IPPP1-443-719/07-2/IZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-719/07-2/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizowania targów, wystaw i kongresów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług organizowania targów, wystaw i kongresów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. świadczy usługi polegające na kompleksowej organizacji udziałów wystawców (firm) w targach zagranicznych.

Na powyższą usługę składają się:

* usługa główna, którą jest wynajem powierzchni wystawienniczej (targowej),

* zabudowa powierzchni wystawienniczej (montaż i demontaż konstrukcji stoisk targowych),

* nadzór i sprzątanie stoisk targowych,

* usługi techniczne (zasilenie stoisk w energię elektryczną, wodę, gaz, sieć telefoniczną, komputerową itp.),

* wypożyczenie mebli i rekwizytów,

* przekazanie wystawcom kart wstępu na tereny targowe, wejściówek, kart parkingowych,

* wykonanie nośników reklamy, informacyjnych itp.,

* transport i składowanie elementów wystawienniczych (wyposażenia i konstrukcji stoisk, eksponatów),

* umieszczenie informacji o wystawcy w katalogu targowym (wpis do katalogu targowego),

* umieszczanie reklam, ogłoszeń wystawców w katalogu targowym, informatorach.

Umieszczanie plakatów, banerów reklamowych, kolportaż ulotek i prospektów oraz inne działania reklamowe

* opłaty rejestracyjne targowe,

* usługi logistyczne dla wystawców (przeloty, przejazdy, zakwaterowanie, transfer, np. lotnisko - hotel - targi),

* wynajem sal konferencyjnych

* wynajem personelu pomocniczego (hostessy, tłumacze).

Usługa ta sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 74.87.15-00.00 świadczona jest poza granicami Polski (na terytorium UE jak i poza jej terytorium) na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługa sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 74.87.15-00.00 "Usługi organizowania targów, wystaw i kongresów" wykonywana poza granicami Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Sp. z o.o. uważa, że usługa sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 74.87.15-00.00 "Usługi organizowania targów, wystawi kongresów" obejmująca swoim zakresem usługę główną, którą jest wynajem powierzchni wystawienniczej (targowej) oraz szereg różnorodnych usług ściśle po wiązanych z usługą główną, powinny być traktowane jako usługi związane z nieruchomością.

W związku z powyższym usługi te, objęte grupowaniem PKWiU 74.87.15-00.00:

* dotyczące targów organizowanych w Polsce - podlegają opodatkowaniu w Polsce

* dotyczące targów organizowanych poza terytorium Polski - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 27 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Kompleksowe usługi organizowania wystaw, targów i kongresów, klasyfikowane w grupowaniu 74.84.15 obejmujące swoim zakresem jako usługę główną wynajem powierzchni wystawienniczej, a także pewne usługi powiązane z wynajmem tej powierzchni, wówczas dla celów określenia miejsca świadczenia, usługi te powinny być traktowane jako usługi związane z nieruchomościami.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Strona świadczy usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.87.15-00.00, czyli usługi organizowania targów, wystaw i kongresów, które raktowane są jako usługi związane z nieruchomością.

Stosownie do zapisu wyżej wskazanego art. 27 ust. 2 pkt 1 miejscem świadczenia przedmiotowej usług jest miejsce, gzie znajduje się powierzchnia wystawiennicza, targowa.

Zatem w sytuacji, gdy wynajmowana powierzchnia wystawiennicza, targowa, położona jest poza terytorium kraju usługi organizowania targów, kongresów, wystaw nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Bez znaczenia pozostaje fakt czy odbiorcą świadczonej usługi jest podatnik z terytorium kraju czy też nie.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy zauważa, że nie dokonuje klasyfikacji statystycznej usług świadczonych przez podatnika. Organem właściwym w tym zakresie jest Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, który na wniosek zainteresowanego klasyfikacji takiej dokonuje.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl