IPPP1-443-689/07-2/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-689/07-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani..., przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie treści wniosku o przyspieszony termin zwrotu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2007 r. (data nadania) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie treści wniosku o przyspieszony termin zwrotu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą (usługi remontowo - budowlane dla budownictwa mieszkaniowego - PKOB 111, 112) opodatkowane w przeważającej części stawką 7%. Zakupy materiałów budowlanych opodatkowane są stawką 22%. Stąd niemalże w każdym miesiącu występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.

Wraz z deklaracją podatkową Podatnik składa wniosek o przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego (25 dni) z oświadczeniem, że do dnia złożenia deklaracji wszystkie faktury ujęte w rejestrze zakupu za dany miesiąc zostały w całości zapłacone. Jednocześnie w deklaracji zaznacza Pani kwadrat "TAK" w polu 65.

Natomiast właściwy dla Wnioskodawcy Urząd Skarbowy, już po raz trzeci, wzywa Podatnika (telefonicznie) do uzupełnienia wniosku o informacje odnośnie celu przeznaczenia zwróconej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy we wniosku o przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym Wnioskodawca musi szczegółowo uzasadniać dlaczego występuje o zwrot nadwyżki, czy musi podawać cel, na jaki przeznaczy te pieniądze.

Zdaniem wnioskodawcy w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma mowy o podawaniu informacji odnośnie celu, na jaki zostanie przeznaczona zwrócona mu kwota. Składając deklarację VAT-7 z zaznaczonym kwadratem "TAK" w polu 65 wraz z wnioskiem o przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz oświadczenia, że faktury ujęte w rejestrze zakupu zostały w całości zapłacone, Wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki do uzyskania zwrotu tejże nadwyżki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl ust. 2 przywołanego art. 86 cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a)

z tytułu nabycia towarów i usług,

b)

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c)

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Uregulowania art. 87 ust. 1 cyt. ustawy wskazują, iż w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Jak wskazuje ust. 2 art. 87 cyt. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaci podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Podstawowy termin dokonywania zwrotów (60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika) może ulec skróceniu do 25 dni, w przypadku gdy Podatnik złoży wniosek o zwrot w terminie przyspieszonym.

Jak stanowi art. 87 ust. 6 cyt. ustawy, na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, a w przypadku kwoty, o której mowa w ust. 3 - w terminie 60 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z:

1.

faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. nr 33, poz. 289),

2.

dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla którego podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

* przy czym przepis ust. 2 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż wykonuje usługi remontowo-budowlane na rzecz budownictwa mieszkaniowego, opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Natomiast zakup materiałów niezbędnych do wykonywania przedmiotowych usług opodatkowany jest stawką 22%. Stąd w deklaracjach podatkowych Podatnik wykazuje nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i składając wniosek ubiega się o zwrot powyższych kwot bezpośrednio na rachunek bankowy, w terminie przyspieszonym do 25 dni. Właściwy dla Wnioskodawcy urząd skarbowy wnosi o uzupełnianie wniosków o przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym o informację odnośnie celu przeznaczenia zwróconej podatnikowi kwoty.

Z cytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego wynika wyraźnie, iż zwrot podatku dokonywany jest na umotywowany wniosek podatnika. Przepisy ustawy nie wskazują jednak, co ustawodawca rozumie pod pojęciem "umotywowany" i jakie informacje powinien zawierać wniosek. Stąd też zasadnym w takiej sytuacji będzie posłużenie się definicjami słownikowymi i potocznym rozumieniem tego pojęcia. Zgodnie z wydaniem internetowym Uniwersalnego słownika języka polskiego (wydawnictwo PWN) pod pojęciem należy rozumieć: "poprzeć coś dowodami, argumentami, przedstawić motywy działania lub rozumowania". Tak więc ani przepisy art. 87 ust. 6 cyt. ustawy ani zdefiniowane w powyższy sposób pojęcie "umotywować" nie dają podstawy do wymagania od Podatnika, aby złożony przez niego wniosek o przyspieszony termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zawierał dokładne informacje odnośnie celu przeznaczenia zwróconej mu kwoty. Wydaje się, iż wystarczającym uzasadnieniem dla ubiegania się o przyspieszony termin zwrotu w sytuacji przedstawionej przez Podatnika, winno być, iż:

* Wnioskodawca wykonuje usługi opodatkowane stawką preferencyjną w wysokości 7%, a zakupu materiałów dla tej działalności dokonuje ze stawką podstawową 22% oraz

* oświadczenie, iż warunek art. 87 ust. 6 pkt 1) został przez niego spełniony, tzn. wszystkie należności z faktur zakupu, z których podatek naliczony uwzględniony został w deklaracji podatkowej zostały przez Podatnika zapłacone bezpośrednio ich wystawcom, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl