IPPP1/443-499/07-4/GD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-499/07-4/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Spółka Jawna przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 16 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności odliczenia podatku naliczonego związanego z emisją akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności odliczenia podatku naliczonego związanego z emisją akcji. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 4 stycznia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W chwili obecnej czynione są przygotowania przez X Spółka Jawna mające na celu przekształcenie w Spółkę Akcyjną, której debiut na giełdzie nastąpi w I półroczu 2008 r.. W związku z przygotowaniami i emisją akcji Spółka poniosła i ponosić będzie wydatki takie jak:

* koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego Spółki),

* koszty doradztwa prawnego i finansowego,

* koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego),

* koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe),

* koszty ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,

* koszty ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przygotowanej na potrzeby Oferty Publicznej,

* koszty promocji Oferty Publicznej, w tym organizacji spotkań (wynajęcie sali, druk materiałów informacyjnych, itp.),

* koszty szkoleń w zakresie wiedzy o Giełdzie Papierów Wartościowych.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z kwalifikacją poniesionych wydatków do kosztów podatkowych, czy można dokonać odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących koszty związane z przygotowaniem i emisją akcji.

Zdaniem wnioskodawcy

Zgodnie z definicją-sformułowaną w art. 22 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. i odpowiednio w art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. - każdy koszt podatkowy musi spełniać łącznie dwa warunki, czyli:

* musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów podatkowych lub zachowania albo zabezpieczenia źródła tych przychodów,

* nie został on wymieniony w art. 23 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. i odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy p.d.o.p.

Koszty, ponoszone w związku z emisją akcji, czyli pozostające w bezpośrednim związku z podwyższeniem kapitału własnego spółki, z pewnością mają na celu osiąganie przychodów podatkowych (nie jest to wprawdzie związek o charakterze bezpośrednim, ale nie powinno budzić wątpliwości, że celem zasilenia podmiotu gospodarczego w aktywa jest intensyfikacja prowadzonej przezeń działalności gospodarczej). Nie zostały one również wymienione w żadnym z punktów w art. 23 ust. 1 ustawy o p.d.o.f. i odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy p.d.o.p. Wydawać by się mogło, że oczywistą jest zatem teza, iż koszty emisji akcji stanowią koszty uzyskania przychodów. Według Spółki należy przyjąć pogląd, zgodnie z którym koszty emisji akcji można zaliczać do kosztów podatkowych, ponieważ ich związek z podatkowymi przychodami należy rozpatrywać w szerszym kontekście prowadzonej przez jednostkę działalności gospodarczej, nie zaś ściśle przez pryzmat pozyskiwanego, nieopodatkowanego kapitału. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, z wyłączeniem zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów - o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Zatem wydatki poniesione na powyższy cel mogą zostać uznane za gospodarczo uzasadnione i związane z prowadzoną przez Podatnika działalnością.Stanowisko Spółki podzielił w piśmie z dnia 27 października 2006 r., sygn. akt PP II 443/781/2006/PK - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który decyzją z dnia 15 listopada 2006 r. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 września 2006 r., w sprawie pisemnej interpretacji. W związku z kwalifikacją poniesionych wydatków do kosztów podatkowych, VAT wykazany na fakturach dokumentujących ww. wydatki może obniżać podatek należny i nie będzie miał tu zastosowania art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT mówiący o tym, iż podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o VAT naliczony w przypadku nabywania towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Uwzględniając powołane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, emisja akcji jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl powołanego wyżej przepisu podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ale wyłącznie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z odliczenia podatku naliczonego.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia. Związek ten może być bezpośredni (wydatek na nabycie towaru, który następnie zostanie przez podatnika sprzedany), bądź pośredni. Konkretny zakup może być związany z czynnością niepodlegającą opodatkowaniu lub zwolnioną od podatku od towarów i usług, która jednak jest niezbędna lub potrzebna do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika.

Artykuł 88 ustawy o podatku od towarów i usług określa katalog przypadków, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ani prawo do zwrotu nadwyżki podatku. I tak zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 88 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, powyższy przepis nie dotyczy:

1.

wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów;

2.

wydatków związanych z nabyciem towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych niepodlegających amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jeżeli fakt ten pozostaje w ścisłym związku ze zwolnieniem od tego podatku;

3.

wydatków związanych z dostawą towarów oraz świadczeniem usług w przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jeżeli czynności te zostały opodatkowane;

4.

podatku od importu towarów oraz od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych;

5.

wydatków na nabycie towarów celem oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający;

6.

nabycia towarów przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu;

7.

nabycia towarów przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu

8.

podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku, o którym mowa w art. 11.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. ustawy - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje - podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli zaś nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

Emisja akcji przez Spółkę nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Celem emisji akcji jest jednak podwyższenie kapitału własnego Wnioskodawcy, tym samym intensyfikacja prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Dlatego też X Spółka Jawna będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z emisją akcji, w zakresie w jakim będą one służyć czynnościom opodatkowanym wykonywanym przez Spółkę (art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług). W odniesieniu do wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi, które wykonuje Spółka, prawa takiego Wnioskodawca nie uzyska. X Spółka Jawna przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z emisją akcji w takiej części, w jakiej będą one służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, jeżeli poniesione wydatki będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, uwzględniając wyżej wymienione wyjątki zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 88 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

Rozstrzygnięcie przedstawione w przedmiotowej interpretacji opiera się na przyjętym przez Wnioskodawcę założeniu, że przedmiotowe wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga kwestii zaliczenia przedmiotowego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego zawierał pytania dotyczące przepisów o podatku dochodowym, odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone odrębnymi pismami.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl