IPPP1/443-55/12-2/EK - Nieodpłatne przekazanie próbek.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-55/12-2/EK Nieodpłatne przekazanie próbek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2012 r. (data wpływu 18 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania próbek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieodpłatnego przekazania próbek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od 22 lipca 1992 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą Z. w miejscowości Ł. Przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z mięsa i sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa. Zainteresowany jest podatnikiem VAT czynnym i wykonuje w całości czynności opodatkowane VAT.

W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów a także zwiększenia wolumenu sprzedaży zakład podejmuje standardowe, powszechnie stosowane w branży mięsnej działania o charakterze promocyjnym, które są skierowane do aktualnych i przyszłych nabywców wyrobów. W tym celu Z. przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby takie jak: wędliny, kiełbasy i produkty garmażeryjne (kaszanka, pasztet, salceson itp) na cele degustacji. Degustacje wyrobów pod marką Z. są organizowane przez grupy degustacyjne w skład, których wchodzą pracownicy zakładu. Z uwagi na to, iż zakład nie dysponuje własną siecią punktów handlowych, degustacje wyrobów odbywają się w punktach sprzedaży należących do klientów, w szczególności w sklepach mięsnych i sporadycznie w hurtowniach kontrahentów. Ilość i rodzaj wyrobów jaka jest przekazywana na cele degustacji uzależniona jest od liczby potencjalnych klientów w danej placówce handlowej, od zrealizowanej dotychczas wielkości zakupów wyrobów Z. przez kontrahenta, który udostępnia swój punkt na cele degustacji a także od sezonu. np. w okresie letnim promocją objęte są produkty przeznaczone na grill. Każda ilość wyrobów pobrana przez pracowników grup degustacyjnych udokumentowana jest raportem wydania towarów na degustacje. Raport ten zawiera także wartość wydanych towarów. Wydane produkty na cele degustacji nie są i nie mogą być odsprzedawane przez pracowników. Faktyczne przeprowadzenie degustacji jest odzwierciedlone w protokole przeprowadzenia degustacji, który stanowi jednocześnie rozliczenie pracownika z pobranych wyrobów na ten cel. Podczas prowadzonych degustacji prezentowany jest producent wyrobów, jego nazwa i logo a sama degustacja polega na zachęcaniu klientów do spróbowania wyrobów gotowych, które są udostępniane w małych porcjach tzw. "jednego kęsa". Jednorazowa dostawa na cele degustacji może obejmować od kilku do kilkudziesięciu kilogramów wyrobów gotowych, w zależności od promowanego wyrobu. W okresie letnim, kiedy promocją objęte są wyroby na grill zużycie towarów podczas degustacji jest większe. W okresie rocznym wartość przekazanych towarów na ten cel nie przekracza 0,3% ogółu sprzedaży zrealizowanej przez Z.

Nieodpłatne przekazania towarów i świadczenia usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Z powodu tej naczelnej zasady, dotychczas nieodpłatne przekazania towarów na cele degustacji były rozpoznawane w przedsiębiorstwie jako czynności opodatkowane podatkiem VAT, ponieważ Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu surowców do produkcji. Zakład wystawiał faktury wewnętrzne, w których wykazywał należny podatek od towarów i usług. Jednak w wyniku szczegółowej analizy przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, nieodpłatne przekazanie klientowi niewielkiej ilości towaru, w celu ewentualnego zakupu tego towaru stanowi przekazanie próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i nie podlega opodatkowaniu VAT stosownie do art. 7 ust. 3 tej ustawy.

Przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Bezspornym jest fakt, iż ilość wyrobu gotowego przekazywana nieodpłatnie klientowi podczas degustacji na tzw. "jednego kęsa" stanowi próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, ponieważ ilość ta umożliwia klientowi poznanie jakości i walorów smakowych wyrobu i nie przedstawia żadnej istotnej wartości handlowej. Degustacje przeprowadzają pracownicy zakładu, więc towar nie jest wydawany kontrahentom dokonującym zakupów hurtowych do swoich placówek handlowych. Dlatego też nie zachodzą warunki do jego sprzedaży.

Skoro przepisy art. 7 ust. 3 i ust. 7 ustawy o VAT wyłączają z opodatkowania niewielkie ilości towaru stanowiące próbki, to podatek należny wykazany w fakturach wewnętrznych powinien zostać odpowiednio skorygowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów art. 7 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 72011 r. nr 177, poz. 1054 że zm.) nieodpłatne przekazanie wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas i wyrobów garmażeryjnych na cele degustacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy zakład nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego stosownie do art. 7 ust. 2 tej ustawy.

W świetle przepisów art. 7 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), nieodpłatne przekazanie wyrobów gotowych takich jak: wędliny, kiełbasy i produkty garmażeryjne na cele degustacji w warunkach opisanych w stanie faktycznym, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczania podatku VAT należnego w myśl przepisów art. 7 ust. 2 tej ustawy, a dotychczas podatek należny wykazany w fakturach wewnętrznych powinien zostać odpowiednio skorygowany.

Zgodnie z zasadą naczelną wyrażoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega min. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest także przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w myśl art. 7 ust. 2 tej ustawy, na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Z powołanych wyżej przepisów, zwłaszcza z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne wydania towarów podlegają opodatkowaniu VAT jedynie w sytuacji, gdy są dokonywane na inne cele niż związane z prowadzoną działalnością gospodarczą a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w całości lub w części.

Natomiast nieodpłatne wydanie towarów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu VAT, co można wywodzić na zasadzie a contrario z literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy. Dlatego też Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie, nieodpłatne wydanie towarów na cele degustacji pozostaje ściśle w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż w ten sposób Zainteresowany dąży do zwiększenia popytu na własne wyroby a ilość przekazanych klientowi towarów podczas degustacji nie jest ani darowizną ani przekazaniem na cele osobiste tej osoby, jest próbką towaru, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy.

Zgodnie z tym przepisem przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Nawiązując do definicji próbki, należy stwierdzić, iż próbką jest towar, który łącznie spełnia następujące warunki:

a.

stanowi niewielką ilość towaru, która reprezentuje określony rodzaj lub kategorię towarów,

b.

zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru,

c.

ilość lub wartość przekazywanych próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Nieprecyzyjnym określeniem w definicji próbki jest "niewielka ilość towaru". Zdaniem Wnioskodawcy chodzi tu o taką ilość pełnowartościowego towaru, która pozwala na sprawdzenie jego właściwości i nie przedstawia żadnej istotnej wartości handlowej. W sytuacji degustacji wyrobów takich jak: wędliny, kiełbasy czy produkty garmażeryjne (kaszanka, pasztet, salceson itp) niewielka ilość to porcja towaru, która w wyniku konsumpcji pozwoli poznać zalety towaru, zwłaszcza jego smak, jakość i wygląd. Niewielka ilość towaru w procesie degustacji to zwykle mały kawałek kiełbasy czy plaster szynki na tzw. "jeden kęs" ale i większe porcje kiełbasy czy kaszanki z grilla.

Przekazując towary na cele degustacji, zakład bierze pod uwagę nie tylko czas trwania degustacji, wielkość punktu handlowego w którym jest prowadzona a także liczbę potencjalnych klientów, którzy w tym miejscu dokonują zakupów. Tak więc ilość towarów przekazywana na ten cel jest zróżnicowana w zależności od miejsca prowadzenia degustacji. Porcje towarów stanowiące próbki przekazywane są przez pracowników Wnioskodawcy pracujących w grupach degustacyjnych bezpośrednim ewentualnym klientom detalicznym lub hurtowym a nie właścicielowi placówki, w której jest przeprowadzana degustacja.

W świetle powyższego, spełnione są warunki do uznania nieodpłatnych przekazań towarów za próbki, zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT a tym samym do stwierdzenia, iż nieodpłatne przekazanie towarów na cele degustacji w myśl art. 7 ust. 3 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), dalej zwanej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. br>

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu art. 7 ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Przepis art. 7 ust. 4 ustawy stanowi, że przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł; jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Z kolei przez próbki, w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Z analizy cytowanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Z treści przytoczonych przepisów wynika również, że nieodpłatne przekazanie w celach promocyjno-reklamowych próbek, umożliwiających klientom (potencjalnym klientom) poznanie właściwości i efektów działania towarów oferowanych przez podatnika, a dzięki temu wychwycenie ich zalet lub wad oraz różnic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku, stanowi przekazanie próbek i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy jednak zauważyć, że o uznaniu towaru za próbkę, obok innych przesłanek, decyduje brak charakteru handlowego przekazania, oceniany ze względu na ilość lub wartość przekazywanych przez podatnika próbek. Kryteria te należy przy tym odnieść do próbek towarów przekazywanych przez podatnika danemu odbiorcy w danym okresie.

W sytuacji, gdy pokrywają one lub mogą pokryć - ze względu na swoją ilość lub wartość - jego potencjalne zapotrzebowanie na dany towar lub część tego zapotrzebowania, eliminując lub ograniczając potrzebę dokonania zakupów tego towaru, uznać należy, że wspomniana przesłanka nie jest spełniona, a co za tym idzie nie ma również zastosowania wyłączenie od opodatkowania w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja wyrobów z mięsa i sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa. W celu utrzymania dotychczasowych odbiorców i pozyskiwania nowych klientów a także zwiększenia wolumenu sprzedaży zakład podejmuje standardowe, powszechnie stosowane w branży mięsnej działania o charakterze promocyjnym, które są skierowane do aktualnych i przyszłych nabywców wyrobów. W tym celu Wnioskodawca przekazuje nieodpłatnie swoje wyroby takie jak: wędliny, kiełbasy i produkty garmażeryjne (kaszanka, pasztet, salceson itp) na cele degustacji. Degustacje przeprowadzane są przez pracowników Wnioskodawcy i odbywają się w punktach sprzedaży należących do kontrahentów. Podczas prowadzonych degustacji prezentowany jest producent wyrobów, jego nazwa i logo a sama degustacja polega na zachęcaniu klientów do spróbowania wyrobów gotowych, które są udostępniane w małych porcjach tzw. "jednego kęsa". Jednorazowa dostawa na cele degustacji może obejmować od kilku do kilkudziesięciu kilogramów wyrobów gotowych, w zależności od promowanego wyrobu. W okresie letnim, kiedy promocją objęte są wyroby na grill zużycie towarów podczas degustacji jest większe. W okresie rocznym wartość przekazanych towarów na ten cel nie przekracza 0,3% ogółu sprzedaży zrealizowanej przez Zainteresowanego. W ocenie Wnioskodawcy porcje, tzw. "jednego kęsa" przekazywane nieodpłatnie na degustacji stanowią próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy.

Mając na uwadze powyższe przepisy i opis sprawy stwierdzić należy, iż przekazanie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie niewielkiej ilości wyrobów gotowych tzw. "jeden kęs" klientom Spółki w celu przedstawienia asortymentu, umożliwiających zapoznanie potencjalnych klientów z produktami Spółki, poprzez poznanie jakości i walorów smakowych wyrobów Spółki co prowadzi do zdobycia nowych nabywców, zwiększenia wolumenu sprzedaży spełniać będzie definicję próbek w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy. Podkreślić należy, iż przekazana ilość oraz wartość przedmiotowych produktów nie wskazują na działanie mające charakter handlowy. Ponadto, przekazane produkty w pełni reprezentują określony rodzaj lub kategorię towaru i zachowują skład oraz wszelkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne lub biologiczne towaru. Jak również nieodpłatne przekazanie wyrobów Wnioskodawcy nie ma na celu przysporzenia po stronie obdarowanego, lecz przekonania go do danych produktów, tak aby zechciał on je nabywać.

W konsekwencji powyższego, nieodpłatne przekazanie przedmiotowych wyrobów wydawanych na cele degustacji spełniających definicje próbki, zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 7 ust. 3 ustawy. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania wyrobów gotowych: wędlin, kiełbas, wyrobów garmażeryjnych na cele degustacji. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena przedstawionego stanowiska Spółki w zakresie zadanego pytania. Interpretacja nie rozstrzyga tym samym innych kwestii zawartych w przedstawionym stanie faktycznym, tj. możliwości korekty podatku należnego wykazanego na fakturach wewnętrznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl