Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-600/07-3/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2007 r. (data wpływu 3 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa nabywcy do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na elektronicznym tworzeniu i przetwarzaniu faktur. W zakres usług, wchodzi wystawianie faktur w imieniu i na rzecz dostawcy towarów lub usług (dalej: "Dostawca") oraz dostarczanie ich nabywcy towarów lub usług (dalej: "Nabywca").

Spółka planuje wykonywać powyższe usługi w zakresie fakturowania na rzecz polskich kontrahentów. Faktury te będą wystawione zgodnie z wymogami wynikającymi z polskich przepisów podatkowych, w tym m.in. w zakresie terminów oraz wymogów formalnych.

Na fakturach będzie znajdować się adnotacja, iż wystawione są przez Spółkę w imieniu Dostawcy. Uprawnienie do wystawiania faktur w imieniu Dostawcy, Spółka planuje oprzeć na uzyskaniu pełnomocnictwa.

Dostawca nie będzie fizycznie wystawiał faktur, ale jedynie dostarczał konieczne dane Spółce. Na podstawie tych danych Spółka będzie fizycznie sporządzać faktury elektroniczne w imieniu i na rzecz Dostawcy i przesyłać je Nabywcy.

Wystawione faktury będą przechowywane przez Spółkę. Jako miejsce przechowywania Dostawca będzie mógł wskazać alternatywnie: terytorium swojego kraju (Polski) bądź archiwum znajdujące się w kraju siedziby Spółki (tj. Wielkiej Brytanii).

Autentyczność pochodzenia i integralność treści wystawianych, przesyłanych i przechowywanych w formie elektronicznej faktur, będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wydanego przez upoważnione władze w Niemczech.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktury wystawiane przez Spółkę na zasadach określonych w stanie faktycznym, będą dawały Nabywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, przy założeniu, iż będą one dotyczyły nabycia przez Nabywcę od Dostawcy towarów/usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury wystawiane przez Spółkę na zasadach określonych w stanie faktycznym będą dawały Nabywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego, przy założeniu, iż będą one dotyczyły nabycia towarów/usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W przypadku więc, gdy towary i usługi nabyte przez Nabywcę od Dostawcy, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Nabywcy jako podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach, otrzymanych z tytułu tego nabycia.

Ponieważ jednak zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w przypadku, gdy sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, faktury te nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego, kluczowym będzie ustalenie, czy Spółka jest podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur elektronicznych w imieniu i na rzecz Dostawcy.

Zdaniem Spółki, w świetle przepisów zarówno ustawy o VAT, jak i Dyrektywy, należy uznać, iż Spółka jest podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur elektronicznych w imieniu i na rzecz Dostawcy. Oznacza to, iż przepis art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, nie będzie miał zastosowania w przypadku OB1O. W konsekwencji Nabywca będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych i przekazanych mu przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Dostawcy.

Równocześnie Spółka pragnie zauważyć, iż ograniczenie prawa do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturze elektronicznej wyłącznie z tego powodu, iż została ona wystawiona przez podmiot trzeci, byłoby naruszeniem podstawowej zasady VAT, tj. zasady neutralności. Należy podkreślić, iż zarówno w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, jak i orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości utrwalił się pogląd, iż art. 17 VI Dyrektywy określa precyzyjnie warunki powstania i zakres prawa do odliczenia VAT naliczonego, nie pozostawiając państwom członkowskim żadnego marginesu dowolności w zakresie jego wprowadzania w życie. Z treści tego przepisu bezsprzecznie wynika, iż koniecznym do realizacji prawa do odliczenia jest jedynie związek zakupów z działalnością gospodarczą. Żaden z przepisów Dyrektywy nie ogranicza prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot trzeci w imieniu i na rzecz podatników.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki należy uznać, że Nabywca jest uprawniony do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Dostawcy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy spełnieniu warunków określonych w art. 86 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl