IPPP1-443-729/07-4/RK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-729/07-4/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 17 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie organizacji konferencji naukowej jest - nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie organizacji konferencji naukowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Politechnika (podatnik VAT) świadczy usługi w zakresie edukacji i badań naukowych. W ramach swojej działalności zajmuje się również organizacją konferencji.

Konferencje te, odbywają się poza miejscem siedziby. Uczelnia przedstawia informację o organizowanej konferencji, terminie oraz opłatach. Opłata za uczestnictwo w konferencji ustalana jest na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów zakupu usług z zewnątrz. Należą do nich: koszty wynajmu sali konferencyjnej, zakwaterowania, wyżywienia, druku materiałów i książek itp.

Zakupy usług na potrzeby konferencji finansowane są z wpłat uczestników.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, konferencje naukowe odbywają się z inicjatywy Uczelni. Naukowcy prezentują i omawiają wyniki swoich badań naukowych. Bezpośrednie kontakty uczestników sprzyjają szybkiej wymianie informacji oraz doświadczeń.

Pismem z dnia 14 stycznia 2008 r., Wnioskodawca wskazał, iż opłaty za udział w organizowanej konferencji są fakturowane z symbolem PKWiU 80.30.12-00.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy konferencja naukowa organizowana przez Politechnikę, jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., i czy faktury za udział w konferencji winny zawierać 22% VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, konferencja naukowa to spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. Podstawową częścią wszystkich konferencji są sesje wykładowe. W ramach sesji, kolejni naukowcy referują wyniki swoich badań. Następnie odbywa się publiczna dyskusja. Nie można więc jednoznacznie wskazać indywidualnego odbiorcy na rzecz którego uczelnia mogłaby przenieść prawa do wykorzystania prezentowanych prac badawczych.

W związku z powyższym, Uczelnia kwalifikuje konferencje jako usługę edukacyjną publiczną, a co za tym idzie opłaty za uczestnictwo w konferencji, fakturuje jako usługi edukacyjne zwolnione z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...) - art. 8 ust. 1 ustawy.

Istotą świadczenia usługi, jest każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie jest zatem dwustronnym stosunkiem prawnym i wymaga podmiotu pełniącego rolę odbiorcy (konsumenta świadczenia, nabywcy usługi) oraz podmiotu świadczącego (wykonującego czynności, świadczącego usługę). Określone ustawą "świadczenie usług" obejmuje świadczenie na rzecz skonkretyzowanych, a nawet zindywidualizowanych podmiotów (ostatecznych konsumentów). Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca pobiera opłatę (ustalaną na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów zakupu usług z zewnątrz), od uczestników konferencji naukowej, której jest organizatorem, dokonuje świadczenia usługi. Odbiorcą usługi, jest każdy z uczestników konferencji, od którego pobierana jest opłata. Zatem, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż nie można wskazać odbiorcy świadczonej usługi, bowiem zostały spełnione warunki o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Ponadto, świadczona usługa ma charakter odpłatny, zatem w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca podał, iż klasyfikuje konferencję, jako usługę edukacyjną publiczną, a usługi organizowanej konferencji fakturuje z symbolem PKWiU 80.30.12-00.

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Minister Finansów, nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług, bowiem uprawnionym w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, przy czym odpowiedzialnym za prawidłową klasyfikację jest podmiot świadczący usługę lub dokonujący dostawy towarów.

Z uwagi na powyższe, jeżeli świadczona usługa posiada symbol wskazany przez Wnioskodawcę, to stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, (który stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy) - jest zwolniona z podatku od towarów i usług. W załączniku nr 4 pod poz. 7 zapisano symbol PKWiU ex 80 - Usługi w zakresie edukacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl