Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-204/14-2/ISZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2014 r. (data wpływu 20 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia zbiorczej faktury korygującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej Spółka) jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem systemów wentylacyjnych klimatyzacyjnych, należącym do Grupy L. szwedzkiego lidera branży budowlanej. Działalność operacyjna Spółki opiera się na dwóch podstawowych segmentach: produkcji elementów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz dystrybucji produktów firm krajowych i zagranicznych, przeznaczonych do zastosowania i montażu w powyższych instalacjach. Działalność produkcyjna Spółki koncentruje się na wytwarzaniu na dużą skalę okrągłych kanałów i kształtek wentylacyjnych, tłumików akustycznych, przewodów elastycznych oraz dodatkowego osprzętu stosowanego w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Spółka generuje niemal 10% przychodów ze sprzedaży produktów własnych, natomiast pozostałą część stanowi dystrybucja elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych innych producentów, głównie z Europy oraz Azji.

W ostatnim czasie Grupa w ramach korekty cen transferowych dokonała kalkulacji kwot, którymi Spółka zostanie obciążona przez dostawców z Grupy lub którymi obciąży swoich odbiorców w grupie. W zaistniałej sytuacji nastąpi zmiana wartości pierwotnych faktur, dla celów prawidłowego udokumentowania powyższych czynności, w związku z czym Spółka zamierza rozliczyć się z dostawcami i odbiorcami w ramach Grupy, na podstawie wystawianych faktur korygujących. Przedmiotem niniejszego wniosku jest prawidłowość wystawiania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania, a w szczególności Spółka ma wątpliwości, co do zasadności korygowania faktur pierwotnych poprzez udokumentowanie ich jedną zbiorczą fakturą korygującą, w stosunku do dostaw dokonanych w danym okresie rozliczeniowym na rzecz jednego kontrahenta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w odniesieniu do faktur korygujących zwiększających dla właściwej i poprawnej dokumentacji wystarczająco prawidłowe jest wystawienie jednej zbiorczej faktury korygującej na rzecz jednego kontrahenta zawierającej załącznik z danymi dotyczącymi wszystkich faktur korygowanych, określonymi przez art. 106j ust. 2 ustawy o VAT.

2. W przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy możliwości wystawienia faktury korygującej wg założenia z pkt 1, Spółka prosi także o potwierdzenie, czy tak wystawiona faktura korygująca może zawierać łączną kwotę stanowiącą podstawę korekty (z ewentualnym podziałem na kwoty dotyczące różnych stawek VAT), czy też winna dokonać rozbicia kwoty korekty "in plus" i jej ułamkowego odniesienia do każdej korygowanej faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad.1.

Jak wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 106j ust. 1. w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą, co stanowiło podstawę działania Spółki.

Natomiast stosownie do art. 106j ust. 2 ustawy o VAT (który reguluje zasady wystawiania faktur korygujących), faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA",

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

3.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,

* datę wystawienia,

* kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,

* imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

* numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem PL,

* numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem określonych transakcji, gdzie podać należy numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwu-literowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego,

* datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,

* nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

4.

przyczynę korekty;

5.

jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego-odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

6.

w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5-prawidłową treść korygowanych pozycji.

Z brzmienia przedstawionych regulacji prawnych wynika, że kwoty, o które zmienia się podstawę opodatkowania oraz podatku należnego muszą zostać udokumentowane fakturą korygującą. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Powyższe przepisy umożliwiają wystawienie faktury korygującej w zależności od przypadku zarówno dla jednej lub więcej transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy. Przepisy te określają dane, jakie powinna zawierać faktura. Należy zauważyć, iż regulacje zawarte w ustawie, przewidują możliwość wystawienia faktury korygującej, wskazując jednocześnie minimalny zakres danych jakie taka faktura powinna zawierać.

A zatem, podatnicy mogą wystawić fakturę korygującą do jednej bądź wielu faktur sprzedaży lub też do wszystkich faktur wystawionych na rzecz jednego odbiorcy (kontrahenta). Potwierdzenie stanowiska można znaleźć w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III SA/Gl 1684/11). Przedmiotowe zagadnienie znalazło uzasadnienie również w NSA (sygn. akt I FSK 1198/12).

Wskazać należy, że przepisy ustawy nie określają wzorów faktur i faktur korygujących (tym samym ich objętości czy ilości stron), a jedynie stanowią o elementach, które faktura powinna obligatoryjnie zawierać. W związku z powyższym, nie ma przeciwwskazań, aby do zbiorczej faktury korygującej dołączono załącznik stanowiący integralną część tej faktury, zawierający rozliczenie poszczególnych faktur pierwotnych z danego okresu, pod warunkiem, że zawiera on wszystkie dane, zgodnie z przepisami. Takie stanowisko potwierdzają również interpretacje prawa podatkowego wydane przez organy podatkowe. Przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie IPPP1 /443-224/12-2/AP z dnia 24 maja 2012 r."Udzielany przez Spółkę rabat, który odnosi się do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla danego kontrahenta, a jest kalkulowany na podstawie części asortymentu, może być dokumentowany jedną zbiorczą fakturą korygującą, wystawioną zgodnie z przepisem".

Konsekwentnie, Spółka stoi na stanowisku, iż ma możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej, zawierającej załącznik z danymi dot. faktur korygowanych oraz zawierającej dane określone w ww. cyt. art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. W szczególności Spółka nie ma zatem obowiązku wystawienia odrębnych faktur korygujących "zwiększających" w odniesieniu do każdej korygowanej transakcji.

Ad. 2.

W odniesieniu do pyt. 2 Spółka stoi na stanowisku, iż wystawiana zbiorcza faktura korygująca (o której mowa w pkt 1) może być wystawiona niejako na łączną kwotę stanowiącą przedmiot korekty, a więc w szczególności nie ma obowiązku rozbicia kwoty zwiększenia/kwoty korekty ułamkowo do wszystkich korygowanych transakcji.

Jak wynika bowiem z cytowanego art. 106j "jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - faktura korygująca powinna zawierać odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek i sprzedaży zwolnionej. W kontekście tego wymogu, nie ulega zdaniem Spółki wątpliwości, iż prezentacja kwoty korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku "łącznie" (z zastrzeżeniem zapewnienia ewentualnego podziału na sprzedaż opodatkowaną różnymi stawkami VAT lub zwolnione od opodatkowania) czyni zadość zacytowanemu przepisowi.

Konkludując wskazać zatem należy, iż metoda sumarycznego wykazywania w ramach jednej zbiorczej faktury korygującej wartości podwyższenia ceny w odniesieniu do określonego towaru/określonej usługi, będących przedmiotem wielu dostaw dokumentowanych odrębnymi fakturami pierwotnymi (z zastrzeżeniem, co do podziału wg różnych stawek bądź zwolnienia) jest zgodna z uregulowaniem zawartym w przepisie art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy o VAT.

Takie stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPP1/443-72 S/08/KM "metoda sumarycznego wykazywania w ramach faktur korygujących wartości udzielonego rabatu w odniesieniu do określonego towaru, będącego przedmiotem wielu dostaw dokumentowanych odrębnymi fakturami pierwotnymi jest zgodna z uregulowaniem".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl