Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1079/08-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 czerwca 2008 r. (data wpływu 6 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami. W ramach tej działalności nabył działkę wraz z budynkiem. Nabycie przedmiotowej działki wraz z budynkiem nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Budynek posadowiony na działce gruntu, został wzniesiony w 1915 r..

Przedmiotowy budynek składał się z 10 lokali mieszkalnych i 3 lokali użytkowych. Po zakończeniu remontu liczba lokali mieszkalnych i użytkowych nie ulegnie zmianie. W przeważającej mierze (ponad 90%) powierzchni użytkowej budynku stanowią lokale mieszkalne. Przedmiotowe lokale w obrębie budynku są wydzielone trwałymi ścianami i w przeszłości wielokrotnie były one zajmowane przez poszczególne osoby lub rodziny, które zamieszkiwały w tych lokalach. Osoby mieszkające w przedmiotowych lokalach mieszkalnych były w nich zameldowane na pobyt stały.

Innymi słowy, każdy z lokali mieszkalnych wchodzących w skład nabytego przez Wnioskodawcę budynku był przed jego nabyciem, co najmniej raz zamieszkały przez osoby fizyczne. Po nabyciu budynku, co miało miejsce w dniu 26 września 2007 r. Wnioskodawca przystąpił do generalnego remontu lokali mieszkalnych. Przed przystąpieniem do prac remontowych, Wnioskodawca zgodnie z przepisami prawa budowlanego złożył organom nadzoru budowlanego zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowych prac remontowych.

W ramach przeprowadzanych prac budowlanych Wnioskodawca zachował istniejący układ (rozmieszczenie) lokali mieszkalnych. Wnioskodawca nie dokonywał wyburzenia ścian działowych wewnątrz budynku. W ramach wykonanych prac remontowych wnioskodawca dokonał m.in. naprawy dachu, odnowił elewację zewnętrzną oraz tynki wewnętrzne. Innymi słowy, w wyniku przeprowadzonych prac remontowych został zachowany dotychczasowy układ pomieszczeń (lokali mieszkalnych) w wyremontowanym budynku. Po ukończeniu prac budowlanych Wnioskodawca rozpoczął kroki prawne mające na celu ustanowienie odrębnej własności poszczególnych lokali mieszkalnych. Następnie, po ustanowieniu odrębnej własności lokali Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowe lokale mieszkaniowe wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w powyżej opisanym stanie, sprzedaż przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT.

Zdaniem wnioskodawcy określenie zasad opodatkowania podatkiem VAT w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych winno być dokonane przez pryzmat art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT zgodnie, z którym zwalnia się od opodatkowania podatkiem VAT,"dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe".

Innymi słowy, w świetle przedmiotowego przepisu, sprzedaż obiektu budownictwa mieszkaniowego lub jego części, który przed sprzedażą był zamieszkały lub zasiedlony podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT. Stosownie do postanowień art. 2 pkt 12 Ustawy o VAT, obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11. Zgodnie z objaśnieniami PKOB w przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny. Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym stanie faktycznym budynek w przeważającej części jest wykorzystywany do celów mieszkalnych został on zaklasyfikowany jako budynek wielomieszkaniowy (Dział 11, podgrupa 112 PKOB) Przepisy VAT nie określają jednak, w jaki sposób należy interpretować pojęcie,"części" obiektów budownictwa mieszkaniowego, Zdaniem Wnioskodawcy, przez części obiektów budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć w szczególności samodzielny lokal mieszkalny, w rozumieniu Ustawy o własności lokali lub lokal w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.; zwana dalej Ustawą o ochronie praw lokatorów. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu Ustawy o własności lokali, jest "wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych". Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie praw lokatorów, przez lokal należy rozumieć "lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki". Mając, zatem powyższe na uwadze w opinii Wnioskodawcy "częścią" obiektu budownictwa mieszkaniowego jest lokal mieszkalny rozumiany jako "wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych". W celu stwierdzenia, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego (po ustanowieniu jego odrębnej własności) podlegać będzie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT konieczne jest wykazanie, iż dany lokal mieszkalny, będący częścią obiektu mieszkalnego był już uprzednio zamieszkały lub zasiedlony.

W przedmiotowym stanie faktycznym lokale mieszkalne niewątpliwie były wielokrotnie zamieszkane. W przedmiotowych lokalach zameldowane były, bowiem osoby fizyczne na pobyt stały. Okoliczność ta, zatem w sposób, jednoznaczny potwierdza fakt, iż po wybudowaniu budynku, co miało miejsce w roku 1915, lokale mieszkalne są lokalami mieszkalnymi które w przeszłości były zamieszkane. Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż:

* przeprowadzone prace remontowe nie miały wpływu na status lokali, tzn. przedmiotowe lokale będą nadal lokalami mieszkalnymi,

* w wyniku prac remontowych nie zaszły zmiany odnośnie rozmieszczenia, układu oraz ilości lokali mieszkalnych w budynku,

* przedmiotowe lokale mieszkalne na przestrzeni prawie 100 lat były wielokrotnie zamieszkane przez różne osoby, co potwierdzają m.in. informacje o meldunkach na pobyt stały;

stwierdzić należy, iż sprzedaż poszczególnych lokali mieszkalnych wraz z przypadającym udziałem w nieruchomości wspólnej, podlegać będzie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl