Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-681/09-4/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2009 r. (data wpływu 13 lipca), uzupełnione pismem z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 22 września 2009 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2009 r. nr IPPP1/443-681/09-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 września 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wydanych towarów w ramach działań promocyjnych, za które otrzymujący te towary nie płacą w przypadku, gdy wartość tych towarów jest uwzględniona w wartości wynagrodzenia należnego spółce za świadczenie usług promocyjnych od zleceniodawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wydanych towarów w ramach działań promocyjnych, za które otrzymujący te towary nie płacą w przypadku, gdy wartość tych towarów jest uwzględniona w wartości wynagrodzenia należnego spółce za świadczenie usług promocyjnych od zleceniodawcy, uzupełniony pismem z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 22 września 2009 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2009 r. nr IPPP1/443-681/09-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymane w dniu 18 września 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

B. Spółka z o.o., (nazywana dalej Spółka" lub " B") jest wyspecjalizowanym podmiotem funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, który w oparciu o posiadane zezwolenia (hurtownia farmaceutyczna) zajmuje się prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi. Ze względu na występujące tendencje na rynku farmaceutycznym, jak i wzrastające koszty reklamy Spółka, po restrukturyzacji, w ograniczonym stopniu prowadzi reklamę dystrybuowanych przez siebie produktów.

Działalność Spółki ogniskuje się na możliwie największym zwiększaniu obrotu produktami, które są reklamowane rzez inne firmy, w tym wyspecjalizowane agencje reklamowe, zajmujące się promocją produktów leczniczych.

Jednym z istotnych elementów prowadzenia promocji produktów leczniczych przez te agencje reklamowe jest szereg działań mających na celu budowanie pozytywnych skojarzeń z promowaną marką. W celu budowania tych pozytywnych skojarzeń używane są różne narzędzia, w tym działania o charakterze charytatywnym, w szczególności opierające się na przekazywaniu różnego rodzaju darowizn organizacjom pacjentów, fundacjom mającym na celu poprawę komfortu życia ludzi chorych (np. pacjentów onkologicznych), hospicjom, czy szpitalom. Jednym z najbardziej pożądanych przez te organizacje przedmiotem darowizn są produkty lecznicze (leki).

Specyfika obrotu lekami, wynikającą z odrębnych przepisów (m.in. Prawo Farmaceutyczne) polega między innymi na tym, że dystrybucja leku (wydawanie leku między poszczególnymi szczeblami dystrybucji) może odbywać się tylko między tymi podmiotami, które posiadają stosowne zezwolenia na prowadzenie obrotu, co jest konsekwencją spełnienia szeregu specyficznych wymogów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu lekami (zapewnienie, że leki te nie będą traciły w trakcie obrotu swoich właściwości, będą w sposób kontrolowany zużywane, będzie można je wycofać z rynku, w momencie, gdy wyjdą na jaw działania niepożądane). W konsekwencji, agencja reklamowa, zajmująca się promocją leku, która w ramach działań pubic relations chce przekazać darowiznę leku, nie może tego dokonać, gdyż nie posiada stosownych zezwoleń na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi.

Aby przekazać darowiznę leku, agencja reklamowa zleca hurtowni farmaceutycznej (jaką jest B) usługę polegającą na dostarczeniu określonej ilości leku do apteki wskazanej przez agencję organizacji (hospicjum, apteka szpitalna wskazana przez fundację, apteka szpitalna szpitala).

W konsekwencji, dostawa realizowana przez B, w oparciu o tak skonstruowane zlecenie, składa się z 2 elementów:

* dostawy nieodpłatnej do apteki szpitalnej (wydanie leku)

* pobrania należności od zleceniodawcy (agencji reklamowej)

W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, że B (wnioskodawca) wydaje fizycznie towar wskazanej przez agencję reklamową aptece szpitalnej nie pobierając od tej apteki/szpitala wynagrodzenia,

Agencja reklamowa, płaci B (wnioskodawcy) za wydane leki na rzecz szpitala. Spółka pragnie podkreślić, że w opisanej transakcji, poza dostarczeniem towaru oraz rozliczeniem ze zlecającym B nie jest zobowiązana do jakichkolwiek innych świadczeń.

Zatem istotą tej umowy jest rozliczenie dokonanej dostawy towarów i związanych z tą dostawą kosztów, ponoszonych przez B. Rzeczywiście, umowa pomiędzy B a agencją reklamową nie ma charakteru samoistnego lecz jest bezpośrednio związana z dokonanym wydaniem towaru (lub wręcz wydanie towaru jest następstwem umowy zawartej pomiędzy B a agencją reklamową). Wydanie towaru, rozliczane przez agencję reklamową nie może nastąpić bez zawarcia wspomnianej umowy pomiędzy agencją reklamową oraz B.

W przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji uzasadnieniu Spółka oparła się na założeniu, że w przedstawionym stanie taktycznym wykonywane przez nią czynności stanowią: usługę w obrocie produktami farmaceutycznymi, klasyfikowaną do grupowania PKWiU 51.46.11-00.00 Usługi w zakresie handlu hurtowego wyrobami farmaceutycznymi polegającą na wykonaniu zlecenia od agencji reklamowej w zakresie dostawy na rzecz odbiorcy tego towaru (apteka), i fizyczne dostarczenie towarów, gdzie odbiorca tego towaru (apteka) nie dokonuje odpłatności za otrzymany towar. W szczegółowej argumentacji przedstawionej we wniosku i załącznikach Spółka wykazała, że realizowana przez nią fizyczna dostawa towaru nie stanowi dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i w związku z tym nie może stanowić samoistnej czynności opodatkowanej.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy było przyjęcie stanowiska Spółki, tj. opodatkowanie VAT wyłącznie wartości wynagrodzenia, które pobiera B od agencji reklamowej, a które to wynagrodzenie zawiera w sobie wartość towaru dostarczonego na rzecz apteki. Spółka pragnie zaznaczyć, iż: w składanym wniosku nie zgłosiła wątpliwości co do klasyfikacji statystycznej zarówno dostarczanego towaru, jak i świadczonej usługi,

klasyfikacja statystyczna usługi nie jest warunkiem opodatkowania tej usługi VAT, o czym świadczy chociażby istnienie szeregu czynności, opodatkowanych VAT, które są usługami, nie wymienionymi w PKWiU (jak np. wymienione w art. 8 ustawy o VAT zobowiązanie do tolerowania czynności lub sytuacji).

Jeżeli, na gruncie ustawy o VAT, co zdaje się sugerować treść wezwania, wykonywane przez Spółkę czynności, w stanie faktycznym opisanym powyżej, powinny być traktowane jak dostawa towarów, nie powinno to mieć wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące podstawy opodatkowania VAT, tj. opodatkowanie tylko wynagrodzenia, które otrzymuje Spółka od agencji reklamowej. W przypadku stwierdzenia, iż dla celów VAT transakcja jest dostawą towarów, uzasadnienie stanowiska Spółki przedstawione we wniosku jest niewłaściwe i w związku z tym Spółka liczy na przedstawienie w interpretacji uzasadnienia właściwego stanowiska dla potraktowania tej transakcji, dla celów VAT, jako dostawy towarów. Również w tym miejscu Spółka pragnie podkreślić, że rozstrzygnięcie w tym zakresie nie dotyczy klasyfikacji statystycznej, lecz określenia charakteru transakcji dla celów VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydawane przez B w ramach prowadzonych działań promocyjnych towary, za które otrzymujący te towary nie płacą mogą nie podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy wartość tych towarów jest uwzględniona w wartości wynagrodzenia należnego Spółce za świadczenie usług promocyjnych, w szczególności polegających na wydawaniu takich towarów.

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa:

* na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem,

* w szczególności wszelkie przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w tym darowizny,

* jeżeli temu podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Konstrukcja tego przepisu wskazuje, że przesłankami decydującymi o opodatkowaniu VAT dokonywanych wydań towarów są:

I.

odliczenie podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów (kryterium odliczenia VAT)

II.

przekazanie tych zakupionych towarów (świadczenia usług) bez wynagrodzenia (kryterium odpłatności) oraz

III.

wydanie towarów (świadczenie usług) inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem (kryterium związku z działalnością).

Konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 wskazuje, że te wszystkie kryteria powinny być spełnione łącznie, aby dane przekazanie towarów podlegało opodatkowaniu. Należność od Zleceniodawcy za dostarczony przez B lek jest kalkulowana jako iloczyn ceny leku po której B sprzedaje ten lek na polskim rynku - tzw. ceny regulowanej, oraz ilości wydanych przez B leków. Dodatkowym elementem ceny usługi są dodatkowe koszty, które B poniosła w związku z realizacją tej usługi (np. dodatkowe koszty transportu). Tytułem należnego B wynagrodzenia, B wystawia na rzecz agencji reklamowej fakturę VAT, opodatkowując świadczoną przez siebie usługę według stawki 22%. Wartość VAT naliczonego związanego z zakupami wydawanych towarów, czy zakupami zużywanych usług przez Spółkę w związku z podejmowanymi działaniami promocyjnymi stanowi w spółce VAT naliczony do odliczenia, o ile możliwość takiego odliczenia wynika z przepisów ustawy o VAT lub aktów wykonawczych do tej ustawy. W sytuacji Spółki, kryterium odliczania podatku VAT jest spełnione, ze względu na przyjętą metodologię odliczania VAT od wszystkich dokonywanych nabyć towarów i usług w maksymalnym zakresie, na jaki zezwalają na to przepisy. W konsekwencji ewentualne opodatkowanie zależy od spełnienia dwóch pozostałych kryteriów, tj. kryterium odpłatności oraz związku z działalnością. Kryterium odpłatności.

Ze względu na fakt, iż wartość każdego z zakupionych towarów, który jest wydawany w zakresie zleconych B działań, jest elementem wynagrodzenia należnego Spółce, nie można powiedzieć iż wydanie tych towarów jest wydaniem bez wynagrodzenia". Spółka otrzymuje, za każde, następujące w wykonaniu umowy wydanie towarów wynagrodzenie, odpowiadające wartości wydawanego towaru. Ten związek jest bezpośredni i bezwarunkowy. Otrzymana zapłata jest konsekwencją wykonanego świadczenia (wydania towaru). Ten bezpośredni i bezwarunkowy związek wartości przekazywanego towaru z otrzymywaną zapłatą przemawia za uznaniem wydania towarów np. aptece szpitalnej, w celu realizacji działań promocyjnych na rzecz zleceniodawcy, za transakcję odpłatną (za wynagrodzeniem) por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Komentarz VAT, 2 wydanie przez W K Polska, str. 87 W konsekwencji, Spółka uznaje, że dokonywane przez nią wydania, w ramach prowadzonych działań promocyjnych na rzecz zleceniodawcy Spółki są wydaniami o charakterze odpłatnym. Wartość wydawanych towarów, ze względu na metodologię naliczania wynagrodzenia Spółki, jest opodatkowana VAT w momencie naliczenia przez Spółkę wynagrodzenia za świadczone usługi.

Dodatkowo, Spółka pragnie zwrócić uwagę, że w przedstawionym stanie faktycznym, ewentualne opodatkowanie wydania towarów w momencie ich przekazania prowadziłoby do podwójnego opodatkowania tej transakcji, gdyż podatek VAT od wartości przekazywanych towarów byłby naliczany:

* raz, w momencie wydania towaru obdarowanemu (hospicjum, apteka szpitalna)

* drugi raz w momencie naliczenia wynagrodzenia Spółki za świadczone usługi. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega kwota należna od nabywcy usługi, która obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W sytuacji Spółki kwota należna od nabywcy obejmuje również wartość przekazanych w ramach świadczenia usług towarów. Tego rodzaju podwójne opodatkowanie naruszałoby fundamentalne zasady opodatkowania VAT jakimi są zasada neutralności i proporcjonalności:

* zapłacony przez Spółkę VAT przy wydaniu towarów odbiorcom działań promocyjnych nie mógłby zostać przez Spółkę odzyskany i w konsekwencji Spółka musiałaby ponieść ekonomiczny ciężar tego podatku. Przeczy to zasadzie neutralności, opierającej się na odzyskiwaniu (zwrocie) wartości podatku związanego ze świadczeniem usług;

* naliczanie przez Spółkę VAT przy wydaniu towarów odbiorcom działań promocyjnych podejmowanych przez Spółkę powodowałoby również, że wartość VAT należnego płaconego przez Spółkę jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości wynikającej z uzyskiwanego przez Spółkę wynagrodzenia (podatek byłby płacony od wynagrodzenia uzyskiwanego od odbiorcy oraz od wartości wydawanego towaru). Kryterium związku z działalnością.

Spółka wydaje towary w wykonaniu czynności będących istotą jej działalności (działalności jej przedsiębiorstwa), tj. dystrybuowania towarów i wykonania zawartej przez nią umowy o świadczenie określonych, wyspecjalizowanych usług. Przepis art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT stanowi, iż opodatkowaniu podlegają wydania na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem". W konsekwencji, a contrario, w przypadku, gdy mamy do czynienia z wydaniami na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, wydania takie nie powinny być opodatkowane VAT. Zwolnienie tych wydań z odrębnego opodatkowania, w momencie przekazania tych towarów, wynika z tego, iż wartość towarów wydawanych w związku z prowadzonym przedsiębiorstwem jest uwzględniana w wartości uzyskiwanego przez to przedsiębiorstwo obrotu, opodatkowanego VAT.

Przepisy nie zawierają definicji, co należy rozumieć przez "cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem". Jednakże użycie w tym przepisie zwrotu "na cele" nakazuje dopatrywanie się nie tylko bezpośredniego związku danego wydatku z konkretnym świadczeniem opodatkowanym, lecz również z szerzej pojmowaną działalnością przedsiębiorstwa. Jeżeli przepis art. 7 ust. 2 zezwala na szeroki zakres wydań towarów (tych, których cele są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem), to tym bardziej wydania towarów, które pozostają w ścisłym, bezpośrednim związku z daną usługą będącą istotą umowy zawartej przez to przedsiębiorstwo, są wydaniami "w celu" związanym z prowadzonym przedsiębiorstwem. Szerokie uzasadnienie prawne tej kwestii można znaleźć w uzasadnieniu wyroku NSA w składzie 7 sędziów z 23 marca 2009 (I FPS 6/08), w którym Sąd stwierdził, że nie podlegają VAT wydania na cele związane z promocją przedsiębiorcy, gdyż są one związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. To uzasadnienie ma w pełni zastosowanie do sytuacji Spółki, która uważa, że tym bardziej nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT czynności bezpośrednio związane z daną usługą konstytuującą działalność danego przedsiębiorstwa. W konsekwencji należy uznać, że wydania towarów w związku z realizacją opisanego zlecenia, są związane z przedsiębiorstwem B i w konsekwencji nie jest spełnione kryterium braku związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, wymienione w art. 7 ustawy o VAT. Ze względu na fakt, iż obydwa kryteria opodatkowania VAT wydań towarów nie są spełnione w sytuacji wydawania przez Spółkę towarów, w celu wykonania usługi, Spółka uważa, że dokonywane przez nią wydania towarów nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT w momencie ich wydania, gdyż należny VAT jest uwzględniony w wartości wynagrodzenia za świadczoną usługę. Równocześnie, ze względu na fakt, iż dokonywane zakupy towarów są związane ze świadczonymi przez Spółkę usługami, za które wynagrodzenie (zawierające również wartość zakupionych towarów) jest opodatkowane VAT, Spółka ma prawo, w oparciu o art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, do odliczenia VAT naliczonego związanego z dokonywanymi zakupami wydawanych towarów. Spółka pragnie zwrócić uwagę, że jej interpretacja nie jest odosobniona, gdyż podobne interpretacje, w analogicznym stanie faktycznym zostały potwierdzone m.in. w: interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2008.05.09 sygn. IPPP1 -443-548/08-2/JB, postanowieniu Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 2006.01.23 sygn. 1471/NTR2/443-557/05/MŻ, czy informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego z 2004.0830 wydanej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie sygn. US72/RPP1/443-370/2004/JJ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, "opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju".

Artykuł 5 ust. 2 ustawy stanowi, że "czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa".

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez dostawę towarów rozumie się również - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 ustawy wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem VAT podlega każde odpłatne i nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.

Z treści przedmiotowego wniosku wynika, że wnioskodawca jest wyspecjalizowanym podmiotem funkcjonującym na rynku farmaceutycznym, który w oparciu o posiadane zezwolenia (hurtownia farmaceutyczna) zajmuje się prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi. Na tej podstawie należy stwierdzić, że Spółka posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu produktów farmaceutycznych.

Agencja reklamowa zleca hurtowni farmaceutycznej (jaką jest B) usługę polegającą na dostarczeniu określonej ilości leku do apteki wskazanej przez agencję organizacji (hospicjum, apteka szpitalna wskazana przez fundację, apteka szpitalna szpitala).

W konsekwencji, dostawa realizowana przez B, w oparciu o tak skonstruowane zlecenie, składa się z 2 elementów:

* dostawy nieodpłatnej do apteki szpitalnej (wydanie leku)

* pobrania należności od zleceniodawcy (agencji reklamowej)

Nie ulega wątpliwości, że w opisanym stanie faktycznym dochodzi do przekazania przez wnioskodawcę leków będących jego własnością na rzecz wskazanej przez agencję organizacji (hospicjum, apteka szpitalna wskazana przez fundację, apteka szpitalna szpitala). Za powyższe dostawy wnioskodawca otrzymuje zapłatę.

W związku z tą sytuacją dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wnioskodawca mający prawo do rozporządzania posiadanymi lekami jak właściciel dostarcza te leki do apteki, ceduje na aptekę prawo do dysponowania tymi lekami jak właściciel i otrzymuje za dostarczone leki odpłatność.

Tym samym spełniony jest warunek do potraktowania powyższej transakcji jako odpłatnej dostawy towarów (co zresztą potwierdza wnioskodawca w złożonym wniosku).

W przedmiotowej sytuacji bez znaczenia jest fakt, że za dostarczone leki nie płaci podmiot otrzymujący te leki.

Nie jest również istotne, że wartość tych towarów jest uwzględniona w wartości wynagrodzenia należnego wnioskodawcy za świadczenie usług promocyjnych, w szczególności polegających na wydawaniu takich towarów. Zgodnie z w/cyt. przepisami art. 5 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 7 ust. 1 ustawy spełnione są wszystkie warunki, aby uznać powyższą transakcję jako podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatną dostawę towarów.

W przedmiotowej sytuacji znajduje zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy a nie art. 7 ust. 2 ustawy.

Przedstawione przez podatnika

Należy podkreślić że podatek wynikający z wydania towarów kontrahentowi jest u wnioskodawcy podatkiem należnym i nie może w żaden sposób zostać odzyskany gdyż odzyskaniu podlega VAT naliczony, który wnioskodawca odlicza w momencie zakupu towarów.

Cytowane przez wnioskodawcę: Wyrok NSA i indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego zapadły w zupełnie odmiennych stanach faktycznych od stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku i nie znajdują zastosowania w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji.

W związku z tym stanowisko wnioskodawcy iż wydawane przez niego towary w ramach działań promocyjnych, za które otrzymujący te towary nie płacą, mogą nie podlegać opodatkowaniu VAT w przypadku, gdy wartość tych towarów jest uwzględniona w wartości wynagrodzenia należnego Spółce za świadczenie usług promocyjnych jest nieprawidłowe.

Należy podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia opodatkowania wynagrodzenia należnego Spółce za świadczenie usług promocyjnych. W złożonym wniosku jak i w jego uzupełnieniu wnioskodawca nie wskazał na czym polegają usługi promocyjne podejmowane na rzecz agencji reklamowej. Wynagrodzenie za usługi promocyjne nie były również przedmiotem zapytania będącego przedmiotem niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2008 r. nadanym przez ustawę z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888) "wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku". Wniosek będący przedmiotem niniejszej interpretacji wpłynął do BKIP w Płocku w dniu 13 lipca 2009 r. B P wpłaciła 75 zł W związku z tym opłata dokonana w dniu 7 lipca 2009 r. w wysokości 35 zł. (nadwyżka ponad 40 zł) zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783) na konto z którego została uiszczona.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl