Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-221/07-3/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W 2005 r. Strona w wyniku spadku po ojcu otrzymała 5/40 udziału działki rolnej. Dwie siostry Strony również uzyskały udziały w tej samej działce. W 2006 r. matka wnioskodawcy darowała za dożywotnie utrzymanie jemu i jego żonie 13/40 udziału w tej samej działce oraz siostrom wnioskodawcy 8/40 i 4/40 udziału w tej działce. Wnioskodawca chce sprzedać posiadane obecnie udziały w tej działce oraz dodatkowo 3000m2 drugiej działki rolnej w jednej transakcji sprzedaży. Na dzień dzisiejszy na powyższych działkach brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i jest to teren rolny.

Na ziemi, która będzie obecnie przedmiotem sprzedaży podatnik prowadził wraz z ojcem do spółki swoje i jego gospodarstwo (gospodarstwa graniczyły ze sobą). Była więc wykonywana na tym terenie działalność rolnicza.

W dniu 10 października 2007 r. do BKIP w Płocku wpłynęło uzupełnienie do wniosku ORD-IN. Wnioskodawca do uzupełnienia dołączył dokument stwierdzający brak planu przestrzennego zagospodarowania terenu, w związku z czym teren ten nadal pozostaje rolny. Istnieje studium, które określa politykę przestrzenną miasta i uznaje ten teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren może zostać wykupiony przez developera. Jednakże z posiadanych przez stronę informacji wynika, że osobą zamierzającą kupić działki jest osoba fizyczna która nie jest rolnikiem i kupujący nie określa na jaki cel przeznacza ten teren.

Strona od lat prowadzi gospodarstwo i jest rolnikiem i jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni użytkowych i z tej działalności jest podatnikiem VAT.

Stanowisko wnioskodawcy, iż sprzedaż ww. działek powinna być zwolniona z podatku VAT wynika z następujących informacji:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dn. 21 lutego 2007 r. sygn. Akt. III SA/Wa4176/06;

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 15 marca 2007 r. sygn. 1461/Dci-II/443-41/07/SG Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie.

Dodatkowo powołuje się na informację w sprawie zapytania o podatek VAT przy sprzedaży działki rolnej T i T M, którzy otrzymali decyzję US/PWI/440-385/II/07/JSz z dnia 26 kwietnia 2007 r. stanowiącą, że sprzedaż działki nie podlega podatkowi od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedając dwie działki rolne w jednej transakcji a będąc osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w tym temacie (handlu, obrotu ziemią), sprzedaż podlega podatkowi od towarów i usług.

Strona obecnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże przedmiotem działalności nie jest obrót ziemią. Zdaniem strony działki rolne będące przedmiotem sprzedaży są majątkiem osobistym i ich sprzedaż nie powinna podlegać podatkowi od towarów i usług, gdyż ta sprzedaż nie jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez pojęcie towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia wynika, że strona jest rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą, a zatem jest podatnikiem w świetle art. 15 ustawy. Wnioskodawca został właścicielem działki jako gruntu rolnego i uprawia tą działkę w ramach gospodarstwa rolnego. Jest więc rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, czyli dokonującym dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącym usługi rolnicze, korzystającym ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Sprzedaje grunt bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością rolniczą, a nie grunt z majątku osobistego nie związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się, między innymi, dla podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika również, iż przedmiotowy grunt jest przeznaczony w studium zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Studium zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie jest ono prawem, jest jednak zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnych z wyznaczonymi kierunkami. Jako uchwała rady gminy stanowi podstawę do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka w studium zagospodarowania przestrzennego jest terenem przeznaczonym pod zabudowę.

Zatem dostawa chociażby jednej działki przeznaczonej pod zabudowę, przez osobę spełniającą kryterium podatnika, w rozumieniu art. 15 ustawy, (w tym przypadku rolnika ryczałtowego), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, gdyż zwolniona jest jedynie dostawa przez podatnika - terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak również decyzja Izby Skarbowej i odpowiedź urzędu skarbowego na zapytanie innego podatnika, jest odpowiedzią w indywidualnej sprawie i nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl