania z samochodu.

Spółka dokonuje zakupu towarów i usług blacharsko-lakierniczych na potrzeby świadczonych na rzecz klienta napraw, usług wynajmu samochodów zastępczych, usług holowniczych oraz innych usług związanych z obsługą szkód komunikacyjnych. Zakupione towary i usługi są refakturowane na klienta i rozliczane w jego imieniu z zakładem ubezpieczeniowym lub tylko refakturowane (w sytuacji gdy wartość szkody jest poniżej udziału własnego tj. 1000,00 zł netto, czyli szkody nie objęte ochroną ubezpieczeniową).

Wynagrodzenie Spółki stanowią:

* prowizje otrzymywane od zakładów naprawczych (umowny procent od obrotu), na podstawie wystawianych na koniec miesiąca przez Spółkę faktur VAT,

* wynagrodzenie ryczałtowe, które Klient uiszcza na rzecz Spółki za obsługę bezgotówkową (faktury nie są wystawiane na X, lecz od razu na Klienta).

Usługi świadczone przez Spółkę podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakupione towary i usługi Spółka wykorzystuje do świadczenia usług napraw powypadkowych (usługa obsługi szkód komunikacyjnych), zatem wykorzystuje je do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Naprawiane samochody są de facto przedmiotem, w odniesieniu do których Spółka świadczy usługi napraw powypadkowych - samochody te nie są przez Spółkę wykorzystywane w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, w świetle przepisów ustawy o VAT w stanie prawnym po 1 kwietnia 2014 r., że od wszelkich zakupionych towarów i usług, niezbędnych do świadczenia przez Spółkę usług (w związku z samochodami należącymi do klienta) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych dotyczących zakupionych towarów i usług (prawo do odliczenia 100% kwoty podatku VAT od takich nabyć).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1.

wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.

należnego z tytułu:

a.

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,

c.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.

należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.

wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy VAT, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1.

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2.

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3.

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Przy czym zgodnie z art. 86a ust. 3 ustawy VAT, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a.

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b.

konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.

do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Jak Spółka wskazała, że zakupione towary i usługi, o których mowa w opisie stanu faktycznego Spółka wykorzystuje do świadczenia usług napraw powypadkowych (głównie naprawy blacharsko-lakiernicze), a zatem wykorzystuje je do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, na podstawie art. 86 ustawy VAT przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych dotyczących zakupionych towarów i usług, na potrzeby świadczonych przez Spółkę usług.

Spółka wskazuje, że towary i usługi zakupione na potrzeby usług napraw powypadkowych są elementem niezbędnym do wykonania przez Spółkę usługi podlegającej opodatkowaniu VAT. Tym samym bez dokonania zakupów tych towarów i usług Spółka nie mogłaby wykonać usług obsługi szkód komunikacyjnych świadczonych na rzecz swoich klientów.

Zakupy towarów i usług na potrzeby świadczonych przez X usług nie mogą w ocenie Wnioskodawcy być kwalifikowane jako wydatki dotyczące pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy VAT, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem zakupy te nie dotyczą pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Samochody w odniesieniu do których świadczone są usługi napraw blacharsko-lakierniczych są wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez klientów Wnioskodawcy.

Dokonując wykładni celowościowej (jak również literalnej) regulacji wprowadzonych do ustawy VAT ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 312), trzeba dojść do wniosku, iż ograniczenie w odliczaniu VAT obejmuje wydatki ponoszone w związku z eksploatacją pojazdu wykorzystywanego (w sposób mieszany) w działalności gospodarczej podatnika. Mając to na względzie należy przyjąć, że samochody w odniesieniu do których X świadczy usługi nie są wykorzystywane przez Spółkę w jej działalności gospodarczej, a są jedynie przedmiotem (wykorzystywanym w działalności - klienta Spółki) świadczonych przez X usług napraw szkód komunikacyjnych (w związku z którymi Spółka ponosi wydatki na nabycie usług i towarów).

Należy zwrócić uwagę, że art. 86a wraz z art. 86 ustawy VAT określają zasady odliczania podatku naliczonego. W art. 86a ustawy VAT określono szczególne regulacje dotyczące określenia wysokości kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja oznacza, że w sytuacji, gdy znajdzie zastosowanie szczególna regulacja zawarta w art. 86a ust. 1, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego (w 50%). Jeżeli jednak regulacja art. 86a ust. 1 ustawy VAT nie znajdzie zastosowania, wówczas znajdą zastosowanie ogólne regulacje zawarte w art. 86 ustawy VAT.

Powyższe rozważania prowadzą - w ocenie Wnioskodawcy - do wniosku, iż nowe regulacje (zawarte w art. 86a ustawy VAT) nie będą miały zastosowania do wydatków ponoszonych przez X w związku ze świadczonymi usługami napraw blacharsko-lakierniczych, bez względu na model rozliczenia takiej usługi z klientem. W ocenie Wnioskodawcy, w zakresie tych wydatków Spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia VAT (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT).

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, w odniesieniu do zagadnienia odliczania podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług na potrzeby świadczonych przez X usług nie znajdą zastosowania ograniczenia w możliwości odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ustawy VAT.

Podsumowując, w ocenie Spółki zakupione towary i usługi na potrzeby usług napraw szkód komunikacyjnych są niezbędne do wykonania przez Spółkę usług będących przedmiotem jej działalności, usług podlegających opodatkowaniu VAT i bez nabycia tych towarów i usług Spółka nie mogłaby wykonać napraw na rzecz swoich klientów. W związku z tym zakupione na potrzeby świadczonych przez Spółkę usług towary i usługi służą X do wykonywania czynności opodatkowanych, potwierdzonych fakturą VAT. W rezultacie Spółka uważa, iż należy przyjąć, że dokonując zakupu tych towarów i usług związanych bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury potwierdzającej nabycie przedmiotowych towarów i usług.

Stanowisko Spółki potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej 23 czerwca 2014 r. interpretacji indywidualnej (znak: IPPP1/443-535/14-2/IGo).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. W zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl