Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1396/08-2/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Powiatu, przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2008 r. (data wpływu 21 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Powiat B w latach 2006-2007 realizował inwestycję pod nazwą "Zakupy inwestycyjne dla oddziału chirurgii w SP ZOZ w B". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie ze środków UE wynosiło 75%, a 25% z własnych środków Powiatu. Powiat jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jego płatnikiem.

Powiat B w ramach swojej działalności realizuje zadania nałożone na niego przepisami prawa, do realizacji których został powołany. Jedyną czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, którą wykonuje Powiat jest świadczenie usług w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości i gruntów oraz ich sprzedaży. Pozostałe czynności wykonywane przez Powiat nie służą sprzedaży opodatkowanej.

Projekt polegał na zakupie sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii, z przeznaczeniem do sal operacyjnych i terapii pacjentów wymagających terapii pooperacyjnej. W 2007 r. zakupiony sprzęt medyczny i pozostałe środki trwałe zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZOZ w B.

SP ZOZ w B zakupiony sprzęt wykorzystuje wyłącznie do wykonywania usług w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Należny podatek VAT od faktur wystawionych przez dostawcę sprzętu został zaliczony jako koszt kwalifikowany, w związku z powyższym Powiat nie występował do Urzędu Skarbowego o zwrot zapłaconego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Powiat B ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ciągu 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu, tj. do 31 grudnia 2012 r....

Zaświadczenie jest niezbędne do przedłożenia w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w L, w związku z koniecznością dokonania ponownej analizy kwalifikowalności podatku VAT dla projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach ZPORR.

Zdaniem Wnioskodawcy Powiat B nie ma i w przyszłości nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w odniesieniu do przedmiotowego projektu, bowiem prawo to stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Natomiast zakupiony sprzęt medyczny jest wykorzystywany wyłącznie do wykonywania usług w zakresie ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Tym samym nie jest spełniony warunek dający Powiatowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy zakupie sprzętu dla oddziału chirurgii. Zatem podatek VAT wykazany w fakturach w ramach realizacji inwestycji pn. "Zakupy inwestycyjne dla oddziału chirurgii w SP ZOZ w B" dofinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR jest kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, lecz są objęte zwolnieniem o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Stosownie zaś do art. 4 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

1.

edukacji publicznej,

2.

promocji i ochrony zdrowia,

3.

pomocy społecznej,

4.

polityki prorodzinnej,

5.

wspierania osób niepełnosprawnych,

6.

transportu zbiorowego i dróg publicznych,

7.

kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

8.

kultury fizycznej i turystyki,

9.

geodezji, kartografii i katastru,

10.

gospodarki nieruchomościami,

11.

administracji architektoniczno-budowlanej,

12.

gospodarki wodnej,

13.

ochrony środowiska i przyrody,

14.

rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

15.

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

16.

ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17.

przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

18.

ochrony praw konsumenta,

19.

utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

20.

obronności,

21.

promocji powiatu,

22.

współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z przedstawionego we w wniosku stanu faktycznego wynika, iż Powiat zrealizował projekt współfinansowany ze środków ZPORR pod nazwą "Zakupy inwestycyjne dla oddziału chirurgii w SP ZOZ w B". W 2007 r. zakupiony sprzęt medyczny oraz pozostałe środki trwałe zostały nieodpłatnie przekazane do użytkowania dla SP ZOZ w B. Przedmiotowa inwestycja mieści się w ramach zadań publicznych Powiatu wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Zatem zgodnie z powołanymi wyżej przepisami nabywane towary i usługi, związane z realizacją tejże inwestycji nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym nie będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy, Wnioskodawca właściwie wskazał, iż nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach zrealizowanego zadania.

Zauważyć ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl