Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-731/13-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X., przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Organizacja zrealizowała projekty w ramach, finansowanych w 75% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, w 10% ze środków budżetu oraz w 15% ze środków własnych Organizacji. Umowy zakładały m.in. organizację szkoleń, zajęć świetlicowych, kursów, przeglądów filmów. W ramach realizacji umów Organizacja wynajmowała lokale na przeprowadzane zajęcia, nabywała usługi ksero, nabywała takie towary jak materiały papiernicze i plastyczne na zajęcia świetlicowe, wodę pitną dla uczestników zajęć, wyżywienie uczestników, środki czystości i inne. Realizując ww. umowy Organizacja nie dokonywała sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT. Organizacja nie osiągnęła przychodów, lecz poniosła jedynie koszty. Innymi słowy, nie było żadnej formy odpłatności na rzecz Organizacji w ramach realizacji umów. Organizacja jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu, tj. w związku z realizacją umów realizowanych przez Organizację przy dofinansowaniu ze środków unijnych będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nabycia towarów i usług związanych z tymi umowami.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z projektami/umowami realizowanymi przez Organizację w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, Organizacji nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od nabycia towarów i usług związanych z tym projektem.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej:ustawa o VAT) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowania jak podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96 z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 85 ust. 20.

Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko wówczas gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarem i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W niniejszej sprawie działania związane z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi. W związku z tym nie będzie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Tym samym Organizacja nie będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanych umów. Organizacji nie będzie również przysługiwało prawo do otrzymania zwrotu VAT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonywania przepisów ustawy o podatku towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. poz. 224 nr 1799, z późn. zm.). Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej przysługuje zwrot podatku naliczonego. Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia za środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej nie uważa się jednak m.in. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Skoro zatem środki finansowane otrzymywane przez Organizację pochodzą ze środków unijnych, to nie są środkami bezzwrotnej pomocy w rozumieniu wskazanych przepisów rozporządzenia, a w konsekwencji Organizacji nie przysługuje zwrot VAT w trybie rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu przedstawionego we wniosku stanu sprawy wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekty w ramach umów, finansowane w 75% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, w 10% ze środków budżetu oraz w 15% ze środków własnych Organizacji. Realizacja przedmiotowych projektów wiązała się z nabyciem niezbędnych towarów i usług. Natomiast jak wskazał Wnioskodawca w związku z ww. umowami Organizacja nie dokonywała sprzedaży towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT. Organizacja nie osiągnęła przychodów, lecz ponosiła jedynie koszty. Z opisu sprawy wynika ponadto, że Zainteresowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Organizacja nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących dokonane zakupy w ramach zrealizowanych projektów.

W zakresie przedmiotowych projektów Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym opisie sprawy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl