Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 grudnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-190/07-4/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 13 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o kupno - sprzedaż nieruchomości (będących odrębną własnością oraz lokali mieszkalnych będących spółdzielczym lokatorskim własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego). Działalność będzie polegała stricte na wyszukiwaniu na rynku wtórnym używanych powyżej 5 lat odrębnych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych (działek budowlanych, rolnych, rekreacyjnych) oraz lokali mieszkalnych ze spółdzielczym własnościowym prawem co do których zbywcom tych nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy ich zakupie, nabywanie tych nieruchomości na własny rachunek i dalsza odsprzedaż z zyskiem.

W związku z tym zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez podatnika spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, co do którego zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przy jego nabyciu i które to prawo było wykonywane powyżej 5 lat będzie rodziło dla strony, przy sprzedaży tego prawa obowiązek podatkowy w podatku VAT, a jeśli tak to z jaką stawką podatku i co będzie podstawą opodatkowania (marża czy kwota sprzedaży wynikająca z aktu notarialnego...), czy też będzie to dla mnie sprzedaż zwolniona przedmiotowo z podatku VAT.

Zdaniem wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w oparciu o treść art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług uznać należy, że sprzedaż własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - będzie zwolniona z podatku od towarów i usług przy założeniu, że stronie jako nabywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT oraz okres używania tych nieruchomości przekroczył 5 lat od ich wytworzenia lub nabycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) "zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze".

Artykuł 43 ust. 1 pkt 10 stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy, zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Jeżeli więc nabędzie Pan na rynku wtórnym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przy nabyciu którego nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, to cała wartość sprzedaży takiego lokalu korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego od podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl