Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-628/07-2/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi wykonania robót branży sanitarnej - instalacji wewnętrznej gazów medycznych oraz sygnalizacji akustycznej wraz ze źródłami ich zasilania w szpitalu wojskowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi wykonania robót branży sanitarnej - instalacji wewnętrznej gazów medycznych oraz sygnalizacji akustycznej wraz ze źródłami ich zasilania w szpitalu wojskowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka będzie składała ofertę przetargową na zamówienie publiczne dotyczące wykonania instalacji wewnętrznej gazów medycznych - przebudowa budynku nr 5/3493 w Szpitalu Wojskowym z Przychodnią - Sp ZOZ w P.

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje jako oznaczenie przedmiotu zamówienia "PKOB 1264". Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wojskowy zakład remontowo - budowlany w J. na pytanie w sprawie określenia stawki podatkowej poinformował, że kwestie podatkowe pozostają w gestii wykonawcy. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004 Dz. U. Nr 93 poz. 896 oraz Dyrektywą medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 100 poz. 1027 § 3 "system rurociągowy dla gazów medycznych jest wyrobem medycznym klasy IIB oznaczony znakiem CE". Wyrób medyczny jest opodatkowany stawką 7%. Klasyfikacja PKOB 1264 mówi o robotach budowlanych na obiektach służby zdrowia i w takich przypadkach istnieje obowiązek zastosowania stawki podatku VAT 22% przy obliczaniu ceny ofertowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować na wykonanie robót branży sanitarnej - instalacji wewnętrznej gazów medycznych oraz sygnalizacji akustycznej wraz ze źródłami ich zasilania.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyroby medyczne posiadające deklaracje zgodności CE dotyczą urządzeń, aparatów materiałów lub innych artykułów, stosowanych samodzielnie lub w połączeniu do właściwego stosowania wyrobu. Wykonanie instalacji wewnętrznej gazów medycznych, przebudowa budynku wg klasyfikacji PKOB 1264 mówiących o robotach budowlanych na obiektach służby zdrowia wg stanowiska Spółki stawka podatku VAT na wykonanie przedmiotowego zadania powinna wynosić 22%. Specyfika oferty przetargowej dotyczy robót również demontażowych instalacji gazów medycznych, wykucia bruzd i przebicia w ścianach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, stanowi, co do zasady, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne,112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 pkt 12 ustawy).

W § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) rozszerzono zakres obiektów, których budowa, remont i bieżąca konserwacja objęta jest 7% stawką podatku - o obiekty oznaczone wg PKOB 1130: domy opieki społecznej, internaty, bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych (poz. 20 załącznika Nr 1 do rozporządzenia).

Z analizy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie składała ofertę przetargową na wykonanie instalacji wewnętrznej gazów medycznych, oraz robót demontażowych instalacji gazów medycznych, wykucia bruzd i przebicia w ścianach w Szpitalu Wojskowym z Przychodnią - Sp ZOZ w P.

Dla prawidłowego określenia wysokości podatku VAT konieczna jest precyzyjna identyfikacja obiektu, zgodnie z zasadami klasyfikacji statystycznych, a także zdefiniowanie czynności, których przedmiotem jest ten obiekt.

Strona wskazuje, iż obiekt będący przedmiotem usługi został sklasyfikowany wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budownictwa w dziale 12, klasa 1264, jako budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

Należy zauważyć, iż rozbudowa i modernizacja budynków szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB 1264) nie została wymieniona w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie jako opodatkowana według stawek niższych niż stawka podstawowa (22%).

W związku z tym, usługi wykonania instalacji wewnętrznej gazów medycznych oraz sygnalizacji akustycznej wraz ze źródłami ich zasilania w szpitalu wojskowym, zakwalifikowanym wg PKOB w klasie 1264, będą podlegały opodatkowaniu według 22% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl