Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-215/07-5/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 21 września 2007 r.), uzupełnionego w dniu 11 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek (uzupełniony w dniu 11 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od 15 listopada 1995 r. jest Pan właścicielem gruntów otrzymanych na podstawie umowy darowizny (KW X). Z dniem 9 lutego 2007 r. gmina B wprowadziła nowy plan zagospodarowania przestrzennego i Pana grunty zostały przeznaczone pod działki budowlane. Na obszarze 4176 m kw. ma Pan zamiar wyznaczyć 4 działki budowlane po ok. 1000 m kw. każda. Grunty były użytkowane przez Pana w działalności rolniczej i z tego tytułu zawsze były płacone podatki Urzędowi Gminy w B.

W chwili obecnej proces podziału na działki budowlane dobiega końca i na części gruntów zostaną zatwierdzone cztery działki budowlane. Do czasu sprzedania (niezależnie od podziału) wszystkich działek będzie Pan prowadził na nich działalność rolniczą - uprawę zbóż.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy po sprzedaniu drugiej, trzeciej i czwartej działki będzie Pan musiał zapłacić podatek VAT w wysokości 22%.

2.

Czy od sprzedaży jednej działki jest też VAT 22%. Jeśli tak, to po jakim czasie należy sprzedać drugą i kolejne działki, aby nie płacić VAT.

3.

Czy również po sprzedaniu całości (4 działki i jeden kupujący) 4176 m kw. będzie Pan płacić VAT... A gdy sprzeda Pan z planem podziału na 4 działki nie złożonym do gminy, czy też będzie VAT.

4.

Czy będzie Pan zmuszony do zapłacenia innych podatków. Jeśli tak, to jakich.

5.

Jeśli całość przychodu ze sprzedaży tych nieruchomości przeznaczy Pan na zakup mieszkania, czy będzie Pan również płacić VAT.

Zdaniem wnioskodawcy nie powinien on po sprzedaży działek płacić podatku VAT, ponieważ grunty te wraz z całym gospodarstwem zostały przekazane aktem darowizny przez rodziców. Oprócz tego nie ma on zamiaru handlować działkami na wielką skalę, a dochód ze sprzedaży przeznaczy na zakup mieszkania. Wspomniane cztery działki zostaną wyznaczone w takiej liczbie, aby łatwiej byłoby je sprzedać.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Grunt zatem jest towarem w myśl definicji wynikającej z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan właścicielem gruntów przekazanych w formie darowizny i uprawia je Pan w ramach gospodarstwa rolnego. W rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy jest Pan rolnikiem ryczałtowym. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia od podatku tylko w zakresie dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz w zakresie świadczenia usług rolniczych. Jeśli więc osoba taka wykonuje inne czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, brak jest podstaw prawnych do uznania, iż nie podlegają one opodatkowaniu.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy grunty zostały przeznaczone na działki budowlane. Obecnie podjął Pan czynności związane z wydzieleniem 4 działek budowlanych z zamiarem ich sprzedaży. W przedstawionym stanie faktycznym już sama okoliczność podziału nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mniejsze działki wskazuje, iż powzięto zamiar sprzedaży działek w sposób częstotliwy. W przeciwnym razie dzielenie gruntów byłoby niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione. Jeżeli jest planowana sprzedaż kolejnych działek pod zabudowę to staje się Pan podatnikiem podatku od towarów i usług z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży. Przy czym nie ma znaczenia forma nabycia przedmiotowej nieruchomości. Dla wyczerpania znamion prowadzenia działalności gospodarczej kluczowymi są okoliczności sprzedaży.

Zgodnie z powyższym, sprzedaż wydzielonych i przekwalifikowanych gruntów przez osobę prowadzącą gospodarstwo rolne, oznacza wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Strona dokonując dostawy zachowała się jak podatnik podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę kwalifikuje te czynności jako działalność gospodarczą podejmowaną w celach zarobkowych.

Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia od podatku od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%.

Podkreślić ponadto należy, iż zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy, zwolnienia od podatku, wskazanego w ust. 1 i ust. 9 tego artykułu, nie stosuje się do podmiotów dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że każda transakcja podlegająca opodatkowaniu będzie opodatkowana bez względu na jej wartość.

Biorąc pod uwagę ustalenia:

Ad. 1.

Sprzedaż każdej kolejnej działki będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 22%.

Ad. 2.

Opodatkowana podatkiem wg stawki 22% jest także sprzedaż pierwszej działki z uwagi na zamiar wykonywania sprzedaży działek w sposób częstotliwy, bez względu na upływ czasu między kolejnymi transakcjami.

Ad. 3.

Podobnie opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż całości (4 działki, jeden kupujący) (jednorazowa sprzedaż wykonana w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania w sposób częstotliwy) - uzasadnienie wyżej.

Ad. 5.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż działek także w przypadku, gdy całość przychodu z tej sprzedaży będzie przeznaczona na zakup mieszkania.

Pytanie nr 4 będzie rozpatrzone w odrębnym postępowaniu.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl