Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-10/07-5/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2007 r. (data wpływu 13 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku, uzupełniony pismem z dnia 13 sierpnia 2007 r. w odpowiedzi na wezwanie IPPP1/443-10/07-2/IG z dnia 31 lipca 2007 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W roku 2005 i 2006 została zawarta umowa pomiędzy Ż Sp. z o.o. a T Sp. z o.o. na czas określony tj. od 20.06.2005 do 30.09.2005 przedmiotem umowy jest "umowa przewozu" i od 16.06.2006 do 30.09.2006 przedmiotem umowy jest "prowadzenie komunikacji rzecznej na Wiśle tzw. Tramwajami Wodnymi. Sprzedaż biletów na Tramwaj Wodny prowadziły T Sp. z o.o. i wpływy z tego tytułu stanowiły przychód dla tej firmy. Ż wystawiając faktury VAT za ww. okresy zastosowała stawkę podatku VAT w wysokości 22%.

Firma T Sp. z o.o. domaga się zwrotu nadpłaty w związku z błędnie zastosowaną wg nich stawką podatku VAT.

Spółka świadczy usługi wynajmowania statków śródlądowych z załogą do przewozu pasażerów - symbol PKWiU 61.20.31-00.10.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone na rzecz spółki T Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu stawką 7% czy 22%.

Zdaniem wnioskodawcy z uwagi, że podatek VAT w wysokości 7% został już zastosowany przy sprzedaży biletów i że umowa nie jest jednodniowa tylko na czas określony to zakwalifikowano te usługi jako dzierżawa i zastosowano stawkę podatku VAT 22%.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z pozycją 147 załącznika Nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w którym znajduje się wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, usługi o symbolu 61.20.31-00.10 - usługi w zakresie wynajmowania statków żeglugi śródlądowej z załogą do przewozu pasażerów są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że właśnie takie usługi wykonywała Państwa firma na rzecz Spółki T, więc na świadczone usługi powinna być zastosowana stawka podatku w wysokości 7%.

Błędne więc jest zastosowanie dla takiego rodzaju usług stawki podatku w wysokości 22% jaką stosuje się, co do zasady, dla usług dzierżawy.

Firma T Sp. z o.o. świadczyła usługi wodnego śródlądowego transportu pasażerskiego - symbol PKWiU 61.20.1, które są wymienione w pozycji 146 ww. załącznika do ustawy, a więc firma ta słusznie opodatkowała sprzedaż biletów na świadczenie tych usług stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl