Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-164/07-2/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza nabywać benzynę silnikową lotniczą wykorzystując procedurę zawieszenia poboru akcyzy i sprzedawać ten produkt wykorzystując dzierżawioną stację paliw na terenie lotniska w M. Właściwość miejscowa wskazuje na Urząd Celny w R, choć siedzibą Spółki jest L. W momencie składania zamówienia Spółka nie posiada informacji o tym ile paliwa zostanie sprzedane bez naliczania akcyzy, czyli zwolnionego (na podstawie przedłożonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 i ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego), a ile z naliczeniem podatku akcyzowego. Spółka zamierza kupować paliwo i magazynować je w zbiorniku, celem dalszej odsprzedaży, bez podziału na produkt z zapłacona akcyzą i produkt z zawieszoną akcyzą. Po zakończeniu okresu obrachunkowego, Spółka przedstawi odpowiednie dokumenty sprzedaży związanej z naliczeniem akcyzy oraz zwolnionej i uiści odpowiednią kwotę podatku akcyzowego w Urzędzie Celnym. W momencie składania zamówienia Spółka przedstawi właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celnego niezbędne dokumenty, lecz bez wyszczególniania komu paliwo zostanie odsprzedane. W oświadczeniu będzie jedynie informacja, że Spółka zamierza zamówione paliwo odsprzedawać klientom uprawnionym do zwolnienia oraz nieuprawnionym i nie wyszczególniać odpowiadającej tym klientom ilości. Spółka uiści w Urzędzie Celnym zabezpieczenie akcyzowe w wysokości opowiadającej zamówionej ilości paliwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy Spółka, potwierdzając zamówienie we właściwym miejscowo Urzędzie Celnym, musi przedstawić oświadczenie komu i jaką ilość paliwa lotniczego zamierza odsprzedać, aby skorzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jeśli tak, to czy Spółka musi magazynować osobno paliwo lotnicze z zawieszoną akcyzą i paliwo lotnicze z zapłaconą akcyzą np. w zbiorniku dwukomorowym.

Zdaniem wnioskodawcy procedura zawieszenia poboru akcyzy służy temu, aby akcyzę uiszczał klient finalny. Jeśli klient ten jest na podstawie odpowiednich przepisów zwolniony z opłacania podatku akcyzowego, wtedy przedstawia odpowiednie oświadczenia i sprzedaż paliwa odbędzie się bez naliczenia podatku akcyzowego. Jeśli nie jest uprawiony do zwolnienia, wnioskodawca naliczy akcyzę w wysokości określonej w odrębnych przepisach i odprowadzi naliczoną kwotę do właściwego Urzędu Celnego. Wnioskodawca nie widzi zatem potrzeby, aby paliwo lotnicze zakupione celem dalszej odsprzedaży magazynować oddzielnie w podziale na paliwo z zapłacona akcyzą i paliwo bez zapłaconej akcyzy, ponieważ podział nastąpi w momencie dokonania sprzedaży klientowi finalnemu. Zdaniem wnioskodawcy taki sposób postępowania jest zgodny z duchem podatku akcyzowego, który jest podatkiem pośrednim, jednofazowym i konsumpcyjnym, więc ekonomiczny ciężar tego podatku jest przerzucany na konsumenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn zm.) pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn. z 2006, Dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn zm.) zwalnia się od akcyzy sprzedaż benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. W myśl § 7 ust. 3 rozporządzania w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot, dokonujący zakupu benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, który:

1.

posiada statek powietrzny lub statki powietrzne i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub

2.

dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1, lub zużywa na własne potrzeby do celów, o których mowa w ust. 1.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie podmiotem, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2, czyli będzie podmiotem dokonującym odsprzedaży benzyny silnikowej lotniczej, podmiotom posiadającym statek powietrzny lub statki powietrzne i złożą oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na potrzeby własne do celów objętych zwolnieniem.

W myśl art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot, który prowadzi skład podatkowy, zarejestrowany handlowiec, a także podmiot, który nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz przedstawiciele podatkowi są zobowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe. W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Spółka stwierdziła, że zamierza złożyć zabezpieczenie akcyzowe w wysokości odpowiadającej ilości zamówionego paliwa.

W przypadku gdy sprzedawca dokonuje sprzedaży benzyny silnikowej lotniczej, podmiotom, które dokonują odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 powoływanego wyżej rozporządzania, zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1 zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot dokonujący odsprzedaży dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zostaną wykorzystane na cele objęte zwolnieniem. W myśl § 7 ust. 6 oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:

1.

nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2.

ilość zamawianej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;

3.

określenie celów, na które zostanie przeznaczona zakupiona benzyna silnikowa lotnicza do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub oleje smarowe do silników lotniczych;

4.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

Na etapie składania zamówienia na paliwo lotnicze, Spółka nie musi w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego określać komu i jaką ilość paliwa lotniczego zamierza sprzedać, aby skorzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, powinna posiadać zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy.

Posiadanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym jest warunkiem zawieszenia poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.) w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, procedura zawieszenia poboru akcyzy może być zastosowana jedynie po przedstawieniu prowadzącemu skład podatkowy zamówienia potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów, stwierdzającego cel zużycia wyrobów, o którym mowa w przepisach dotyczących zwolnień od akcyzy. Zgodnie z § 4a powoływanego wyżej rozporządzenia w sprawie zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, podmiot występujący do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, potwierdzającego zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, może złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia w odniesieniu do planowanych zamówień, na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Uwzględniając powyższe, zaświadczenie potwierdzające odbiór przez podatnika wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wydawane jest przez właściwego naczelnika urzędu celnego, po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu celnego może mieć charakter okresowy. Podmiot, który chce uzyskać przedmiotowe zaświadczenie może złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia w odniesieniu do planowanych zamówień. Niemniej okres ten nie może być dłuższy niż jeden miesiąc. W złożonym wniosku o wydanie przedmiotowego zaświadczenia podmiot powinien zadeklarować przybliżoną, szacunkową ilość wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy, jakie zamierza nabyć w danym okresie. Po przedstawieniu ww. oświadczenia przez nabywcę, dostawca jest uprawniony do wydania ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy.

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia w sprawie zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego. Podmiot, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, potwierdza na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz niezwłocznie zwraca ją prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył te wyroby (§ 7 ust. 4 pkt 4 ww. rozporządzania).

Spółka zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego będzie miała obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie ilości i sposobu przeznaczenia benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych. Podmiot posiadający statek lub statki powietrzne, nabywający od Spółki benzynę silnikową lotniczą do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia (§ 7 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego).

Wnioskodawca zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego będzie miał obowiązek przekazania do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, zestawienia otrzymanych oświadczeń.

Uwzględniając powyższe Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie ilości i sposobu przeznaczenia benzyny silnikowej lotniczej. Prowadzenie przedmiotowej ewidencji ma zapewnić kontrolę sprzedaży wyrobu, który korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego. Dlatego też benzyna silnikowa lotnicza zwolniona z akcyzy na podstawie § 7 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nie może być magazynowana w jednym zbiorniku wraz z benzyną obciążoną podatkiem akcyzowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl