IPPP1-443-07/08-2/RK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-07/08-2/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2008 r. (data wpływu 4 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego z tytułu dokonania darowizny przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego z tytułu dokonania darowizny przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 31 grudnia 2007 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego, Wnioskodawca przekazał w formie darowizny synowi prowadzone przedsiębiorstwo, w którym prowadzona była wyłącznie sprzedaż opodatkowana.

Syn, zachowa dotychczasowy profil produkcji i będzie wykonywał wyłącznie sprzedaż opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, wystąpi konieczność korekty podatku VAT od środków obrotowych (zapasów) oraz nabytych po 1 maja 2004 r. środków trwałych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

Artykuł 91 ust. 9 ustawy, wskazuje dokonanie korekt określonych w ust. 1-8, przez nabywcę przedsiębiorstwa. Ponieważ, zdaniem Wnioskodawcy do takich korekt z tyt. darowizny, a nie sprzedaży przedsiębiorstwa Wnioskodawca jako darczyńca, nie jest zobowiązany, to również obdarowany nie ma takiego obowiązku, jeżeli obie strony wykonują wyłącznie czynności opodatkowane. Art. 91 ust. 4-8 ustawy, odnosi się wyłącznie do korekty w przypadku czynności sprzedaży, co w sytuacji Wnioskodawcy nie miało miejsca. Podobne stanowisko zajął Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w piśmie z dnia 12 grudnia 2006 r. (1471/NR 1/443-355/2/06/AP)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów", w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). Zatem, obdarowany syn jest nabywcą przedsiębiorstwa, bowiem w ramach darowizny następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem.

Przepisy ustawy, nie definiują terminu "przedsiębiorstwo". Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia "przedsiębiorstwo" wykorzystuje się regulację zawartą w art. 55#185;; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 55#185; ustawy - Kodeks cywilny, zostaną spełnione, to darowizna przedsiębiorstwa synowi, nie będzie podlegała przepisom ustawy.

Obowiązek skorygowania podatku naliczonego od wcześniej nabytych towarów, środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, które są następnie przedmiotem darowizny przedsiębiorstwa, reguluje art. 91 ust. 9 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), o których mowa w art. 6 pkt 1, korekta określona w ust. 1 - 8, jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zakładu (oddziału). Po stronie darczyńcy przedsiębiorstwa (w rozumieniu w art. 55#185;; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), nie powstaje zatem obowiązek korygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego, natomiast powstanie on po stronie obdarowanego. Art. 91 ust. 9 ustawy, nakłada na obdarowanego (nabywcę), jako beneficjenta praw i obowiązków darczyńcy (zbywcy), obowiązek dokonywania stosownych korekt, do których zobowiązany byłby również zbywca przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca wskazuje, iż zarówno on jak i obdarowany wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane.

Zatem, w przypadku gdy darczyńca prowadził wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie był zobowiązany do dokonywania korekt, o których mowa w art. 91 ust. 1 - 8 ustawy, to również obdarowany (nabywca przedsiębiorstwa) prowadzący wyłącznie sprzedaż opodatkowaną, nie jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego, stosownie do postanowień art. 91 ust. 9 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl