Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-462/07-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007 r. (data wpływu 7 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia budowanego lokalu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia budowanego lokalu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest w trakcie realizacji inwestycji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rozpoczęła budowę budynku z docelowym przeznaczeniem zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę jako lokal konferencyjno-bankietowy. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT i korzysta z prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z budową.

Podatniczka otrzymała propozycję wynajmu w przyszłości budowanego lokalu dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zdrowia i opieki zdrowotnej, wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi zwolnione od podatku VAT. W związku z powyższym zamierza zmienić przeznaczenie budowanego lokalu i dokonywać jego wynajmu na rzecz ww. podatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia budowanego lokalu przez dokonywanie jego wynajmu na rzecz podatnika prowadzącego działalność zwolnioną z podatku VAT Wnioskodawczyni nie będzie zobligowana do korekty podatku naliczonego.

Zdaniem wnioskodawcy, zmiana przeznaczenia budowanego lokalu, polegająca na zaniechaniu prowadzenia centrum bankietowo-konferencyjnego na rzecz wynajmu lokalu nie spowoduje obowiązku korekty odliczenia podatku VAT związanego z budową. Zdaniem Wnioskodawcy mimo dokonywania wynajmu na rzecz podatnika prowadzącego działalność zwolnioną z podatku VAT ma obowiązek wynajem opodatkować stawką VAT 22%, ponieważ zwolnieniu podlegają wyłącznie usługi wynajmu nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. W związku z powyższym odliczony w czasie budowy VAT naliczony nadal będzie związany ze sprzedaż opodatkowaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Powyższe regulacje oznaczają, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z wniosku wynika, że prowadzi Pani opodatkowaną działalność gospodarczą, rozpoczęła Pani budowę budynku z przeznaczeniem na usługi konferencyjno - bankietowe i korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z budową. Zamierza Pani jednak zmienić przeznaczenie budynku i budowany budynek będzie przedmiotem najmu na rzecz podmiotu świadczącego usługi związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną.

Usługi najmu i dzierżawy budynków podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 22%. Ustawodawca przewidział jedynie zwolnienie od tego podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe (pozycja nr 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT).

W związku z tym, że w przyszłości budynek będzie przeznaczony do wynajmu na cele działalności gospodarczej, oznacza to, że będzie Pani nadal wykonywać czynności opodatkowane (w zakresie usług najmu). Jako czynny podatnik VAT będzie Pani wystawiała faktury VAT w celu potwierdzenia tych usług.

W przedstawionych we wniosku okolicznościach nie ma konieczności dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość będzie nadal służyła czynnościom opodatkowanym (świadcząc usługi najmu będzie Pani wykonywała czynności opodatkowane) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie ulegnie zmianie i art. 91 ustawy o VAT nie będzie miał tu zastosowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl