IPPP1/443-37/08-02/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-37/08-02/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2008 r. (data wpływu 11 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług z zakresu wywozu nieczystości stałych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług z zakresu wywozu nieczystości stałych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo zajmuje się m.in. sprzedażą usług z zakresu wywozu nieczystości stałych, tzw. odpadów komunalnych. Z każdą osobą fizyczną, dla której świadczone są usługi wywozu odpadów komunalnych, została zawarta umowa. Do każdej takiej umowy Spółka wystawia faktury VAT w pierwszym miesiącu danego kwartału, określając termin płatności za usługę, jako ostatni dzień danego kwartału. Faktury VAT dotyczące świadczenia usług z zakresu wywozu odpadów komunalnych są wystawiane komputerowo i automatycznie księgowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Przedsiębiorstwo zwraca się z zapytaniem czy usługi z zakresu wywozu nieczystości stałych, tzw. odpadów komunalnych muszą być ewidencjonowane za pomocą kas fiskalnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1807) w sprawie kas rejestrujących - zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia do 30 czerwca 2008 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Pod poz. 27 załącznika do ww. rozporządzenia wymienione zostały usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne - PKWiU 90.0.

Mając powyższe na uwadze, sprzedaż usług z zakresu wywozu nieczystości stałych tzw. odpadów komunalnych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej powinna być zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących do dnia 30 czerwca 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy ponadto zauważyć, iż tutejszy organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi odpowiedzialny jest producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl