IPPP1/443-1252/08-4/AW - Częściowa zapłata za fakturę VAT RR a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1252/08-4/AW Częściowa zapłata za fakturę VAT RR a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

"(...) Czy dopuszczalne jest odliczenie podatku naliczonego w miesiącu, w którym dokonano częściowej zapłaty wynikającej z faktury VAT RR za dostarczony przez rolnika ryczałtowego drób żywy, czy też takie odliczenie jest możliwe w miesiącu, w którym uregulowano w całości zobowiązanie wynikające z tej faktury?

(...) Zasady obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego reguluje art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwana dalej ustawą, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego przepisu wynika, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi podatku od towarów i usług i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do dokonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Kwotę podatku naliczonego - według zapisu ust. 2 tego artykułu - stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1)

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a)

z tytułu nabycia towarów i usług,

b)

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c)

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2)

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;

3)

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4)

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1)

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2)

zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3)

w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych (uwaga od red.: przepis ten uległ zmianie z dniem 5 sierpnia 2008 r., lecz nie ma ona zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Nabywca produktów rolnych przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków ma prawo do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Z brzmienia przywołanego przepisu wynika, że skorzystanie z prawa do zwiększenia podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zostało ograniczone w czasie. Ustawodawca jako jedyny termin ustanowił miesiąc, w którym dokonano zapłaty należności za produkty rolne. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Ustawodawca w cytowanym przepisie używa sformułowania zapłata należności. W związku z tym należy przyjąć, że należność jest to kwota wynikająca z faktury VAT RR, którą nabywca produktów rolnych winien wypłacić rolnikowi ryczałtowemu. Zapłatą zaś jest uiszczenie należności za towar, usługę, czyli zwolnienie się z długu. W konsekwencji zapłata odnosi się do pełnej kwoty należności obejmującej zryczałtowany zwrot podatku. Zapłata częściowa nie jest wystarczająca dla dokonania odliczenia. Jeżeli więc podatnik dokona zapłaty w ratach należy przyjąć, iż miesiącem, w którym podatnik nabywa prawo do podwyższenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu jest miesiąc, w którym nastąpiła płatność ostatniej raty. Wtedy dopiero zostanie spełniony omawiany warunek zapłaty należności za produkty rolne.

W związku z powyższym w przedstawionym stanie faktycznym prawo do powiększenia podatku naliczonego u nabywcy drobiu żywego będzie przysługiwało w miesiącu, w którym za pośrednictwem banku uregulowano całość należności wynikającej z faktury VAT RR, zgodnie z terminem płatności określonym w umowie kontraktacji (podkreśl. red.). (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/12/46-47