Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-721/13-3/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 sierpnia 2013 r. (data wpływu 9 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez zakup sceny mobilnej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2013 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu "Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez zakup sceny mobilnej".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Towarzystwo zostało zarejestrowane w 2006 r. i od początku istnienia nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest podatnikiem podatku VAT, nie ma więc możliwości odzyskania tego podatku. W dniu 8 marca 2013 r. Towarzystwo złożyło poprzez Lokalną Grupę Działania do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1.3 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów", objętych wsparciem PROW na lata 2007 - 2013 na wskazanie działania pt: "Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez zakup sceny mobilnej" w okresie od 8 marca 2013 r. do 30 września 2013 r. Na etapie wniosku Stowarzyszenie dołączyło oświadczenie o kwalifikalnosci VAT o następującej treści: "Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT. Wynika to z faktu, że nie prowadzi działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług."

Pomoc finansowa o którą wnioskowano została przyznana. Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji zadania. Projekt nie będzie generował przychodów. Scena będzie służyć rozwojowi działalności kulturalnej Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Towarzystwo może odzyskać podatek od towarów i usług w związku z wykonaniem zadania Pt: "Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez zakup sceny mobilnej".

Zdaniem Wnioskodawcy:

Towarzystwo w okresie 8 marca 2013 r. - 30 września 2013 r. będzie realizować projekt Pt: "Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez zakup sceny mobilnej" z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów. Zadanie polega na zakupie sceny mobilnej umożliwiającej organizację imprez kulturalnych i społecznych w różnych miejscowościach Gminy.

Towarzystwo nie będzie czerpać dochodów np. z wynajmu sceny. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, nie prowadzi też działalności gospodarczej, zatem nie wykonuje czynności opodatkowanych.

W świetle art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnikiem jest każdy pomiot niezależnie od jego formy organizacyjnoporawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Podmiot będzie podatnikiem tylko w odniesieniu do czynności opodatkowanych, które wykonuje w ramach działalności gospodarczej.

W art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z przepisów tych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przysługuje wówczas gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny i bezpośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Skoro Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług to projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych, a tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ponadto nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a zatem nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu - art. 88 ust. 4 ustawy o VAT.

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego powoduje zaliczenie kosztu VAT do wydatków kwalifikowanych projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Stowarzyszenie złożyło poprzez Lokalną Grupę Działania "T" do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1.3 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów", objętych wsparciem PROW na lata 2007 - 2013 na wskazanie działania pt: "Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Gminie poprzez zakup sceny mobilnej" w okresie od 8 marca 2013 r. do 30 września 2013 r. Zadanie polega na zakupie sceny mobilnej umożliwiającej organizację imprez kulturalnych i społecznych w różnych miejscowościach Gminy. Stowarzyszenie nie będzie czerpać dochodów np. z wynajmu sceny. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, nie prowadzi również działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o VAT, gdyż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach projektu "Wzmocnienie infrastruktury kulturalnej w Gminie R poprzez zakup sceny mobilnej" towary i usługi nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych (Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej). W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl