IPPP1-443-686/07-4/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-686/07-4/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Szpitala W przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT od sprzedaży wyżywienia dla pracowników szpitala - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach przesłał do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wniosek Szpitala W z dnia 30 listopada 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT od sprzedaży wyżywienia dla pracowników szpitala.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Szpital prowadzi sprzedaż wyżywienia dla pracowników zatrudnionych w szpitalu ale nie prowadzi sprzedaży posiłków na zewnątrz i nie ma wydzielonego do tego miejsca. Stołówka jest prowadzona tylko i wyłącznie na potrzeby szpitala.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT powinien przyjąć szpital do wykonywanych czynności.

Wnioskodawca, usługi stołówki szpitalnej zamkniętej obejmujące przygotowanie posiłków dla pracowników i pacjentów szpitala, gdzie stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością szpitala, zaklasyfikował do PKWiU 85.11.1 i stosuje stawkę zwolnioną z podatku z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ww. ustawy. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się zasadniczo przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Przy czym zarówno towary jak i usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (za wyjątkiem usług elektronicznych) są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 9 przedmiotowego załącznika "wykaz usług zwolnionych od podatku" wymienione zostały usługi zgrupowane pod symbolem PKWiU - ex 85, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) w okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem posiłków (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

* sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

* sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonych innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Powyższy przepis, od 1 stycznia 2008 r. znajduje odzwierciedlenie w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) - pozycja 27 załącznika.

W związku z treścią powyższych przepisów należy stwierdzić, iż wysokość stawki podatku VAT dla opisanych we wniosku usług polegających na wydawaniu przez stołówkę szpitalną posiłków uzależnione jest od klasyfikacji statystycznej tych usług.

Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług podatnik może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do uprawnionego organu statystycznego - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi (, 93-176 Łódź). Podkreślić należy że Minister Finansów nie jest upoważniony do wydawania opinii w tym zakresie. Zatem to Szpital ma obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych czynności, a w razie wątpliwości może zwrócić się w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Biorąc powyższe pod uwagę udzielając interpretacji odniesiono się do klasyfikacji statystycznej podanej przez podatnika.

Jeśli więc usługi polegające na odpłatnym wydawaniu pracownikom szpitala posiłków przez stołówkę szpitalną zostały prawidłowo sklasyfikowane do grupowania PKWiU 85.11.1 - usługi świadczone przez szpital, to są one zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl