Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-1011/09-4/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2009 r. (data wpływu 16 października 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 2 listopada 2009 r. (data wpływu 5 listopada 2009 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 października 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie nazwa skrócona: LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1.

opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2.

podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR

3.

promocję obszarów wiejskich położonych w gminach B, C, K W, K P, R P, U-M, W w szczególności jego walorów kulturowych, przyrodniczych, turystycznych, społecznych i gospodarczych

4.

upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR.

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA LCD

1.

Statut LGD

2.

ustawa z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427)

3.

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005)

4.

ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

5.

umowa 00006-6932-UM300010/09 o przyznaniu pomocy na Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja objęte PROW na lata 2007-2013 przez Samorząd Województwa.

W ramach projektu "Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania", LGD opiera się na podstawowych celach. Pierwszy to zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD gdzie należy uwzględnić koszty związane i administracją. W rezultacie należy m.in. zatrudnić pracowników biura LGD, wynająć pomieszczenia, ponosić koszty mediów oraz usług telekomunikacyjnych nadto koszty wyposażenia, sprzętu, usług finansowo-księgowych, pomocy prawnej czy prowadzenia rachunku bankowego. Drugi cel związany jest także z funkcjonowaniem LCD. Mamy tu do czynienia z informowaniem o działalności LGD o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju oraz jej realizacji ze szkoleniami pracowników LGD, członków Rady oraz Zarządu Aktywizacja oraz realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych, to także istotne elementy tego celu.

LGD prowadzi działania o charakterze nierynkowym, które co do zasady oferowane będą bezpłatnie beneficjentom ostatecznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu "Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", objęte PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W związku z realizacją projektu "Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja", objęte PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (określonych w art. 5 ustawy), zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 przedmiotowej ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, przysługuje jedynie, gdy spełnione są dwa warunki:

1.

Beneficjent jest podatnikiem VAT

2.

Zakupione przez Beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

W zaprezentowanym stanie faktycznym powyższe warunki nie są spełnione. Tym samym Stowarzyszenie nie jest uprawnione w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe do obniżenia kwoty podatku należnego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji projektu. Tym samym, zgodne z powołaną zasadą podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Powołany wyżej przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT).

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Stowarzyszenie realizuje projekt "Funkcjonowanie Lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji" objęte PROW na lata 2007-2013. Ponadto Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, nie świadczy żadnych usług odpłatnych, nie wykonuje działalności opodatkowanej określonej w art. 5 ustawy o VAT.

Reasumując powyższe należy uznać, iż z uwagi na to, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty należnego podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl