Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-210/07-2/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy Komarów - Osada, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2007 r. (data wpływu 17 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina K. otrzymała pomoc w postaci dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 187.000,00 brutto, na zakup autobusu. W związku z tym, że autobus ma służyć do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w K., a więc mieści się w zakresie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 5,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przedmiotowy samochód będzie służył tylko i wyłącznie do celów określonych wyżej i nie będzie udostępniany żadnym pomiotom do osiągnięcia jakichkolwiek zysków, wobec czego nie będzie źródłem przychodów. Gmina nie jest podatnikiem podatku od osób prawnych. W związku z dofinansowaniem Oddział L. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zażądał od Gminy K. dostarczenia dokumentu uzyskanego w trybie interpretacji indywidualnej, potwierdzającego brak możliwości obniżenia przez Gminę podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowego autobusu. Gmina K. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (miesięczna kwota odprowadzanego podatku wynosi 1.998,00 zł).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina K. może dokonać odliczenia podatku naliczonego i czy będzie miała możliwość odzyskania podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowego samochodu i czy będzie on stanowił koszt kwalifikowany.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, oznacza to, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni i bezsporny. W rozpatrywanej sprawie związek ze sprzedażą opodatkowaną nie istnieje, Gmina bowiem wskazała, że realizowany zakup nie będzie służyć do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, w związku z czym nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku bądź do zwrotu różnicy podatku. Gmina nie może zaliczyć nie odliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów i skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie jest podatnikiem tego podatku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn zm.) zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z przedmiotowym zakupem autobusu, tak w systemie podatku od towarów i usług, jak również poza nim.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r.,Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5-6 i 8 powoływanej wyżej ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą w szczególności zadania z zakresu:

* ochrony zdrowia,

* pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

* edukacji publicznej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2007 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Nabyty przez Wnioskodawcę autobus będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w K. Zadanie to mieści się w zakresie zadań własnych Gminy. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych - są zwolnione od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik w zakresie w jakim wykorzystuje nabyte towary i usługi do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z uwagi, że nabyty autobus będzie służył wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowego autobusu.

Jak wynika z treści wniosku, otrzymana pomoc na sfinansowanie zakupu autobusu, który ma służyć do przewozu osób niepełnosprawnych nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej dlatego też do przedstawionego stanu faktycznego nie będzie też miał zastosowania rozdział 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), regulujący przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników dotyczących zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Na podstawie przedstawionego przez zainteresowanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego organy podatkowe dokonują oceny czy w danej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony lub czy podatnikowi przysługuje zwrot podatku w trybie określonym przepisami o podatku od towarów i usług. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami, które regulują zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Ocena prawna podanego przez podatnika stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) dokonana przez organ podatkowy może być jedynie pomocą przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek od towarów i usług może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych czy też nie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl