Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-1218/10-4/MP
Brak prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT od przyznanej dotacji na zakup aparatu RTG przez podmiot świadczący usługi medyczne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2010 r. (data wpływu 6 grudnia 2010 r.) uzupełnionym w dniu 15 grudnia 2010 r. (data wpływu 17 grudnia 2010 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 15 grudnia 2010 r. (data wpływu 17 grudnia 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 9 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla ludności w ramach spółki z o.o. pod nazwą S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem... Świadczone usługi zdrowotne objęte są zwolnieniem od podatku VAT - art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Poza podstawową działalnością w minimalnym stopniu Spółka świadczy usługi wynajmu części powierzchni Przychodni Zdrowotnej i w tym zakresie kwota obrotu wynosi poniżej 2%. Spółka jest zgłoszona jako podatnik czynny, sporządza deklaracje VAT-7. Jednakże w związku ze świadczeniem usług zwolnionych od VAT oraz w stosunku do pozostałych usług na podstawie art. 90 ust. 2 pkt 10 ustawy o VAT nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W 2006 r. spółka dokonała zakupu aparatu RTG, który to zakup w 85% został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z brakiem możliwości odliczenia części lub całości podatku VAT od faktury zakupu aparatu RTG Spółka wnioskowała o przyznanie dotacji w kwocie brutto zakupu. Na podstawie umowy nr. Spółka otrzymała dotację w wysokości 85% kwoty brutto zakupu. Pozostałe 15% ceny nabycia zostało pokryte ze środków własnych Spółki i stanowi to podstawę amortyzacji środka trwałego tj. aparatu RTG. Dnia 16 września 2008 r. Urząd Wojewódzki wystąpił do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie z organu podatkowego dokumentu zaświadczającego, czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu Beneficjent ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części (pismo w załączniku).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka w określonej sytuacji prawidłowo interpretuje przepisy ustawy o VAT i nie dokonała odliczenia podatku VAT w całości lub części od przyznanej dotacji/faktur zakupu aparatu RTG, tym samym miała prawo wystąpienia o dotację w kwocie brutto /netto + VAT/.

Wnioskodawca uważa, że w związku z powadzonymi usługami zdrowotnym ustawowo zwolnionymi od VAT oraz pozostałymi opodatkowanymi, których kwota obrotu nie przekracza 2% - Spółka nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części.

Kwota VAT wykazywana na fakturach zakupu zwiększa pozycję kosztów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17. i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tj. odliczenia dokonuje podatnik oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Artykuł 90 ust. 1 ustawy stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot o których mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl ust. 3 cytowanego artykułu proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy). Ponadto art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy określa, iż w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego o której mowa w ust. 2.

Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

* świadczeniu usług zdrowotnych, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (załącznik nr 4 poz. 9) są zwolnione od podatku od towarów i usług;

* oraz usługi wynajmu części powierzchni Przychodni Zdrowia, które w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy usługi opodatkowane nie przekraczają 2% całego obrotu Spółki, dlatego zgodnie z art. 90 ust. 2 i ust. 10 pkt 2 ustawy Spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do całej sprzedaży.

W przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Zakup aparatu RTG będzie służył wyłącznie czynnościom zwolnionym z podatku (usługi w zakresie ochrony zdrowia), dlatego Spółce, w myśl cytowanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej nabycie tego sprzętu.

Ponadto należy wskazać, iż tut. Organ nie ma uprawnień do dokonywania oceny, czy Wnioskodawca miał prawo do wystąpienia o dotację w kwocie brutto. Powyższe winno wynikać z zasad realizowanego projektu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl