Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-193/07-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2007 r. (data wpływu 14 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Strona (dalej jako /D./) jest krajowym zakładem ubezpieczeń, prowadzącym wyłącznie sprzedaż ubezpieczeń ochrony prawnej określonych w Dziale II, Grupie 17 Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. D. zamierza zawrzeć z Kancelariami Prawnymi (Adwokatami lub Radcami Prawnymi) umowę w zakresie uruchomienia i obsługi projektu mającego na celu wykonywanie ubezpieczeniowych czynności ustalających i ubezpieczeniowych czynności prewencyjnych oraz świadczeń ubezpieczeniowych w formie porad prawnych dla osób ubezpieczonych w D. Na mocy zawartej umowy D. powierzy Kancelariom Prawnym (Adwokatom lub Radcom Prawnym) do realizacji niektóre czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, w celu wykonywania ich w imieniu i na rzecz D.

Zgodnie z umową powierzone czynności wykonywane przez Kancelarie będą obejmować:

a.

ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych przewidzianych zakresem ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia, w przypadku gdy jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania czynności przewidzianych w pkt d,

b.

ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia w przypadku gdy potrzeba takiego ustalenia wynika z istoty danego wypadku ubezpieczeniowego lub gdy jest to niezbędne w celu prawidłowego wykonania czynności przewidzianych w pkt d,

c.

wykonanie czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych poprzez udzielenie w tym celu porady prawnej podmiotom ubezpieczonym w D.d) zaspokajanie roszczeń osób ubezpieczonych względem D. z tytułu umów ubezpieczenia poprzez spełnianie ubezpieczeniowego świadczenia niepieniężnego w formie porady prawnej.

Czynności wymienione powyżej będą realizowane w oparciu o dyspozycje art. 3 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń może zlecać wykonanie czynności ubezpieczeniowych innym podmiotom.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) powierzone przez D. Kancelariom prawnym czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi pośrednictwa finansowego na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem wnioskodawcy należy zauważyć, że zgodnie z przepisami prawa ubezpieczeniowego, w przypadku przedmiotu umowy ubezpieczenia, jeżeli świadczenie ubezpieczyciela (D.) jest niepieniężne, możliwym jest aby w ramach wypłacania odszkodowań, co jest czynnością z zakresu wykonania umowy ubezpieczenia, możliwe byłoby także wykonywanie umowy poprzez wykonanie określonych czynności (w tym przypadku czynności dostarczenia porady prawnej). Takie rozumienie wykonania umowy ubezpieczenia jest przyjęte w doktrynie prawa ubezpieczeniowego (por. E. Kowalewski, Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych, wyd. 3, Bydgoszcz - Toruń 2006, s. 209). Czynności te mają również za zadanie uzyskanie, co jest specyficzną właściwością ubezpieczeń ochrony prawnej, ubezpieczeń mocno rozpowszechnionych na rynkach Europy Zachodniej (por. legal expenses insurance lub Rechtsschutzversichetung), efektu prewencyjnego dla ubezpieczyciela (rozumianego jako możliwość uniknięcia sporu prawnego lub nie powiększenia jego zakresu), albo ustalenie rozmiaru zobowiązania ubezpieczyciela, w przypadku ustalania zakresu praw i obowiązków osoby ubezpieczonej, których koszty dochodzenia lub obrony ubezpieczyciel będzie zobowiązany sfinansować w ramach wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia.

Na podstawie art. 3 ust. 6 zd. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej powyższe czynności, wykonywane przez podmioty zewnętrzne, są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe, w zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Jednocześnie, na mocy art. 3 ust. 5 czynnościami ubezpieczeniowymi są także następujące czynności:

1.

ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych;

2.

ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionych z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;

3.

czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakład ubezpieczeń (D.) może zlecać wykonanie czynności, o których mowa zarówno w ust. 4 pkt 1-6 jak i ust. 5 tejże ustawy innym podmiotom, przy czym czynności te zgodnie z ustawą są w takiej sytuacji traktowane również jako czynności ubezpieczeniowe.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, że czynności wykonywane przez Kancelarie w zakresie zleconym przez D. stanowią czynności ubezpieczeniowe w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i stanowią wykonanie umowy ubezpieczenia oraz jednoczesną realizację ubezpieczeniowych czynności ustalających oraz prewencyjnych, jako takie powinny zostać na gruncie podatku VAT zakwalifikowane jako usługi pośrednictwa finansowego.

Zdaniem Spółki usługi powyższe, na gruncie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zakwalifikowane zostały jako usługi związane z ubezpieczeniami i są kwalifikowane w Sekcji J, Dziale 67 tejże Klasyfikacji. Firma podkreśla, iż ww. kwalifikacja wykonywanych przez Kancelarie Prawne czynności ubezpieczeniowych jako usług pośrednictwa finansowego została potwierdzona przez Główny Urząd Statystyczny.

Spółka zauważa, że klasyfikacji podatkowych tych usług nie zmienia fakt, iż usługi te są wykonywane przez Kancelarie Prawne, gdyż oprócz art. 3 ust. 6 zd 2 ustawy o działalności gospodarczej, również zgodnie z utrwalonym poglądem dla stosowania zwolnienia nie ma znaczenia status podmiotu wykonującego czynność. Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej jako "ETS") w połączonych sprawach C-453/02 i C-462/02 z dnia 17 stycznia 2005 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) "zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 3 tego załącznika symbol PKWiU - Sekcja J ex (65-67) wymieniono, że zwalnia się od podatku usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem m.in. pkt 4 - usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Z przepisu tego wynika, że co do zasady usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych są wyłączone ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Jednakże to wyłączenie nie dotyczy usług świadczonych w tym zakresie przez same zakłady ubezpieczeniowe (w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej) oraz podmiotów działających w imieniu i na rzecz tych zakładów.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że D. powierzy Kancelariom Prawnym do realizacji niektóre czynności ubezpieczeniowe, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, w celu wykonywania ich w imieniu i na rzecz D.

Jeżeli zatem Kancelarie Prawne będą wykonywały usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeniowego, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 67.20.10.-00 - "Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych" - to usługi te będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania danej czynności do właściwego grupowania PKWiU ciąży na podmiocie wykonującym te czynności.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl