IPPP1/443-2084/08-2/PR - Dostawa produktów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-2084/08-2/PR Dostawa produktów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2008 r. (data wpływu 19 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy wyrobów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług dla dostawy wyrobów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

XXX Sp. z o.o. (dalej: XXX lub Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (m.in. systemy diagnostyczne).

Sprzedawane przez Spółkę wyroby medyczne obejmują sprzęt medyczny oraz systemy medyczne. W skład sprzedawanych przez XXX wyrobów wchodzą również części, które pomimo, że same odrębnie nie są zarejestrowane jako wyrób medyczny, to stanowią niezbędne elementy składowe wyrobu (wyposażenie dodatkowe). Wyposażeniem dodatkowym może być komputer z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne takie jak: monitor, drukarka, urządzenie UPS itp. Wszystkie te urządzenia są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sprzedawanego wyrobu medycznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę VAT powinna stosować Spółka w przypadku dostawy wyrobów medycznych łącznie z wyposażeniem dodatkowym...

Zdaniem Spółki, sprzedaż wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem dodatkowym opodatkowane będzie według stawki 7%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Natomiast w poz. 106 załącznika Nr 3 wymienione zostały wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terenie Polski, bez względu na symbol PKWiU.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o wyrobach medycznych przez wyrób medyczny rozumie się narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu (...) u ludzi w celu:

a.

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,

b.

diagnozowania, monitorowania, leczenia łagodzenia lub kompensowania urazów lub upośledzeń,

c.

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego,

d.

regulacji poczęć, który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzone działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez nie wspomagane. Jednocześnie w art. 3 ust. 3 ww. ustawy powyższa definicja zostaje rozszerzona.

Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie medycznym, bez bliższego określenia należy przez to rozumieć wyrób medyczny do różnego przeznaczenia, wyrób medyczny in vitro, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz wyposażenie wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia (...)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o wyrobach medycznych wyposażeniem wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia są przedmioty, które nie będąc wyrobami medycznymi, są przeznaczone do stosowania z tymi wyrobami umożliwiając ich używanie zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez wytwórcę sprzętu medycznego. Specjalistyczny sprzęt medyczny oraz systemy medyczne dostarczane przez Spółkę stanowią wyroby medyczne, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o wyrobach medycznych. W odniesieniu do pozostałego wyposażenia dodatkowego (komputer, monitor, drukarka itp.) należy stwierdzić, że jest ono niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wyrobów medycznych. Przedmioty te zapewniają funkcjonowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W konsekwencji, wyposażenie dodatkowe oferowane przez Spółkę razem ze sprzętem lub systemami medycznymi mieści się w szerokiej definicji wyrobu medycznego. Mając zatem na względzie powyższe regulacje, sprzedaż dodatkowego wyposażenia będzie opodatkowana według stawki 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W poz. 106 ww. załącznika wymienione zostały, bez względu na symbol PKWiU - "Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika".

Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym, zaznacza, iż sprzedaje wyroby medyczne obejmujące sprzęt medyczny oraz systemy medyczne. Ponadto dodaje, że w skład sprzedawanych przez Spółkę wyrobów medycznych wchodzi również wyposażenie dodatkowe, którym może być komputer z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne tj. monitor, drukarka, urządzenie UPS, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sprzedawanego wyrobu medycznego.

Definicję pojęcia "wyrób medyczny" zawiera art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.), który stanowi, że przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a.

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,

b.

diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazów lub upośledzeń,

c.

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego,

d.

regulacji poczęć

*

który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez nie wspomagane.

Zakres powyższej definicji rozszerza art. 3 ust. 3 ww. ustawy stosownie do którego ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie medycznym, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć wyrób medyczny do różnego przeznaczenia, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz wyposażenie wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia i wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

Przez "wyposażenie wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia" należy rozumieć przedmioty, które, nie będąc wyrobami medycznymi, są przeznaczone do stosowania z tymi wyrobami, umożliwiając ich używanie zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez wytwórcę wyrobu medycznego (art. 3 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy).

W związku z powyższym wyposażenie dodatkowe wymienione w przedmiotowym wniosku spełniają definicję wyposażenia wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia, gdyż mimo, iż same odrębnie nie są zarejestrowane jako wyrób medyczny, to są one niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania.

Mając na uwadze powyższe przepisy ustawy, wyposażenie dodatkowe w postaci komputera z oprogramowaniem, monitora, drukarki, urządzeń UPS itp., mieszczą się w szeroko pojętej definicji wyrobu medycznego, w wyniku czego podlegają one na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 106 zał. Nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 7 %.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl