IPPP1-443-728/08-2/JL - Czy umowa zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 czerwca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-728/08-2/JL Czy umowa zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2008 r. (data wpływu 14 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umowy zlecenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umowy zlecenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 19 czerwca 2006 r. została zawarta umowa zlecenia pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą XXX jako organem założycielskim przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą S, a Panem J - zarządcą. Przedmiotem umowy jest zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym na podstawie art. 45a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

Celem zarządzania jest uzyskanie jak najlepszej efektywności ekonomicznej w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządca nadzorowany jest przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa. Na wykonanie czynności przekraczających zwykły zarząd, Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę rady (w ust. 6 umowy zlecenia zostały wymienione przykładowe czynności wymagające takiej zgody). Zarządca ponosi odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przedsiębiorstwu, a będące następstwem jego działania lub zaniechania niemieszczącego się w granicach dopuszczalnego ryzyka gospodarczego. Z tytułu realizacji umowy Zarządcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie, które może zostać powiększone o podatek od towarów i usług, o ile Zarządca będzie podatnikiem tego podatku. Wszelkie koszty związane z wynagrodzeniem zarządu obciążają przedsiębiorstwo. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana w dowolnym czasie przez każdą ze stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ww. umowa zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem wnioskodawcy warunkiem niepodlegania opodatkowaniu jest stwierdzenie, że ww. umowa określa wykonanie czynności, na podstawie których osoba fizyczna - Zarządca jest związana ze zlecającym stosunkiem prawnym co do:

1.

warunków wykonywania

2.

wynagrodzenia

3.

odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zdaniem wnioskodawcy pierwsze dwa warunki są oczywiste, co do trzeciego należy zwrócić uwagę, że pomimo zawarcia umowy przez organ założycielski, to faktyczną stroną tego stosunku prawnego jest przedsiębiorstwo, a organ założycielski występował w jego zastępstwie. Skutki zawartej umowy realizują się bezpośrednio w przedsiębiorstwie, a umowa zawierana była w jego imieniu, potwierdza to ust. 6 umowy, który stwierdza, że wszelkie koszty obciążają przedsiębiorstwo, a tym samym ono odpowiada wobec osób trzecich.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 15 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy - za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zatem w świetle cyt. wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, wyłączenie od opodatkowania podatkiem VAT wymienionych w nich czynności nie jest bezwarunkowe. Istotnym bowiem dla wyłączenia powyższych czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, iż każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia.

Jednakże nie w każdym stosunku cywilnoprawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy.

Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku VAT) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, że odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu niewykonania umowy czy też nienależytego wykonywania czynności przez Zleceniobiorcę, spoczywać będzie na Zleceniodawcy (Przedsiębiorstwu), który go zatrudnił. Wnioskodawca podkreślił również, że ust. 6 umowy stwierdza, że wszelkie koszty obciążają przedsiębiorstwo, a tym samym ono odpowiada wobec osób trzecich.

Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż jak wskazano we wniosku, Zarządca nadzorowany jest przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa, a na wykonanie czynności przekraczających zwykły zarząd, Zarządca zobowiązany jest uzyskać zgodę rady. To wskazuje, iż Wnioskodawca (Zarządca) nie wykonuje swobodnie i samodzielnie działalności gospodarczej, a jedynie pozostaje ze Zlecającym w relacji analogicznej ze stosunkiem pracy i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w związku z wykonywaniem zleconych czynności.

Zatem, w świetle powołanych wyżej przepisów, czynności wykonywane przez Zarządcę, na podstawie umowy zlecenia, nie są uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, a tym samym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl