Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-190/07-7/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 13 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT z tytułu sprzedaży działki rolnej lub rekreacyjnej przekwalifikowanej na działkę budowlaną i uzbrojoną w media - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT z tytułu sprzedaży działki rolnej lub rekreacyjnej przekwalifikowanej na działkę budowlaną i uzbrojoną w media.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o kupno - sprzedaż nieruchomości (będących odrębną własnością oraz lokali mieszkalnych będących spółdzielczym lokatorskim własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego). Działalność będzie polegała stricte na wyszukiwaniu na rynku wtórnym używanych powyżej 5 lat odrębnych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych (działek budowlanych, rolnych, rekreacyjnych) oraz lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem co do których zbywcom tych nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy ich zakupie, nabywanie tych nieruchomości na własny rachunek i dalsza odsprzedaż z zyskiem.

W związku z tym zadano następujące pytanie.

Czy nabycie działki rolnej lub rekreacyjnej bez prawa do odliczenia podatku naliczonego, a następnie przekwalifikowanie na działkę budowlaną i uzbrojenie takiej działki w media (np. woda, energia elektryczna, gaz) spowoduje konieczność zapłaty podatku VAT przy sprzedaży tej działki, a jeśli tak to według jakiej stawki i co będzie podstawą opodatkowania (marża czy kwota sprzedaży wynikająca z aktu notarialnego...), czy też będzie to dla strony sprzedaż zwolniona przedmiotowo z podatku VAT.

Zdaniem wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w oparciu o treść art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług uznać należy, że sprzedaż działki rolnej lub rekreacyjnej bez prawa do odliczenia podatku naliczonego (przekwalifikowanej na działkę budowlaną, uzbrojoną w media np. woda, energia elektryczna, gaz), będzie zwolniona z podatku od towarów i usług przy założeniu, że stronie jako nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT oraz okres używania tej nieruchomości przekroczył 5 lat od ich wytworzenia lub nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Artykuł 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) stanowi, że podatnicy dokonujący dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku bez względu na wysokość obrotów.

Natomiast art. 43 ust. 2 pkt 2 stanowi, że przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

W powiązaniu z art. 43 ust. 2 pkt 1 dotyczącym budynków i budowli oznacza to, że grunty nie mają statusu towaru używanego bez względu na okres ich użytkowania.

W związku z tym nabycie działki rolnej i rekreacyjnej, będącej odrębną nieruchomością, bez prawa do odliczenia podatku naliczonego, przekwalifikowanie na działkę budowlaną, uzbrojenie w media, a następnie sprzedaż takiej działki będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22% od całej wartości sprzedaży, z uwagi na fakt, że po przekwalifikowaniu na działkę budowlaną, działka straci status terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany oraz przeznaczony pod zabudowę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl