IPPP1-443-1013/09-4/IZ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP1-443-1013/09-4/IZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-1013/09-4/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.), uzupełnionego pismem z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 10 listopada 2009 r.), nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanego projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowym przedmiotem działalności Uczelni jest kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Tak więc podstawowa działalność Strony to usługi edukacyjne - zwolnione z VAT, usługi badawcze finansowane ze środków budżetowych służące rozwojowi nauki - nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi - opodatkowane wg podstawowej stawki VAT.

Wskaźnik proporcji wyznaczony na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług stosowany na Uniwersytecie przy odliczeniu podatku VAT w roku 2009 wynosi 20%.

Uniwersytet jako największa polska uczelnia i jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich w naszej części Europy realizując plany inwestycyjne, których celem jest modernizacja i rozbudowa kampusu nauk ścisłych na O. jest wnioskodawcą i beneficjentem projektu pt. Centrum Nauk B-C Uniwersytetu (C)". Projekt finansowany jest w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13 (P I). Ogólnym celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój sfery B+R. Celem bezpośrednim natomiast jest utworzenie wiodącego europejskiego ośrodka naukowego prowadzącego badania wysokiej jakości z zakresu nauk biologiczno-chemicznych oraz transfer rezultatów badań do gospodarki.

Realizacja niniejszego projektu jest zgodna z celami określonymi w P I, a w szczególności celem działania 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w ramach którego realizowany jest projekt. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju infrastruktury badawczej Uniwersytetu, umożliwiając prowadzenie wysokiej jakości badań.

Przedmiotem działalności Centrum Nauk B-C C będą prace naukowo-badawcze powiązane z obszarami nowoczesnych technologii, w zakresie strategicznych z punktu widzenia gospodarki kierunków, między innymi takich jak biotechnologia, technologie biomedyczne, nauki chemiczne, technologie informatyczne i informacyjne, nanotechnologie, analityka prozdrowotna.

Rezultaty działalności naukowo-badawczej realizowanej w Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych oprócz znaczenia naukowego będą również mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska, biotechnologii, farmaceutyków, medycyny, energetyki, analityki, oraz elektrochemii. Programy badawcze tam realizowane będą ukierunkowane przede wszystkim na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, mogących mieć szerokie zastosowanie w gospodarce.

Budynek Centrum Nauk B-C zaprojektowano jako nowoczesny kompleks badawczy odpowiadający współczesnym wymogom i specyfice planowanych badań. Zaplanowano otwartą formułę organizacyjną Centrum, jako nowoczesnej, świetnie wyposażonej platformy obszaru interdyscyplinarnego nauk biologicznych i chemicznych, w której prowadzone badania będą odpowiedzią na najnowsze wyzwania naukowe, do realizacji których będą zapraszani wybitni naukowcy spoza Uniwersytetu. Budynek powstanie wraz z dojazdami i niezbędną infrastrukturą.

Realizacja projektu będzie składała się z dwóch zasadniczych części, tj. prac budowlanych prowadzonych w dwóch etapach oraz zakupu niezbędnej aparatury naukowo-badawczej (dokonywanego również w dwóch etapach). Budynek będzie liczył 21.032 m#178; powierzchni użytkowej. Na jego terenie znajdą się przede wszystkim laboratoria naukowo-badawcze oraz niezbędne sanitariaty, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia służące powiązanej z badaniami dydaktyce i prezentacji osiągnięć naukowych. Natomiast zakup aparatury naukowo-badawczej będzie obejmował najnowocześniejszy sprzęt badawczy dla laboratoriów Analitycznego Centrum E, Laboratorium Badań Biomakromolekularnych (LBB), Kompleksu Radiochemicznego, Pracowni izotopowych klasy II i III oraz Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód, Laboratorium Digitalizacji Zasobów Przyrodniczych, Laboratorium Analizy Danych i Modelowania.

Centrum stanie się konkurencyjnym ośrodkiem naukowym o dużym znaczeniu ogólnopolskim, współpracującym z ośrodkami za granicą. Aparatura będzie mogła być wykorzystywana nie tylko przez studentów i naukowców z Uniwersytetu, ale też przez inne jednostki badawcze, a także przez współpracujące podmioty gospodarcze. Prowadzone badania i analizy dotyczyć będą obszarów szczególnie istotnych dla zrównoważonego rozwoju.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w trakcie realizacji inwestycji Uniwersytet ma prawo odliczyć podatek VAT zawarty na fakturach dokumentujących zakup usług i towarów dotyczących inwestycji według proporcji ustalonej na podstawie art. 90 ust. 2 -6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Strona wskazuje, iż realizowany przez Uniwersytet i projekt "Centrum Nauk B-C Uniwersytetu (C)" polega na budowie obiektu badawczego oraz na zakupie aparatury naukowej najnowszej generacji.

Powstała w wyniku realizacji projektu, infrastruktura służyć będzie przede wszystkim czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT (usługi badawcze służące rozwojowi nauki - finansowane ze środków budżetowych) oraz czynnościom zwolnionym z podatku VAT przedmiotowo (usługi edukacyjne - PKWiU ex.80). Ponadto, zgodnie z celem działania 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w projekcie przewiduje się również prowadzenie na etapie operacyjnym działalności opodatkowanej (usługi badawcze realizowane w ramach projektów celowych i umów z podmiotami gospodarczymi, sprzedaż wyników badań własnych, odpłatne udostępnienie infrastruktury badawczej na potrzeby badań realizowanych przez podmioty zewnętrzne). Poniesione przez Uniwersytet wydatki na realizację projektu C będą zatem służyły zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej od podatku.

Na etapie projektowania i realizacji inwestycji Uniwersytet nie ma jednak możliwości określenia w sposób jednoznaczny, w jakim zakresie towary i usługi dotyczące inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a w jakim do czynności nie podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z VAT. Zgodnie z zapisami art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Uniwersytet stoi na stanowisku, że w trakcie trwania inwestycji może odliczać kwoty podatku VAT na fakturach dokumentujących ponoszone nakłady inwestycyjne projektu według proporcji ustalonej na podstawie art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 precyzuje, iż kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7 tego artykułu, suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT - w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 90 ust. 2 - jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy - proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie do zapisu ust. 4 powyższego artykułu proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności - ust. 5. art. 90

Natomiast, zgodnie z zapisem ust. 6 art. 90 do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Podatnik realizuje projekt pt. "Centrum Nauk B-C Uniwersytetu (C)". Realizacja projektu będzie składała się z dwóch zasadniczych części, tj. prac budowlanych prowadzonych w dwóch etapach oraz zakupu niezbędnej aparatury naukowo-badawczej (dokonywanego również w dwóch etapach). Powstała w wyniku realizacji projektu, infrastruktura służyć będzie przede wszystkim czynnościom nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT (usługi badawcze służące rozwojowi nauki - finansowane ze środków budżetowych) oraz czynnościom zwolnionym z podatku VAT przedmiotowo (usługi edukacyjne - PKWiU ex.80), a także czynnościom opodatkowanym według stawki podstawowej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż na etapie projektowania i realizacji inwestycji nie ma możliwości określenia w sposób jednoznaczny, w jakim zakresie towary i usługi dotyczące inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a w jakim do czynności nie podlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy Podatnik nie jest w stanie wyodrębnić, w jakim zakresie nabywane usługi i towary służą czynnościom, opodatkowanym, w stosunku, do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, obowiązany jest do rozliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem wyżej powołanych regulacji art. 90 ww. ustawy, tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w zaistniałym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl