Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-288/11-4/MP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2011 r. (data wpływu 16 lutego 2011 r.), uzupełnionego w dniu 28 marca 2011 r. (data wpływu 29 marca 2011 r.) na wezwanie Organu z dnia 18 marca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług pocztowych świadczonych przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla usług pocztowych świadczonych przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 25 marca 2011 r. (data wpływu 29 marca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 18 marca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z ustawą..., powierza się Spółce S.A. obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy:

* usługę polegającą na wykonaniu i stosowaniu datowników okolicznościowych, przy czym datownik okolicznościowy to datownik z krótkim tekstem i elementem graficznym propagujący doniosłe wydarzenie o znaczeniu m.in. politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej,

oraz

* usługę polegającą na wykonaniu i stosowaniu stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą, przy czym stały datownik ze zmienną datą to datownik z krótkim tekstem i/lub elementem graficznym propagujący miejscowość turystyczną zabytek kultury, przyrody, muzeum, ważną rocznicę, wydarzenie, itp.

Powyższe usługi mogą być realizowane na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Usługi te obejmują wykonanie odpowiedniego datownika oraz jego stosowanie (tj. kasowanie odciskami datowników znaczków pocztowych) przez okres właściwy dla danego datownika, który w przypadku datowników okolicznościowych wynosi 28 dni, natomiast w przypadku stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą, okres zatwierdzony przez Wydział Filatelistyki. Po upływie okresu stosowania danego datownika, podlega on przechowywaniu w wyznaczonej jednostce organizacyjnej Spółki S.A.

Opłatę za datownik okolicznościowy czy stały datownik ozdobny ze zmienną datą uiszcza zleceniodawca, który złożył wniosek o jego wykonanie i stosowanie. Na ogólną wartość usługi składają się: koszty netto poniesione na wykonanie datownika, obejmujące w szczególności koszt wykonania projektu graficznego odcisku datownika, koszt wykonania i oprawienia klisz - datownik okolicznościowy lub koszt wykonania datownika - stały datownik ozdobny ze zmienną datą, opłatę za stosowanie datownika oraz% prowizja poniesionych kosztów na wykonanie datownika.

Zgodnie z Instrukcją technologiczną w zakresie przesyłek listownych i przesyłek reklamowych w obrocie krajowym lI.P.5 (wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki) placówki pocztowe obowiązane są do bezpłatnego kasowania, odciskami datowników na życzenie filatelistów:

1.

znaczków pocztowych, bloków i arkusików znaczków pocztowych - nalepionych na kartkach papieru lub na czystych (nieadresowanych) lub adresowanych kopertach albo kartkach pocztowych, których nominał odpowiada aktualnemu cennikowi,

2.

znaczków pocztowych wydrukowanych na czystych (nieadresowanych) lub adresowanych kartkach lub kopertach pocztowych,

3.

znaczków pocztowych, bloków i arkusików znaczków pocztowych nienalepionych na kartkach lub kopertach.

Jednocześnie należy podkreślić, iż oba typy datowników służą w dacie ich obowiązywania do skasowania opłaty za nadanie przesyłki pocztowej tj. są stosowane zamiast zwykłych datowników eksploatacyjnych.

Dodatkowo zgodnie z otrzymaną przez Spółkę opinią Urzędu Statystycznego, usługi stosowania datowników okolicznościowych oraz ozdobnych datowników stałych ze zmienną datą zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm., dalej również PKWiU z 2008 r.) mieści się w grupowaniu PKWiU 53.10.1 "usługi operatora publicznego".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi przedstawione w stanie faktycznym świadczone przez Spółkę podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1). Jednocześnie przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1).

W opinii Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, przy świadczeniu usługi stosowania datowników, mamy do czynienia z powszechnie występującym w praktyce gospodarczej świadczeniem mającym charakter kompleksowy (złożony). Pomimo, iż przepisy podatkowe nie regulują kwestii opodatkowania świadczeń złożonych, przyjmuje się, że tego rodzaju świadczenia występują, gdy dana transakcja obejmuje dostawę/świadczenie powiązanych ze sobą towarów lub usług (bądź też towarów wraz z usługami) w taki sposób, że stanowią one pewną nierozerwalną całość oferowaną klientowi. W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd, zgodnie z którym, jeżeli kilka czynności jest tak ściśle ze sobą związanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku VAT (świadczenie złożone, kompleksowe).

Przy tego rodzaju usługach przy określaniu zasad ich opodatkowania (w tym. m.in. stawki VAT), na uwadze należy mieć zatem całościowy charakter świadczenia i jego (docelowy) rezultat.

W przypadku usług przedstawionych we wniosku, wykonanie datownika nie stanowi celu samego w sobie (ostatecznego rezultatu usługi oferowanej przez Spółkę). Wnioskodawca nie dokonuje dostawy samego datownika na rzecz zleceniodawców (nigdy nie dochodzi do fizycznego wydania datownika). Docelowym rezultatem usługi realizowanej przez Spółkę jest stosowanie datownika przez określony czas. Wykonanie datownika ma charakter wyłącznie techniczny, pomocniczy nie mający samodzielnej racji bytu bez usługi zasadniczej jaką jest stosowanie datowników. Z tego też względu wykonanie datownika nie może być traktowane jako odrębne świadczenie i stanowić odrębnego przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe, dla określenia stawki VAT obowiązującej przy świadczeniu usług kluczowe znaczenie będzie miało zatem świadczenie główne, którym jest stosowanie datownika.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Z uwagi na fakt, iż przepisy podatkowe nie definiują pojęcia usług pocztowych, przy ustalaniu zakresu zwolnienia z opodatkowania dla tego rodzaju usług, odwołać się należy do przepisów Prawa pocztowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanych powyżej przepisów Prawa pocztowego, usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:

1.

przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek oraz druków nieopatrzonych adresem zwanych dalej "drukami bezadresowymi",

2.

prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów;

3.

realizowanie przekazów pocztowych.

Z uwagi na fakt, iż datownikami okolicznościowymi i stałymi datownikami ozdobnymi ze zmienną datą kasowane są znaczki pocztowe, ich stosowanie jest ściśle związane z przyjęciem przesyłek, które stanowi pierwszy element usługi pocztowej. W świetle powołanych przepisów oraz mając na uwadze charakter oraz ostateczny rezultat świadczenia Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, iż usługi stosowania datowników okolicznościowych i stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą mieszczą się w definicji usług pocztowych rozumianych zgodnie z przepisami Prawa pocztowego, korzystających ze zwolnienia z opodatkowania z VAT na podstawia art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Powyższe potwierdza również otrzymana przez Spółkę opinia statystyczna. Pomimo, iż w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej określając zwolnienia z opodatkowania, tym niemniej w analizowanym przypadku Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż otrzymana przez Spółkę opinia statystyczna może być stosowana pomocniczo, przy ustaleniu, czy przedmiotowe usługi mieszczą się kategorii usług pocztowych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z PKWiU z 2008 r. w dziale 53 "usługi pocztowe i kurierskie" mieszczą się "usługi pocztowe objęte obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)" - PKWiU 53.10 a w nich "usługi operatora publicznego" - 53.10.1. W grupowaniu 53.2 sklasyfikowano natomiast "pozostałe usługi pocztowe i kurierskie". Zgodnie z otrzymaną opinią klasyfikacyjną Organ statystyczny zaliczył usługę stosowania datowników okolicznościowych i stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą do PKWiU 53.10.1 "usługi operatora publicznego", co oznacza, że zgodnie z tą klasyfikacją mieszczą się one w zakresie (kategorii) usług pocztowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 2 wymieniał jako zwolnione usługi świadczone przez pocztę państwową (PKWiU 64.11) i przenoszą uregulowania dotyczących tej tematyki do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktu 17, regulującego zwolnienie w tym zakresie. Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów. Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych.

W Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.) w tytule IX rozdział 2 wymienia zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym. I tak, w art. 132 ust. 1 pkt a, państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawę towarów z tymi usługami związaną, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 17 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną - realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca (operator obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych), w ramach prowadzonej działalności świadczy usługę polegającą na wykonaniu i stosowaniu datowników okolicznościowych propagujących doniosłe wydarzenie o znaczeniu np. politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym zarówno w skali ogólnopolskiej jak i lokalnej, oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą propagujących miejscowość turystyczną, zabytek kultury, przyrody, muzeum, ważną rocznicę, wydarzenie itp. Powyższe usługi mogą być realizowane na zlecenie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej. Opłatę za datownik okolicznościowy czy stały datownik ozdobny ze zmienną datą uiszcza zleceniodawca, który złożył wniosek o jego wykonanie i stosowanie. Okres stosowania datowników okolicznościowych wynosi 28 dni, natomiast w przypadku stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą okres ten zatwierdzony jest przez Wydział Filatelistyki. Oba typy datowników służą w dacie ich obowiązywania do kasowania opłaty za nadanie przesyłki pocztowej - są stosowane zamiast zwykłych datowników eksploatacyjnych. Spółka nie dokonuje dostawy samego datownika na rzecz zleceniodawców. Po upływie okresu stosowania danego datownika podlega on przechowywaniu w wyznaczonej jednostce Spółki S.A.

W myśl ustawy, powierza się Spółce S.A. obowiązek wykonywania zadań operatora publicznego określonych w ustawie. Z kolei art. 48 ww. ustawy mówi, iż operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 1. Z brzmienia powyższych unormowań prawa pocztowego wynika obowiązek nałożony na Spółkę do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Analizując treść art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy należy zauważyć, iż kreuje on zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Zwolnienie to obejmuje nie wszystkie podmioty świadczące usługi pocztowe, ale tylko te które posiadają status państwowego operatora publicznego zobowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Na gruncie regulacji prawa pocztowego status podmiotu działającego w takim charakterze przypisuje się Spółce. Zaznaczyć jednakże należy, iż samo posiadanie owego statusu jest jedynie przesłanką podmiotową objęcia określonych czynności zwolnieniem. Ponadto występują także uwarunkowania przedmiotowe, czyli innymi słowy tylko niektóre spośród usług świadczonych przez Spółkę będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Ustawodawca w przepisie kładzie nacisk na "powszechność" świadczonych usług pocztowych. Można z tego wnioskować, że te usługi świadczone przez publicznego operatora, którym nie można przypisać przymiotu "powszechności", będą wyłączone ze zwolnienia i w konsekwencji będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, jedna z kluczowych zasad wykładni prawa nakazuje zwolnienia (i wyłączenia) interpretować możliwie wąsko, ściśle, aby nie doprowadzić do nieuprawnionego rozszerzenia zakresu zwolnień. W przedmiotowej sprawie rozciągnięcie zwolnienia na usługi pocztowe świadczone poza obowiązkami nałożonymi odrębnymi ustawami na Spółkę w ramach zapewnienia powszechnych usług pocztowych, byłoby niedopuszczalne, i prowadziłoby w istocie do oddalania się od celu postawionego przez regulacje Dyrektywy.

Na takie rozumienie omawianego zwolnienia wskazuje także powołane brzmienie przepisu Dyrektywy 2006/112/WE, którego implementację stanowi polska regulacja w tym zakresie. Zwolnienia przewidziane w tym przepisie, mieszczą się generalnie w tytule IX rozdział 2, kształtującym publiczny cel wymienionych w nim zwolnień. Intencją ustawodawcy dokonującego transpozycji tego przepisu było objęcie zwolnieniem tylko takich usług pocztowych, które mają na celu realizację określonych celów publicznych. Także powyższym celem publicznym w przedmiotowych okolicznościach jest powszechność świadczonych usług, której adresatem jest ogół społeczeństwa, na równych warunkach.

Odwołując się do literalnego brzmienia przepisu, zgodnie ze internetowym Słownikiem Języka Polskiego przymiotnik "powszechny" oznacza taki stan, który dotyczy wszystkich rzeczy, osób, spraw itp. Także ustawodawca posługując się wyrażeniem "powszechnych usług pocztowych miał na myśli tylko te usługi, których usługobiorcami mogą być co do zasady wszyscy obywatele.

Przy dokonywaniu wykładni omawianej regulacji wskazówek dostarcza także wyrok ETS z dnia 23 kwietnia 2009 r. sygn. C-357/07 w sprawie TNT Post UK Ltd, gdzie sąd podkreślił, iż zwolnienia przewidziane w VI Dyrektywie mają na celu uprzywilejowanie niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym, przy czym zaznaczył, że "ten ogólny cel przekłada się w dziedzinie poczty na bardziej szczegółowy cel oferowania, po zmniejszonych cenach, usług pocztowych odpowiadających podstawowym potrzebom społeczeństwa". Z argumentacji ETS można także wywieść twierdzenie, iż nie można objąć zwolnieniem wszystkich dokonywanych przez publiczne służby pocztowe świadczeń usług, które wyraźnie wyłączone byłyby z tego zakresu, bez względu na charakter tych usług. W podsumowaniu ETS zauważa, iż omawiane zwolnienie należy interpretować w sposób ścisły i jednocześnie zgodny z celem zamierzonym w tym przepisie, gdzie zwolnienie dotyczyłoby tylko takiego świadczenia usług, które publiczne służby pocztowe wykonują w charakterze publicznych służb pocztowych. Oznacza to, że ETS na tle ww. orzeczenia dostrzegł rozróżnienie przedmiotowe usług pocztowych świadczonych przez operatora zobowiązanego do świadczenia takich usług, ze względu na ich cel i charakter.

Aby dokonać prawnopodatkowej kwalifikacji przestawionego stanu faktycznego należy dokonać analizy zaprezentowanej usługi świadczonej przez Spółkę - wykonania i stosowania datowników okolicznościowych i stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą, pod kątem posiadania przez nią cech powszechności.

Usługi polegające na wykonaniu i stosowaniu datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą są realizowane na wniosek osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy to zleceniodawcy pragną w ten sposób wypromować miejscowość turystyczną, zabytek kultury muzeum bądź upamiętnić ważną rocznicę lub wydarzenie o charakterze politycznym, społecznym lub kulturalnym. Za wykonanie ww. datowników oraz ich stosowanie przez właściwy dla danego datownika okres Wnioskodawca pobiera opłaty od zleceniodawców ww. usług.

Badanie warunków przedmiotowej usługi prowadzi do wniosku, iż jest ona adresowana wyłącznie do ściśle określonych grup odbiorców - zleceniodawców ww. usług, co powoduje że nie ma charakteru powszechności, bowiem nie mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, na zasadach przewidzianych dla powszechnych usług pocztowych. Brak możliwości skorzystania z danej usługi pocztowej przez ogół, przekreśla tym samym jej powszechność, co w zasadzie jest wystarczającą przesłanką pozbawiającą Wnioskodawcę zwolnienia od podatku VAT. Każdy klient gotowy skorzystać z tej usługi zobowiązany jest złożyć wniosek o wykonanie i stosowanie datownika oraz ponieść stosowne opłaty (koszty poniesione na wykonanie datownika, opłata za jego stosowanie). Powyższe może świadczyć także o komercyjnym charakterze usługi, zaspokajającej indywidualne potrzeby danych użytkowników. Fakt, że po złożeniu indywidualnego zamówienia i jego realizacji przez Spółkę, okolicznościowy datownik jest wykorzystywany w celu realizacji usług pocztowych, nie przesądza, że opłaty pobierane za wykonanie datownika będą traktowane podatkowo tak jak powszechna usługa pocztowa.

Nie można zgodzić się ze Stroną, że przedstawiona usługa ma charakter usługi złożonej. O usłudze złożonej (kompleksowej) można mówić, gdy stanowi ona element pomocniczy i niezbędny do wykonania usługi pocztowej. W przedstawionych okolicznościach wykonanie okolicznościowych datowników nie jest usługą niezbędną do wyświadczenia usługi pocztowej. Usługa pocztowa może być bowiem zrealizowana bez udziału okolicznościowych datowników, lecz datowników używanych w stosunku do pozostałych przesyłek. Zatem realizacja powszechnych usług pocztowych może odbywać się bez wykonania i stosowania okolicznościowych datowników.

Reasumując, usługa polegająca na wykonaniu i stosowaniu datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą, świadczona przez Spółkę nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, bowiem nie jest ona realizowana w celu zapewnienia przez operatora publicznego, którym jest Wnioskodawca, powszechnych usług pocztowych, zatem nie wypełnia hipotezy ww. artykułu. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż przepisy prawa podatkowego nie wymieniają przedmiotowej usługi jako objętej preferencyjną stawką, takie usługi będą podlegały opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl