IPPP1/443-1247/13-2/PR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1/443-1247/13-2/PR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2013 r. (data wpływu 2 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości oraz momentu obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących (w formie papierowej i elektronicznej), w sytuacji gdy nabywca odmawia potwierdzenia odbioru faktur, bądź potwierdzenie nie trafia do sprzedawcy, ale nabywca uwzględnia otrzymane faktury we wzajemnych rozliczeniach ze sprzedawcą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości oraz momentu obniżenia podatku należnego w związku z wystawieniem faktur korygujących (w formie papierowej i elektronicznej), w sytuacji gdy nabywca odmawia potwierdzenia odbioru faktur, bądź potwierdzenie nie trafia do sprzedawcy, ale nabywca uwzględnia otrzymane faktury we wzajemnych rozliczeniach ze sprzedawcą.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest dystrybutorem towarów marki w Polsce. Wnioskodawca sprzedaje hurtowo towary marki swoim klientom na terenie całego kraju. W efekcie w każdym miesiącu Wnioskodawca wystawia kilkanaście tysięcy faktur sprzedaży, oraz faktury korygujące, których liczba jest także znaczna, co wynika z różnych okoliczności:

* udzielanych rabatów,

* uwzględnianych reklamacji,

* zwrotów towarów,

* pomyłek w cenie lub ilości wydawanych towarów,

* błędów systemu,

* innych.

W przypadku wystawiania faktur korygujących zmniejszających obrót wnioskodawca nie obniża obrotu w miesiącu wystawienia faktury korygującej, ale oczekuje potwierdzenia od kontrahenta, że faktura korygująca dotarła do niego. Wnioskodawca wysyła faktury korygujące w jednej z dwóch postaci, w zależności od ustaleń z danym kontrahentem: faktury korygujące w formie papierowej, lub faktury korygujące w formie elektronicznej. Faktury korygujące w formie papierowej wysyłane są przez Wnioskodawcę w dwóch alternatywnych trybach:

1.

za pośrednictwem kuriera, który doręcza kontrahentowi Wnioskodawcy przesyłkę zawierającą fakturę korygującą lub ich większą ilość, zaś kontrahent Wnioskodawcy potwierdza fakt doręczenia przesyłki na dokumencie zawierającym zestawienie doręczanych faktur korygujących; zestawienie to jest następnie dostarczane przez kuriera do Wnioskodawcy, albo

2.

za pośrednictwem poczty, za pomocą procedury zwrotnego potwierdzenia odbioru, w którym poczta doręcza nadawcy tzw. "żółtą kartę" z datą doręczenia przesyłki odbiorcy.

Zdarzają się następujące sytuacje:

1. Kurier doręcza przesyłkę zawierającą faktury korygujące kontrahentowi Wnioskodawcy, kontrahent potwierdza odbiór przesyłki na dokumencie firmy kurierskiej, natomiast odmawia podpisania potwierdzenia odbioru przygotowanego przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca otrzymuje miesięczne zestawienia od firmy kurierskiej potwierdzające dostarczenie przesyłek wraz z nazwiskami osób odbierających przesyłki po stronie kontrahenta. Wnioskodawca nie otrzymuje potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Niemniej jednak kontrahent odbiera fakturę korygującą i uwzględnia ją w swoich rozliczeniach, np. dokonując potrąceń, obniżenia kwot wpłacanych na rzecz Wnioskodawcy, lub uwzględniając je w cyklicznym rozliczaniu sald np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów. Z okoliczności faktycznych wynika zatem, że otrzymał on fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

2. Kurier doręcza przesyłkę zawierającą faktury korygujące kontrahentowi Wnioskodawcy, kontrahent potwierdza odbiór zarówno na dokumencie firmy kurierskiej jak i na dokumencie przygotowanym przez Wnioskodawcę. Jednak potwierdzenie nie zostaje dostarczone do Wnioskodawcy, głównie z powodu niedopatrzenia firmy kurierskiej. Niemniej jednak kontrahent odbiera fakturę korygującą i uwzględniają w swoich rozliczeniach, np. dokonując potrąceń, obniżenia kwot wpłacanych na rzecz Wnioskodawcy, lub uwzględniając je w cyklicznym rozliczaniu sald np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów. Z okoliczności faktycznych wynika zatem, że otrzymał on fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

Natomiast w formie elektronicznej faktury korygujące wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej na uprzednio ustalony wspólnie z kontrahentem adres e-mail przeznaczony do doręczeń dokumentów. Wiadomość pocztowa zawiera w tytule numer faktury korygującej, zaś załącznikiem do wiadomości jest plik PDF zawierający fakturę korygującą. Kontrahent nie udziela żadnej odpowiedzi na tak przesłanego maila. Niemniej jednak kontrahent odbiera fakturę korygującą i uwzględnia ją w swoich rozliczeniach, np. dokonując potrąceń, obniżenia kwot wpłacanych na rzecz Wnioskodawcy lub uwzględniając je w cyklicznym rozliczaniu sald np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów. Z okoliczności faktycznych wynika zatem, ze otrzymał on fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 stycznia 2014 r.:

1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy kontrahent Wnioskodawcy odmawia potwierdzenia odbioru faktury korygującej bądź też gdy podpisane potwierdzenie odbioru nie trafia do Wnioskodawcy, a następnie uwzględnia otrzymane faktury korygujące w rozliczeniach z Wnioskodawcą, w przypadku faktury korygującej w formie papierowej.

2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, w jakiej dacie Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem.

3. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy elektroniczna faktura korygująca została doręczona w opisany sposób, bez potwierdzenia jej otrzymania, lecz z posiadanej dokumentacji wynika, że faktura korygująca została uwzględniona przez odbiorcę w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 3, w jakiej dacie Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym po dniu 1 stycznia 2014 r.:

Ad. 1

W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy kontrahent Wnioskodawcy odmawia potwierdzenia odbioru faktury korygującej, a następnie uwzględnia otrzymane faktury korygujące w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadkach, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem obniżenia tego dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika uzyskanego przed upływem terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę dla którego wystawiono fakturę uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednakże stosownie do ust. 15 pkt 4 powołanego artykułu warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów, podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania poprzez korektę, pomimo braku potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru faktury korygującej, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

* posiadanie przez podatnika dokumentów potwierdzających próbę doręczenia faktury korygującej;

* posiadanie przez podatnika dokumentów wskazujących, iż nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W zdarzeniu przyszłym kurier, w obecności którego odbiorca przesyłki zawierającej faktury korygujące odmówi potwierdzenia otrzymania, dokonuje stosownej adnotacji na dokumencie przekazywanym następnie Wnioskodawcy. Oznacza to, że podatnik będzie spełniał przesłankę udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej zaś przyjęty tryb postępowania jest wystarczający dla udokumentowania opisanej próby.

Jednocześnie podatnik nie ma wątpliwości, że nabywca towaru odebrał fakturę korygującą i uwzględnił ją w swoich rozliczeniach, np. dokonując potrąceń, obniżenia kwot wpłacanych na rzecz Wnioskodawcy, lub uwzględniając je w cyklicznym rozliczaniu sald np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów. Wynika to przede wszystkim z zestawień płatności, korespondencji mailowej, potwierdzeń sald, itp. Z okoliczności faktycznych wynika zatem, że otrzymał on fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

Zatem w opisanych okolicznościach zdaniem wnioskodawcy będzie miał on prawo do obniżenia podstawy opodatkowania pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru.

Ad. 2

Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem w deklaracji VAT-7 za okres, w którym:

* otrzymano od kuriera dokument z informacją potwierdzającą odbiór przez kontrahenta przesyłki zawierającej faktury korygujące, o ile wcześniej z posiadanej dokumentacji wynikało, że nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej; lub

* uzyskano informację, iż nabywca towaru lub usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej, o ile wcześniej Wnioskodawca otrzymał od kuriera dokument z informacją potwierdzającą odbiór przez kontrahenta przesyłki zawierającej faktury korygujące.

Jak wskazano wyżej, zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania poprzez korektę, pomimo braku potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru faktury korygującej, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

* posiadanie przez podatnika dokumentów potwierdzających próbę doręczenia faktury korygującej,

* posiadanie przez podatnika dokumentów wskazujących, iż nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zatem prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie w chwili, gdy całość regulacji zostanie dopełniona tzn. gdy po uprzednim spełnieniu jednego z warunków dopełniony zostanie drugi z nich.

Ad. 3

W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, gdy elektroniczna faktura korygująca została doręczona w opisany sposób, bez potwierdzenia jej otrzymania, lecz z posiadanej dokumentacji wynika, że faktura korygująca została uwzględniona przez odbiorcę w rozliczeniach z Wnioskodawcą.

Jak wskazano powyżej zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadkach, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, obniżenia tego dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednocześnie, stosownie do ust. 15 pkt 1 powołanego artykułu, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania poprzez korektę, pomimo braku potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru faktury korygującej, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

* posiadanie przez podatnika dokumentów potwierdzających próbę doręczenia faktury korygującej;

* posiadanie przez podatnika dokumentów wskazujących, iż nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W przypadku faktur elektronicznych, rozpatrywanie pierwszego z wymienionych warunków jest zdaniem Wnioskodawcy bezprzedmiotowe. Wysłanie wiadomości elektronicznej na adres aktywnej skrzynki mailowej odbiorcy jest jednoznaczne z doręczeniem dokumentu odbiorcy, w przeciwnym razie z serwera odbiorcy nadeszłaby automatyczna informacja o niedostarczeniu wiadomości.

Jednocześnie podatnik nie ma wątpliwości, że nabywca towaru odebrał fakturę korygującą i uwzględnił ją w swoich rozliczeniach, np. dokonując potrąceń, obniżenia kwot wpłacanych na rzecz Wnioskodawcy, lub uwzględniając je w cyklicznym rozliczaniu sald np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów. Wynika to przede wszystkim z zestawień płatności, korespondencji mailowej, potwierdzeń sald, itp. Z okoliczności faktycznych wynika zatem, że otrzymał on fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

Zatem w opisanych okolicznościach zdaniem wnioskodawcy będzie miał on prawo do obniżenia podstawy opodatkowania pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru.

Ad. 4

W przypadku, o którym mowa w pytaniu nr 3, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem w dacie, w której uzyskano informację, iż nabywca towaru lub usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Jak wskazano wyżej, zgodnie z literalnym brzmieniem przytoczonych powyżej przepisów, podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania poprzez korektę, pomimo braku potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru faktury korygującej, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

* posiadanie przez podatnika dokumentów potwierdzających próbę doręczenia faktury korygującej;

* posiadanie przez podatnika dokumentów wskazujących, iż nabywca towaru wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zatem prawo do obniżenia podstawy opodatkowania powstanie w chwili, gdy całość regulacji zostanie dopełniona, tzn. gdy po uprzednim spełnieniu jednego z warunków, dopełniony zostanie drugi z nich.

W odniesieniu do faktur elektronicznych, wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej, wobec braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez odbiorcę, decydujący będzie moment, w którym uzyskano informację, iż nabywca towaru lub usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy w obu postawionych pytaniach jako prawidłowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 29a ust. 10 ustawy, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

1.

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

2.

wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;

3.

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;

4.

wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. (art. 29a ust. 13)

Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. (art. 29a ust. 14)

Stosownie do treścią art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Zgodnie z art. 29a ust. 16 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca sprzedaje hurtowo towary swoim klientom na terenie całego kraju. W efekcie w każdym miesiącu Spółka wystawia kilkanaście tysięcy faktur sprzedaży oraz faktury korygujące, których liczba jest także znaczna. W przypadku wystawiania faktur korygujących zmniejszających obrót wnioskodawca nie obniża obrotu w miesiącu wystawienia faktury korygującej, ale oczekuje potwierdzenia od kontrahenta, że faktura korygująca dotarła do niego. Wnioskodawca wysyła faktury korygujące w jednej z dwóch postaci, w zależności od ustaleń z danym kontrahentem: faktury korygujące w formie papierowej, lub faktury korygujące w formie elektronicznej. Te pierwsze wysyłane są za pośrednictwem kuriera, który doręcza kontrahentowi Wnioskodawcy przesyłkę zawierającą fakturę korygującą lub ich większą ilość, zaś kontrahent potwierdza fakt doręczenia przesyłki na dokumencie zawierającym zestawieniu doręczanych faktur korygujących; zestawienie to jest następnie dostarczane przez kuriera do Wnioskodawcy, albo za pośrednictwem poczty, za pomocą procedury zwrotnego potwierdzenia odbioru, w którym poczta doręcza nadawcy.

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, gdy kurier doręcza przesyłkę zawierającą faktury korygujące kontrahentowi, kontrahent potwierdza odbiór przesyłki na dokumencie firmy kurierskiej, natomiast odmawia podpisania potwierdzenia odbioru przygotowanego przez Wnioskodawcę. Spółka otrzymuje miesięczne zestawienia od firmy kurierskiej potwierdzające dostarczenie przesyłek wraz z nazwiskami osób odbierających przesyłki po stronie kontrahenta. Spółka nie otrzymuje potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W innej z sytuacji, kurier doręcza przesyłkę zawierającą faktury korygujące kontrahentowi Spółki, kontrahent potwierdza odbiór zarówno na dokumencie firmy kurierskiej jak i na dokumencie przygotowanym przez Spółkę, jednak potwierdzenie, z powodu niedopatrzenia firmy kurierskiej nie zostaje dostarczone do Spółki. W formie elektronicznej faktury korygujące wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej na uprzednio ustalony wspólnie z kontrahentem adres e-mail przeznaczony do doręczeń dokumentów. Wiadomość pocztowa zawiera w tytule numer faktury korygującej, zaś załącznikiem do wiadomości jest plik PDF zawierający fakturę korygującą. Kontrahent nie udziela żadnej odpowiedzi na tak przesłanego maila.

W każdej z ww. sytuacji, kontrahent odbiera fakturę korygującą i uwzględniają w swoich rozliczeniach, np. dokonując potrąceń, obniżenia kwot wpłacanych na rzecz Spółki, lub uwzględniając je w cyklicznym rozliczaniu sald np. dla potrzeb obliczenia premii od obrotów. Z okoliczności faktycznych wynika zatem, że otrzymał on fakturę korygującą, zapoznał się z jej treścią i uwzględnił ją w księgach rachunkowych.

Na tle tak zaprezentowanego opisu sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie, czy przedstawione przez Spółkę okoliczności wyczerpują przesłanki, o których mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy, i Spółka może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania na podstawie wystawionych faktur korygujących.

Artykuł 29a ust. 13 ustawy o VAT zawiera przypadki, kiedy dokonuje się obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem. Dotyczy to przypadków wymienionych w ust. 10 pkt 1-3 obejmujących udzielenie opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży, zwrot towarów i opakowań, zwrot nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Artykuł 29a ust. 15 pkt 4 ustawy łagodzi warunki, o których mowa w ust. 13, i zakłada, że wymogu posiadania potwierdzeń nie stosuje się w przypadku gdy uzyskanie potwierdzenia nie jest możliwe mimo udokumentowanych prób dostarczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w fakturze korygującej.

Powyższa regulacja stanowi realizację tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska S.A. Jak wskazał TSUE w wydanym orzeczeniu, dokumentacją, o której mowa w ww. przepisie mogą być kopie korekt faktur, pisma z przypomnieniem skierowane do nabywcy celem wysłania potwierdzenia odbioru oraz np. dowody zapłaty czy dokumenty księgowe, z których wynikają kwoty faktycznych wpłat dokonanych przez kontrahentów w związku z zakupem od Spółki towarów i usług, lub też zwrot kwot pobranych od kontrahentów (w związku ze zdarzeniami stanowiącymi przyczynę wystawienia faktur korygujących) został uregulowany w formie potrącenia polecenia przelewów dokonanych przez kontrahentów. Innymi słowy, dopuszczalne są wszelkie formy, które będą jednoznacznie potwierdzały, że wystawca faktur korygujących dochował należytej staranności, aby upewnić się, że kontrahent jest w posiadaniu korekty faktury i że zapoznał się z nią oraz że przedmiotowa transakcja została faktycznie zrealizowana na warunkach określonych w danej korekcie faktury.

Zatem, w kontekście przywołanych i omówionych powyżej treści obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisów, należy stwierdzić, że przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wypełniają przesłanki art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy. Wskutek tego, w opisanych sytuacjach tj. gdy Spółka nie będzie dysponowała potwierdzeniem odbioru faktur korygujących, ale z posiadanej przez nią dokumentacji jasno wynika, że nabywca posiada wiedzę, o tym, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w danej fakturze korygującej - czego przykładem są m.in. potrącenia należności w ramach wzajemnych rozliczeń o korygowane kwoty, uwzględnianie ich w rozliczaniu sald itp. - Wnioskodawca będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania.

Stąd też stanowisko w zakresie pytania nr 1 i 3 należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do pytań dotyczących momentu obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze należy stwierdzić, że Spółka w opisywanych okolicznościach tj. gdy nie będzie dysponowała potwierdzeniem odbioru faktur korygujących przez nabywcę towarów i usług, będzie mogła dokonać tego obniżenia w rozliczeniu za okres, w którym pozyska ona informację o tym, że nabywca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. W istocie, tymi momentami, w obliczu braku potwierdzenia odbioru, niezależnie od formy przesyłania faktur, będzie przykładowo moment uwzględniania tych faktur przez nabywcę we wzajemnych rozliczeniach z Wnioskodawcą itp. Okoliczności te obiektywnie pozwalają stwierdzić, że nabywca wszedł w posiadanie faktur korygujących, zapoznał się z nimi i zastosował się do nich.

Stąd też stanowisko w zakresie pytania nr 2 i 4 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl