IPPP1-443-356/07-2/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-356/07-2/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2007 r. (data wpływu 18 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w całości lub w części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla ludności w ramach spółki jawnej xx spółka jawna wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem yy. Świadczy usługi zdrowotne objęte zwolnieniem pod podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póź zm.). Poza podstawową działalnością w minimalnym stopniu świadczy usługi wynajmu części powierzchni Przychodni Zdrowia i w tym zakresie kwota obrotu wynosi poniżej 2%. Spółka jest zgłoszona jako podatnik VAT czynny, sporządza deklarację VAT - 7. Jednakże w związku ze świadczeniem usług zwolnionych od VAT oraz w stosunku do pozostałych usług na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 Ustawy o VAT nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W 2006 r. Spółka dokonała zakupu aparatu RTG, który to zakup w 85% został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z brakiem możliwości odliczenia części lub całości podatku VAT od faktury zakupu aparatu RTG spółka wnioskowała o przyznanie dotacji w kwocie brutto faktury zakupu. Na podstawie umowy spółka otrzymała dotację w wysokości 85% kwoty brutto zakupu. Pozostałe 15% ceny nabycia zostało pokryte ze środków własnych spółki i stanowi to podstawę amortyzacji środka trwałego tj. aparatu RTG. Dnia 14 września 2007 r. Urząd Wojewódzki wystąpił do spółki z prośbą o dostarczenie z organu podatkowego dokumentu zaświadczającego czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Beneficjent ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części (pismo w załączniku).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka w określonej sytuacji prawidłowo interpretuje przepisy ustawy o VAT i nie dokonała odliczenia podatku VAT w całości lub części od przyznanej dotacji (faktura zakupu aparatu RTG). Tym samym miała prawo wystąpienia o dotację w kwocie brutto (netto + VAT).

Zdaniem wnioskodawcy Spółka nie miała możliwości odliczenia VAT w całości lub w części z uwagi na prowadzenie działalności związanej z usługami zdrowotnymi, ustawowo zwolnionymi od VAT oraz pozostałymi opodatkowanymi, których kwota obrotu nie przekracza 2%. Kwota wykazana w fakturach zwiększa pozycję kosztów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 90 ust. 1 ustawy mówi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot o których mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 10. Ponadto art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy określa, iż w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o której mowa w ust. 2.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

* świadczeniu usług zdrowotnych, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (załącznik nr 4 poz. 9) są zwolnione od podatku od towarów i usług;

* oraz usługi wynajmu części powierzchni Przychodni Zdrowia, które w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy usługi opodatkowane nie przekraczają 2% całego obrotu Spółki i dlatego zgodnie z art. 90 ust. 2 i ust. 10 pkt 2 ustawy spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do całej sprzedaży.

Należy uznać, iż zakup aparatu RTG na podstawie faktury VAT będzie służył sprzedaży zwolnionej z podatku i dlatego spółce w myśl cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej nabycie tego sprzętu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Spółka prawidłowo nie dokonała odliczenia podatku VAT w całości bądź w części z faktury zakupu aparatu RTG.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl