IPPP1/443-1731/11-4/EK - Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej przed jej likwidacją do jednoosobowej działalności wspólnika.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1731/11-4/EK Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej przed jej likwidacją do jednoosobowej działalności wspólnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 23 lutego 2012 r. (data wpływu 27 lutego 2012 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 lutego 2012 r. (skutecznie doręczone w dniu 22 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia majątku Spółki przed jej likwidacją, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego do jednoosobowej działalności wspólnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia majątku Spółki przed jej likwidacją, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego do jednoosobowej działalności wspólnika. Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 23 lutego 2012 r. (data wpływu 27 lutego 2012 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 15 lutego 2012 r. (skuteczne doręczone 22 lutego 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od roku 1991 małżeństwo G. prowadzi działalność gospodarczą w formie Spółki Cywilnej na podstawie umowy zawartej i zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym. Spółka jest płatnikiem podatku VAT. Stosunek udziałów w Spółce wynosi 70% dla Pani M. oraz 30% dla Pana R. Wspólnicy posiadają rozdzielność majątkową potwierdzoną notarialnie.

W grudniu 2001 r. Wnioskodawca kupił notarialnie jako Spółka Cywilna od Gminy miasta lokal użytkowy, który do tego czasu był wynajmowany. Zakup ww. lokalu był zwolniony z podatku VAT. Wraz z lokalem Spółka otrzymała część gruntu pod budynkiem wielorodzinnym na t.z. wieczyste użytkowanie, za które Spółka płaci ustalony przez Gminę podatek od jego użytkowania.

Obecnie Pan R. chciał zrezygnować z prowadzenia działalności, czyli Spółka Cywilna musi ulec rozwiązaniu. Pani M. nadal będzie prowadzić tę samą działalność pod swoim imieniem i nazwiskiem oraz własnym NIP-em. Pan R. chce żonie podarować notarialnie swoje udziały i cały majątek spółki wraz z lokalem użytkowym, wyposażeniem i materiałami handlowymi.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje: Majątek Spółki zostanie podarowany żonie przez R., to znaczy dojdzie do przeniesienia majątku spółki przed rozwiązaniem spółki. Przenoszone składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) kodeksy cywilnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z rozwiązaniem Spółki i darowanie jednemu udziałowcowi udziałów oraz majątku firmy (lokalu, wyposażenia, towarów handlowych) Spółka Cywilna ma zapłacić podatek VAT od towarów handlowych przekazanych żonie.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT przekazanie firmy jednemu wspólnikowi nie wywołuje żadnych skutków na gruncie tej ustawy i nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT od przekazanych zapasów towarów handlowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 powołanej ustawy. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia "przedsiębiorstwo", należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż wspólnicy dwuosobowej spółki cywilnej, zamierzają przed rozwiązaniem spółki przekazać cały majątek Spółki, stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego jednemu ze wspólników, który będzie kontynuował tę samą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Tak więc, mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, wniesienie całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy o którym mowa w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny do jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnika będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

W myśl art. 14 ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie do art. 14 ust. 5 ww. ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będący Spółką cywilną przed rozwiązaniem Spółki całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, zamierza wnieść do jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnika.

Zatem należy stwierdzić, że skutkiem przekazania całego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na dzień rozwiązania Spółki cywilnej nie wystąpią towary w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Przedmiotowa interpretacja została wydana w oparciu o opisane zdarzenie przyszłe, w którym Wnioskodawca jednoznacznie określił, iż przekazywane składniki majątkowe na rzecz jednego ze wspólników spółki cywilnej stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od spadków i darowizn zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl