Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-545/07-2/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka w celu przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych przewozów osób oraz wykonywania przedmiotowych usług, zawarła umowę konsorcjum z podmiotem, któremu Prezes Urzędu Transportu Kolejowego udzielił licencji na wykonywanie przewozów kolejowych (dalej: "Przewoźnik"). W wyniku podpisania umowy konsorcjum, nie doszło do powołania między stronami spółki cywilnej.

W ramach konsorcjum, strony uzgodniły przedstawienie wspólnej oferty przetargowej, podział obowiązków w zakresie podejmowania decyzji, koordynacji realizacji kontraktu do czasu powołania przez strony wspólnej spółki celowej mającej realizować kontrakt, a także pozostałe obowiązki i sposób rozliczeń między stronami. Podmiotem faktycznie wykonującym usługi transportu kolejowego jak również sprzedającym bilety kolejowe będzie wyłącznie Przewoźnik.

W związku ze świadczeniem ww. usług publicznych, Marszałek Województwa przyznał na rzecz Spółki i Przewoźnika (beneficjentem dotacji, zgodnie z umową z samorządem województwa, są obie strony umowy konsorcjum) dotację, do przyznania której obliguje go 7 punkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych krajowych przejazdów pasażerskich (Dz. U. Nr 95, poz. 953).

Przedmiotowa dotacja, służyć ma pokryciu ogólnych kosztów działalności Przewoźnika i Spółki w zakresie przewozów kolejowych, związanych z realizacją obowiązków służby publicznej i kalkulowana jest na bazie iloczynu określonej stawki wskazanej w umowie (12,93 zł) oraz ilości pociągokilometerów (przy czym dotacja nie może przekroczyć kwoty 22.627.500 zł). Przedmiotowa dotacja, wypłacana będzie przez Marszałka Województwa na rachunek bankowy Przewoźnika, który następnie przekazywać będzie Spółce należną jej, jako również beneficjentowi dotacji, część (tj. 50%).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

* Czy otrzymana przez Spółkę dotacja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznana Spółce dotacja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług (obrót), zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Spółka pragnie zauważyć, iż co do zasady, każda dotacja wpływa w określony sposób na cenę dostaw towarów i usług świadczonych przez beneficjenta dotacji, pozwala bowiem na obniżenie kosztów i w konsekwencji, uzyskanie przez beneficjenta większej rentowności przy niższych cenach. Jednakże Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, aby powstał obowiązek doliczenia przedmiotowej dotacji do obrotu, wpływ na ceny musi mieć charakter bezpośredni.

W ocenie Spółki, przedmiotowa dotacja nie wywiera bezpośrednio wpływu na cenę usług, nie jest bowiem dotacją do biletu kolejowego, która skutkuje określonym, mierzalnym obniżeniem jego ceny. Co więcej, przedmiotowa dopłata, w ocenie Spółki, w żaden sposób nie jest także uzależniona od faktycznego świadczenia usługi, tj. nie uwzględnia okoliczności, ilu pasażerów skorzysta z przewozu. W konsekwencji, nie jest możliwe stwierdzenie, że przedmiotowa dotacja jest bezpośrednio związana z konkretną usługą i ustalenie zakresu, w jakim powoduje ona zmniejszenie się obrotu z tytułu świadczenia usług.

Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, iż nie będzie prowadzić sprzedaży biletów kolejowych w ramach realizowanej umowy konsorcjum. Nie będzie ona zatem wykazywać obrotu w związku ze świadczeniem usług przewozów kolejowych. Ponadto, Spółka nie będzie podmiotem faktycznie wykonującym usługi regionalnych przewozów kolejowych.

Powyższe, zdaniem Spółki, dodatkowo przemawia za uznaniem, iż przedmiotowa kwota dotacji nie ma bezpośredniego wpływu na ceny usług oferowanych przez Spółkę, nie można bowiem wskazać, iż jest to dotacja przyznana na dofinansowanie konkretnej dostawy lub usługi świadczonej przez Spółkę.

W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż otrzymywana przez nią dotacja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl