Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-688/13-2/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2013 r. (data wpływu 16 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie ukonstytuowało się w formie prawnej stowarzyszenia na spotkaniu założycielskim, które odbyło się 7 maja 2008 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

1.

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);

2.

ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173);

3.

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L277 z 21.10.2005, str. 1) oraz

4.

Statutu.

Stowarzyszenie powstało z myślą o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, którego misją jest poprawa jakości życia społeczności wiejskiej gmin objętych działaniem Stowarzyszenia, tj. gmin: G, M, R, S, Sz i Z. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w celu polepszenia jakości życia na obszarach wiejskich oraz realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania.

Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem nie jest płatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Oznacza to, że nie jest możliwe dokonanie odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Działalność Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie zatrudnia pracownika.

Majątek Stowarzyszenia powstaje głównie ze składek członkowskich oraz ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Koszty ponoszone przez Stowarzyszenie podlegają refundacji na podstawie składanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania wniosków o płatność pośrednią i ostateczną w Urzędzie Marszałkowskim.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), uiszczony w związku z poniesieniem kosztów:

1.

zakupu lub najmu wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego, a także utrzymania, konserwacji i naprawy tego wyposażenia, urządzeń i sprzętu;

2.

najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych;

3.

usług telekomunikacyjnych, podłączenia do Internetu, hostingu, wykupienia i utrzymania domeny oraz opłat pocztowych;

4.

zakupu materiałów biurowych; itp.

Ze środków EFROW w ramach działań: 421 "Wdrażanie projektów współpracy", 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" pokryte zostaną również wydatki związane z organizacją przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub szkoleniowym, w tym np. seminariów, szkoleń i konkursów, imprez kulturalnych, oraz koszty opracowania, przygotowania i dystrybucji materiałów, służących głównie promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, koszty wytyczenia szlaku turystycznego.

Część wymienionych wyżej wydatków objęta jest podatkiem VAT, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy realizując projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ma prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi wyłącznie działalność statutową i realizując działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie zostanie zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Stowarzyszenie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ponadto, Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT, a zakupione towary i usługi w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Stowarzyszenie nie będzie wykorzystywać nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując, w odniesieniu do realizacji projektu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów związanych z tym projektem. W związku z powyższym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało również prawo do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w cyt. art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl