Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443/306/07-5/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, X, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla dostawy towarów na rzecz kontrahentów zarejestrowanych na potrzeby VAT w Polsce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla dostawy towarów na rzecz kontrahentów zarejestrowanych na potrzeby VAT w Polsce.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest podmiotem posiadającym siedzibę za granicą, zarejestrowanym w Polsce na potrzeby podatku od towarów i usług. Spółka przewozi towary z Chin do Polski. Towary w pierwszej kolejności przemieszczane są statkiem do Niemiec, lecz nie są tam dopuszczone do obrotu. Następnie towary są transportowane do Polski (w procedurze tranzytu) i wprowadzane do składu celnego.

Następnie Spółka dokonuje sprzedaży towarów pozostających w składzie celnym na rzecz kontrahenta będącego podatnikiem VAT czynnym. Towary te znajdują się pod dozorem celnym oraz są ujęte w ewidencji towarowej. W wyniku przedmiotowej dostawy tylko towary objęte procedurą składu opuszczają skład celny. Dopuszczenie towarów do obrotu na terytorium kraju dokonywane jest na podstawie zgłoszenia składanego przez nabywcę towarów (podmiot ten jest podatnikiem VAT z tytułu importu towarów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółce przysługuje prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy towarów na rzecz kontrahentów zarejestrowanych na potrzeby VAT w Polsce.

Strona wskazuje, iż godnie z § 7d ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem, zastosowanie 0% stawki podatku z tytułu dostawy towarów objętych procedurą składu celnego, uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w § 7d ust. 2 rozporządzenia. Odnosząc te wymogi do stanu faktycznego przedstawionej sprawy, Spółka pragnie zauważyć, iż:

* Dostawa towarów dokonana przez Spółkę dokonywana jest na rzecz podatnika VAT czynnego (tj. podmiotu będącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT).

* Towary będące przedmiotem dokonywanej przez Spółkę dostawy znajdują się pod dozorem celnym i ujęte są w ewidencji towarowej prowadzonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny.

* W wyniku przedmiotowej dostawy wyprowadzane ze składu celnego są jedynie towary objęte procedurą składu celnego.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, spełnione są warunki określone w § 7d ust. 2. W konsekwencji, w opinii Spółki, właściwą stawką dla przedmiotowej dostawy jest stawka 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie na podstawie art. 41 ust. 16 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 3% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:

1.

specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;

2.

przebieg realizacji budżetu państwa;

3.

przepisy Wspólnoty Europejskiej.

W myśl § 7d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy:

1.

towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju;

2.

towarów objętych procedurą składu celnego.

W myśl ust. 2 powyższego paragrafu przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

1.

dostawy towarów dokonuje się dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy;

2.

towary znajdują się pod dozorem celnym i są ujęte w ewidencji towarowej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3.

towary inne, niż objęte procedurą składu celnego, nie są w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy, wyprowadzone ze składu celnego.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Podatnik będzie dokonywał dostawy towarów na rzecz kontrahenta, będącego podatnikiem VAT czynnym, towary znajdują się pod dozorem celnym oraz ujęte są w ewidencji towarowej. W wyniku dostawy tylko towary objęte procedurą składu celnego opuszczają skład celny.

Z uwagi na fakt. iż dostawa, na rzecz podatnika podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ww. ustawy, dotyczy tylko towarów objętych procedurą składu celnego, dla których prowadzona jest ewidencja towarowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami Stronie przysługuje prawo do zastosowania obniżonej 0% stawki podatku dla tej dostawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl