IPPP1-443-73/09-5/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-73/09-5/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2009 r. (data wpływu 26 stycznia 2009 r.), uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2009 r. (data wpływu 3 kwietnia 2009 r.) oraz pismem z dnia 3 kwietnia 2009 r. (data wpływu 9 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu "Integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu "Integracja systemów teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych". Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 kwietnia 2009 r. (data wpływu 3 kwietnia 2009 r.) oraz pismem z dnia 3 kwietnia 2009 r., będącymi odpowiedziami na wezwanie tut. organu Nr IPPP1-443-73/09-2/AK z dnia 23 marca 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto realizowało projekt z udziałem środków EFRR pod nazwą "Integracja systemów Teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych". Przedmiotem tego projektu była rozbudowa, modernizacja i integracja infrastruktury technicznej będącej podstawą dalszego, szerokiego rozwoju elektronicznej administracji oraz zwiększenie publicznej dostępności zasobów Internetu na terenie Miasta.

Wynikiem realizacji projektu był zakup następujących towarów i usług:

1.

dostawa routera brzegowego BGP oraz budowa serwerowni, które służą zapewnieniu nowoczesnej infrastruktury gwarantującej wysoką sprawność usług sieci wewnętrznej Urzędu Miasta oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych,

2.

budowa hot-spotów służących zapewnieniu bezpłatnego, publicznego dostępu do Internetu w wybranych punktach Miasta,

3.

dostawa central telefonicznych i przełączników sieciowych dla Urzędu Miasta i jego jednostek organizacyjnych. Urządzenia te służą do stworzenia jednolitej infrastruktury technicznej w zakresie telefonii, dostępu do Internetu i do zasobów informatycznych Urzędu.

4.

dostawa usług VoIP dla Biura Obsługi Mieszkańców, które służą pracownikom Biura Obsługi Mieszkańców do realizowania połączeń telefonicznych za pośrednictwem sieci Internet.

Zakupione w wyniku realizacji tego projektu towary i usługi przeznaczone są do wykorzystania zarówno przez pracowników Urzędu Miasta jak i przez niektóre jednostki organizacyjne Miasta (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych). Jednostki te ponoszą wydatki według faktycznie poniesionych kosztów z tytułu korzystania z dostarczanych usług.

Pismem z dnia 2 kwietnia 2009 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 23 marca 2009 r. Nr IPPP1-443-73/09-2/AK, Wnioskodawca wyjaśnił, iż zgodnie z art. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) przez gminę należy rozumieć wspólnotę samorządową, którą tworzą mieszkańcy oraz odpowiednie terytorium, posiadającą osobowość prawną.

Zadania gminy obejmujące wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, należące do zadań własnych gminy i określone zostały w art. 7 ust. 1. Zgodnie z art. 9 w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Organem wykonawczym gminy na podstawie art. 26 jest wójt, przy czym przez wójta zgodnie z art. 11a ust. 3 należy rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta. Jednocześnie w art. 33 ustawodawca wskazał, iż Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Prezydent jest również zgodnie z zapisem art. 33 ust. 3 kierownikiem urzędu.

Zadania gminy realizowane są więc przez Urząd Miasta (który jest jednostką budżetową) i powołane w tym celu inne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze). Formy organizacyjno prawne jednostek sektora finansów publicznych określa rozdział 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w przepisach ustawy o finansach publicznych bowiem zgodnie z art. 187 ust. 2 przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego (Prezydent) kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że gmina jako wspólnota samorządowa mieszkańców wykonuje swoje zadania poprzez powołane przez radę gminy do tego celu jednostki organizacyjne.

Jednostki organizacyjne gminy stanowią bowiem wyłącznie formę organizacyjno-prawną umożliwiającą realizację zadań własnych. Nie są więc dla gminy "kontrahentem", któremu powierza się wykonanie zadania. Zasady działania sektora finansów publicznych powodują że podział zadań do wykonania pomiędzy jednostki organizacyjne odbywa się bez powstawania zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym, a finansowanie tych zadań następuje w ramach budżetu (planu finansowego) jednostki samorządu terytorialnego.

Urząd Miasta jako jednostka organizacyjna Gminy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP oraz REGON i realizuje wyłącznie zadania Gminy, podobnie jak inne jednostki organizacyjne powołane do tego celu.

Stąd też zadanie Gminy dotyczące inwestycji o których mowa we wniosku o interpretację realizuje Urząd Miasta.

Ponadto w piśmie z dnia 3 kwietnia 2009 r. (data wpływu 9 kwietnia 2009 r.) Wnioskodawca wyjaśnił, iż Gmina nie ma odrębnie nadanego numeru identyfikacji podatkowej i w przypadku, gdy jest beneficjentem środków pomocowych, ubiega się o przyznanie dotacji, kredytów i pożyczek, wszelkie wymagane w tym celu dokumenty opatrzone są numerem NIP nadanym dla Urzędu Miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Miasto w ramach realizacji tego projektu może odliczyć podatek VAT zawarty w zakupach towarów i usług niezbędnych do jego realizacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT zawarty w zakupach towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu nie może być odliczony, bowiem efekt końcowy projektu będzie sprzyjał długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionu powiatu oraz da Urzędowi Miasta możliwość połączenia wszystkich jednostek organizacyjnych i mieszkańców miasta poprzez tanią wydajną i bezpieczną obsługę, a więc służył będzie czynnościom nieopodatkowanym w Urzędzie.

Świadczenie na rzecz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zwolnione jest od podatku od towarów i usług z mocy § 13 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że Miasto otrzymało już interpretację na ww. temat w roku 2007, znak: IP-PP2-443-441/07-5/PW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika więc z regulacji powyższego przepisu, podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika tego podatku. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT).

Wskazać należy, iż jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina jako podmiot prawa publicznego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) realizuje zadania użyteczności publicznej, którymi są zadania własne gminy. Jak wskazuje art. 2 ust. 1 ww. ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność i z tytułu wykonywania tych zadań jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie regulacji ww. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r. W art. 7 ust. 1 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawodawca wskazał, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W art. 7 ust. 1 pkt 15, wymieniono, jako zadania własne gminy, m.in. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Gmina realizowała projekt pn. "Integracja systemów Teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioskodawca wskazał, iż nie wykorzysta przedmiotowego projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

A zatem realizacja przedmiotowego projektu nie służy czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, a przedmiotowa inwestycja mieści się więc w ramach zadań publicznych o charakterze ponadgminnym określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które na mocy cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "Integracja systemów Teleinformatycznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych" z uwagi na fakt, iż nie został spełniony warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. dokonywane zakupy towarów i usług nie są związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl