IPPP1-443-27/08-2/AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-27/08-2/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana..., przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 9 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na cele osobiste używanego samochodu osobowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania na cele osobiste używanego samochodu osobowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

U podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, czynnego podatnika w podatku VAT, w roku 2007 r. występowała wyłącznie sprzedaż opodatkowana. W maju 2007 r. podatnik zakupił używany samochód osobowy marki X o wartości netto 5737,70 zł wraz z podatkiem VAT 1262,30 zł. Podatnik odliczył od podatku należnego 60% kwoty podatku naliczonego to jest kwotę 757,38 zł W dniu 15 listopada 2007 r. podatnik przekazał samochód na cele osobiste wykreślając z tym dniem pojazd z ewidencji środków trwałych. Z dniem 30 listopada 2007 r. podatnik zgłosił likwidację działalności gospodarczej zawiadamiając o tym odpowiednie organy stosownie do przepisów prawa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przekazania przez podatnika na cele osobiste samochodu osobowego stanowiącego towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług o wartości początkowej nie przekraczającej 15000 zł w tym samym roku, w którym dokonano zakupu samochodu i zwolnienia tego przekazania od podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) istnieje obowiązek korekty 100% podatku VAT wcześniej odliczonego przy zakupie (art. 91 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zdaniem wnioskodawcy w wypadku przekazania przez podatnika na cele osobiste pojazdu samochodowego o wartości początkowej nieprzekraczającej 15000 zł w tym samym roku, w którym dokonano zakupu samochodu i zwolnienia tego przekazania od podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) nie istnieje obowiązek korekty 100% podatku VAT wcześniej odliczonego przy zakupie, jeśli poza zwolnionym z podatku VAT przekazaniem samochodu - u podatnika występuje wyłącznie sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obowiązek korekty podatku VAT następuje z uwzględnieniem rzeczywistej proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży zwolnionej za dany rok. Skoro przekazania samochodu nie uwzględnia się przy obliczaniu powyższej proporcji (art. 90 ust. 5 ustawy) proporcja wynosiłaby 100%, co oznacza w istocie brak obowiązku korekty wcześniej odliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast w świetle ust. 2 przywołanego art. 7 czynnościami zrównanymi z dostawą towarów jest również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

* jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z powyższego zapisu wynika, iż nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki wynikające z powyższego przepisu, tzn. nieodpłatne przekazanie towarów nastąpiło m.in. na cele osobiste podatnika oraz podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi towarami. Zatem zgodnie z wolą ustawodawcy czynność przekazania towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika na jego cele osobiste jest traktowana jako dostawa towaru co oznacza, że podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawową stawką podatku od towarów i usług jest, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy stawka podatku VAT w wysokości 22%. Jednakże przepisy § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stanowią, iż zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy. Natomiast przez towary używane, w myśl art. 43 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy rozumie się pozostałe towary (tj. inne niż budynki i budowle lub ich części), z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Ze stanu faktycznego przestawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż w maju 2007 r. zakupił używany samochód osobowy i z tego tytułu dokonał odliczenia 60% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej powyższy zakup. W dniu 15 listopada 2007 r. Podatnik przekazał samochód na cele osobiste, wykreślając pojazd z ewidencji środków trwałych. Podatnik nie wskazał dokładnej daty nabycia przedmiotowego samochodu, tak więc nie można w sposób bezsporny określić czy powyższy pojazd w momencie przekazania na cele osobiste był towarem używanym w rozumieniu przywołanego powyżej art. 43 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy. Dlatego też należy wskazać dwie możliwości opodatkowania przy przekazaniu powyższego pojazdu na cele osobiste:

1.

jeżeli samochód nie był używany przez podatnika przez okres co najmniej pół roku, przy jego przekazaniu na cele osobiste podatnik jest zobowiązany do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 22%,

2.

jeżeli samochód był używany przez podatnika przez okres co najmniej pół roku, przy jego przekazaniu na cele osobiste podatnik będzie miało prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia.

W złożonym wniosku Podatnik wskazał, iż przekazany przez niego na cele osobiste samochód osobowy X był pojazdem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy. W związku z powyższym przy jego przekazaniu na cele osobiste podatnikowi przysługiwało prawo do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie wskazanego § 8 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenie

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika również, iż przedmiotem jego działalności były wyłącznie czynności opodatkowane. Zatem zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, który stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu używanego X, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 3. Jak stanowią uregulowania art. 86 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Podatnik odliczył z tytułu nabycia samochodu osobowego kwotę w wysokości 757,38 zł, stanowiącą 60% kwoty podatku naliczonego wskazanego w fakturze VAT zakupu samochodu, tj. kwoty 1.262,30 zł. Należy jednak zauważyć, iż z chwilą sprzedaży (przekazania na cele osobiste) samochodu jako towaru używanego zwolnionego z podatku od towarów i usług, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia, nastąpiła zmiana jego przeznaczenia ze związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych na związane z czynnościami zwolnionymi. Zaistniała zatem okoliczność zmieniająca prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego towaru, która rodzi obowiązek dokonania przez Podatnika korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, o czym stanowią uregulowania art. 91 ust. 7 cyt. ustawy. Korekty tej dokonuje się według zasad określonych w art. 91 ust. 1-6 cyt. ustawy.

Ustawodawca w art. 91 ust. 1 cyt. ustawy wskazał, iż po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych. Art. 91 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, iż w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Ostatnie zdanie przywołanego powyżej ust. 2 art. 91 oznacza, iż w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa, tj. wartość netto, nie przekracza 15.000 zł, korekta podatku naliczonego dokonywana jest jednorazowo na podstawie art. 91 ust. 1 cyt. ustawy. Należy ponadto wskazać na uregulowania art. 91 ust. 6 pkt 2 cyt. ustawy, zgodnie z którymi, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4 zostaną zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż prowadził on jednoosobową działalność gospodarczą i wykonywał wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W maju 2007 r. Podatnik zakupił samochód osobowy X, który został sprzedany (przekazany na cele osobiste) w dniu 15 listopada 2007 r. Wartość początkowa, tj. wartość netto przedmiotowego pojazdu była równa kwocie 5.737,70 zł. Ponadto Podatnik podkreślił, iż w momencie przekazania przedmiotowego pojazdu był on towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy. Z powyższych informacji wynika zatem, iż nastąpiła zmiana przeznaczenia tego pojazdu z wykorzystywanego do czynności wyłącznie opodatkowanych na czynności wyłącznie zwolnione (zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania pojazdu na cele osobiste) i Wnioskodawca utracił prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu. Pojazd samochodowy stanowiący środek trwały w działalności, o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł, został sprzedany (przekazany na cele osobiste) w tym samym roku, w którym został zakupiony, tj. w okresie korekty, o której mowa w art. 91 ust. 1 cyt. ustawy i w związku z powyższym Podatnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, który został odliczony w związku z zakupem tego pojazdu. Korekta ta będzie polegała na rozliczeniu w deklaracji dla podatku od towarów i usług odliczonej wcześniej kwoty podatku naliczonego, tj. kwoty 757,38 zł w miesiącu kiedy środek trwały został sprzedany (przekazany na cele osobiste), stosownie do postanowień art. 91 ust. 5 ustawy, którego zdanie 2 wskazuje, iż korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Reasumując, w przypadku przekazania przez Podatnika na cele osobiste samochodu osobowego, stanowiącego towar używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł w tym samym roku, w którym dokonano zakupu tego samochodu i przy przekazaniu którego Podatnikowi na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia przysługiwało prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług, istnieje na podstawie art. 91 ust. 1 cyt. ustawy obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, który został odliczony w związku z zakupem przedmiotowego pojazdu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl