Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-15/07-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko podmiotu przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2007 r. (data wpływu 18 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podległa gminie szkoła podstawowa posiada zatwierdzony status szkoły, który zawiera zapis o prowadzeniu stołówki szkolnej. Stołówka ta nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, prowadzona jest przez personel szkoły. Cena jednego obiadu kalkulowana jest na podstawie wartości artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłku (wsad do kotła). Koszty wydawanych obiadów pokrywane są z dotacji na dożywianie, pozostałe obiady wykupywane są tylko i wyłącznie przez uczniów szkoły, nie wydaje się obiadów dla personelu, nauczycieli, na zewnątrz. Celem stołówki jest pomoc biednym dzieciom poprzez wydanie gorącego posiłku, co przedkłada się na usprawnienie edukacji w szkole. Gmina jest w posiadaniu odpowiedzi na złożony wniosek z Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi, która zawiera opinię, że prowadzenie stołówki szkolnej we własnym zakresie przez szkołę i tylko na potrzeby własne, należy klasyfikować w dziele PKWiU 80 "usługi w zakresie edukacji".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi stołówki szkolnej są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, czy winny być opodatkowane ww. podatkiem i w jakiej wysokości.

Zdaniem wnioskodawcy ponieważ stołówka szkolna ułatwia i usprawnia edukację szkolną, nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, można jej usługi zaklasyfikować do usług edukacyjnych grupowanie PKWiU 80.10.12

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl