IPPB6/4510-453/15-2/AM - CIT w zakresie kosztów prac rozwojowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB6/4510-453/15-2/AM CIT w zakresie kosztów prac rozwojowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów prac rozwojowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów prac rozwojowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

1. Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego, będącą polskim rezydentem podatkowym. Rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy.

2. Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pasz i dodatków żywieniowych dla zwierząt.

3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jak i całej grupy kapitałowej, zidentyfikowano jak istotny wpływ na jej efekty ma harmonizacja i standaryzacja procesów biznesowych. W związku z powyższym wypracowano koncepcję wdrożenia nowych, kompleksowych procedur, których podstawowym celem jest wprowadzenie maksymalnie efektywnych procesów związanych z następującymi kluczowymi obszarami. Obszary te obejmują: Sprzedaż, Produkcję, Logistykę, Kontrolę Jakości, Zakupy i Finanse. Projekt w tym zakresie został nazwany Projektem U.

4. Projekt U. zakłada zdiagnozowanie funkcjonujących u Wnioskodawcy procedur oraz procesów, a następnie zaprojektowanie nowych i wdrożenie formalnych procedur wewnętrznych obowiązujących u Wnioskodawcy. Zgodnie z konkretnymi założeniami celem Projektu U. jest:

* wprowadzenie większej spójności procesów biznesowych (udoskonalenie procesów wewnętrznych),

* obniżenie stopnia złożoności niektórych procesów,

* wygenerowanie oszczędności kosztowych dzięki usprawnieniu procesów wewnętrznych, w tym poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i harmonizację systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) stosowanym w spółkach z grupy kapitałowej,

* przyspieszenie procesów organizacyjnych poprzez usprawnienia i integrację procesów w poszczególnych obszarach, które wymagają poprawy,

* usprawnienie procesów związanych z przekazywaniem wiedzy i procesów podejmowania decyzji poprzez wyższą jakość informacji zarządczych,

* wprowadzenie ulepszeń w zakresie możliwości zakupowych poprzez jednolite podejście i wspierające rozwiązania.

5. Projekt U. realizowano w latach 2010 - 2015. Odpowiedzialnym za realizację Projektu U. u Wnioskodawcy (jak i u innych spółek powiązanych) była spółka holenderska, należąca do tej samej grupy kapitałowej. Spółka ta powołała w tym celu wyspecjalizowany zespół odpowiedzialny za realizację Projektu U. Realizacja projektu wspierana była przez zewnętrznych dostawców usług doradczych: w zakresie zagwarantowania najwyższego poziomu projektu, w zakresie zarządzania projektem, prac projektowych i harmonogramu działań, w zakresie wdrażania zaprojektowanych procesów w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.

6. Projekt U. został podzielony na następujące etapy: 1. Etap Planu i Analiz; 2. Etap Projektowania; 3. Etap Konstrukcji; 4. Etap Wdrożenia; 5. Etap Uruchomienia i Testów.

7. Etap Planu i Analiz miał na celu potwierdzenie potrzeb biznesowych każdej z jednostek, zidentyfikowanie wybranych obszarów dla potencjalnych ulepszeń i podjęcie decyzji w zakresie ich wprowadzenia. Rezultatem prac w ramach Etapu Projektowania było stworzenie wizji przekształconej organizacji oraz zbadanie i rozwinięcie strategii wdrożeniowych.

8. Celem Etapu Konstrukcji było m.in. stworzenie szczegółowego planu przekształconej organizacji, a także przygotowanie szczegółowych planów wdrożenia. Następny Etap Wdrożenia polegał na uruchomieniu poszczególnych składników przekształcanej organizacji i przeprowadzenie szkoleń na tych obszarach. Ostatni Etap skupia się na działaniu już przekształconej organizacji oraz dostarczanych korzyściach i stymulowaniu kolejnych ulepszeń.

9. Wszelkie założenia Projektu U. realizowane były z uwzględnieniem uwarunkowań, w jakich każda ze spółek będzie z niego korzystać: specyfiki rynku, wartości sprzedaży, itp. Proces ten polegał na wnikliwej i szczegółowej analizie procesów i metod prowadzenia działalności w każdej ze spółek, w tym odrębnej takiej analizie procesów u Wnioskodawcy. Z tego względu rozwiązania wypracowanie w ramach Projektu U. są nowatorskie i unikalne dla całej grupy kapitałowej, jak i Wnioskodawcy.

10. Dla Wnioskodawcy wdrożenie Projektu U. oznaczało wprowadzenie usprawnień szeregów procesów wewnętrznych, mających na celu stałą poprawę jego działalności gospodarczej. Jednym z nich jest implementacja Lawson Warehouse Mobility - Data Collection Solution (LWM). Jest to narzędzie, które stanowi mobilne rozwiązanie w zakresie pozyskiwania, kolekcjonowania i przetwarzania danych dotyczących operacji magazynowych. LWM eliminuje konieczność wykonywania operacji magazynowych w systemie operacyjnym przy użyciu komputerów, wprowadza natomiast mobilne terminale pozwalające na skanowanie i odczytywanie transakcji związanych z produkcją. Funkcjonalność mobilnego skanowania pozwala na automatyzacje pozyskanie informacji z lokalizacji magazynowych w czasie rzeczywistym i bezpośrednie przekazywanie tych danych do systemu ERP - zintegrowanego systemu informatycznego.

11. LWM stanowi również bezprzewodowe mobilne rozwiązanie wspierające skanowanie kodów kreskowych znajdujących się na opakowaniach surowców i produktów. Zapewnia dzięki temu funkcjonowanie kluczowych procesów magazynowych - przyjęcia, wydania, przesunięcia, raportowania produkcji i procesu spisu z natury.

12. Interfejsy U. pozwalają na synchronizację stanów pomiędzy systemem produkcyjnym a systemem finansowo-księgowym. Umożliwiają eliminację różnic w stanach magazynowych wykazywanych w poszczególnych systemach oraz przyspieszają operacje pobrania surowców do produkcji.

13. Innym istotnym dla Wnioskodawcy elementem Projektu U. jest narzędzie "Demand Planer". Pozwala ono na efektywne planowanie i przygotowanie rozbudowanych prognoz sprzedaży. Plan Popytu umożliwia optymalne planowanie produkcji i realizacji zakupów surowców, które zapewnią dostarczanie produktów do klientów w jak najkrótszym czasie. Poprawa dokładności prognozowania oraz efektywnego zarządzania gospodarką magazynową powoduje również redukcję ryzyka przeterminowania surowców oraz wyprodukowanych towarów.

14. Projekt U. umożliwia Wnioskodawcy centralny proces zarządzania kodami produktów, surowców oraz dostawców. Wprowadzone zostały szczegółowe szablony wprowadzania do systemów i akceptacji nowych produktów, surowców i dostawców tych surowców. Ograniczona jest jednocześnie dowolność w procesie tworzenia produktów, wybierania surowców i dostawców a wprowadzona kontrola procesu ogranicza ryzyko nadużyć we wskazanych procesach.

15. Projekt U. zakłada także usprawnienia w zakresie zarządzania usługami transportu. W efekcie Wnioskodawca ma możliwość przyporządkowania właściwego spedytora do każdej wysyłki dla klienta. W przypadku opóźnień w dostawach istnieje możliwość szybkiego kontaktu ze spedytorem. Dla tras wysyłek organizowanych dla wielu kontrahentów możliwe jest sprawne zarządzanie i śledzenie procesu transportu.

16. Projekt U. pozwala na generowanie ulepszonych raportów z systemu Business Object. Raporty te usprawniają dostęp do danych w czasie rzeczywistym, umożliwiają przekazywanie niezbędnych informacji dla Zarządu oraz podejmowanie właściwych decyzji. Wprowadzony został również przez Wnioskodawcę elektroniczny system składania zamówień (w celu złożenia zamówienia klient wypełnia dane w aplikacji elektronicznej bez konieczności kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta).

17. Projekt U. zakłada również usprawnienie korzystania z CRM - systemu obsługi klienta i zarządzania relacjami z klientami. Wprowadzono ulepszone procedury (procesy) zakładania klienta w systemie, akceptacji warunków transakcji (w tym nadanie limitu kredytowego), co pozwala sprawniej realizować i kontrolować proces sprzedaży.

18. Z perspektywy działalności Wnioskodawcy istotne jest także wprowadzenie procedur skanowania dokumentów zakupowych towarów i usług. Dane dostawców na skanowanych dokumentach są rozpoznawane i automatycznie księgowane na poszczególnych kontach w systemie finansowo-księgowym.

19. Ponadto, w ramach Projektu U. wdrożono/usprawniono tzw. system "SOD" (Segregation of Duties) tj. system segregacji uprawnień we wprowadzaniu danych w systemie finansowo-księgowym. Wprowadzenie zasad segregacji uprawnień usprawnia proces kontroli wewnętrznej i ogranicza ryzyko nadużyć.

20. Prace nad wdrożeniem Projektu U. u Wnioskodawcy zostaną zakończone w grudniu 2015 r. Zakończenie prac związane będzie z wprowadzeniem w życie wypracowanych w ramach Projektu U. procedur i procesów biznesowych.

21. Należy pokreślić, iż wypracowane w ramach Projektu U. procedury i procesy oparte są o system zarządzania przedsiębiorstwem stosowanym przez Wnioskodawcę. Nie prowadziły one jednak do nabycia żadnej nowej lub rozszerzonej licencji do stosowanego obecnie informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Poza kosztami wdrożenia Projektu U., zostały nabyte odrębnie licencje do innych programów komputerowych. Wydatki związane z nabyciem przedmiotowych licencji zostaną zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych.

22. W trakcie realizacji Projektu U., tj. w latach 2010-2015, Wnioskodawca był obciążany częścią kosztów jego wdrożenia przez holenderską spółkę. Koszty te wynikały z podziału kosztów Projektu U. na wszystkie spółki z grupy kapitałowej, biorące udział w jego wdrożeniu. Wnioskodawca w latach 2010-2015 otrzymywał faktury za wykonanie prac związanych z Projektem U. Wnioskodawca nie uwzględniał kosztów tych prac jako kosztów uzyskania przychodu w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych.

23. Wnioskodawca ponosił koszty związane z Projektem U. w sposób definitywny (nie zostaną one w żadnej formie zwrócone).

24. Dla celów bilansowych koszty Projektu U. były prezentowane w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Oznacza to, że do momentu zakończenia projektu nie były one traktowane jako koszty obciążające rachunek zysków i strat Wnioskodawcy. Wyjątek stanowią koszty związane z wdrożeniem rozwiązania Commodity XL - aplikacji zaprojektowanej i stworzonej w celu wspierania procesów zarządzania kontraktami i zakupami w ramach Projektu U. Z uwagi na zidentyfikowane w trakcie wdrożenia projektu nowe cele biznesowe, a także kompleksowe zagadnienia związane z niewystarczającą funkcjonalnością CXL, podjęto ostatecznie decyzję o nie wdrażaniu tego rozwiązania. Z perspektywy podmiotów wdrażających Projekt U. konieczne było bowiem wprowadzenie uproszczonych i wiarygodnych rozwiązań. Konsekwentnie, dla celów bilansowych koszty poniesione na wdrożenie rozwiązania CXL zostały spisane. Dla celów podatkowych Wnioskodawca podjął decyzję o nierozpoznawaniu związanych z tym kosztów do czasu zakończenia całego Projektu U.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć koszty wdrożenia Projektu U. do kosztów uzyskania przychodu.

2. Czy koszty wdrożenia Projektu U. stanowią koszty prac rozwojowych, o których mowa w art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p.

3. Czy Wnioskodawca może koszty wdrożenia Projektu U., jako koszty prac rozwojowych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w grudniu 2015 r., na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 u.p.d.o.p.

4. Czy, na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 u.p.d.o.p., koszty związane z niewdrożonym rozwiązaniem CXL mogą być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu w grudniu 2015 r., jako element zakończonych prac rozwojowych.

Zdaniem Wnioskodawcy.

1. Wnioskodawca ma prawo zaliczyć koszty wdrożenia Projektu U. do kosztów uzyskania przychodu.

2. Koszty wdrożenia Projektu U. stanowią koszty prac rozwojowych, o których mowa w art. 15 ust. 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.).

3. Wnioskodawca może koszty wdrożenia Projektu U., jako koszty prac rozwojowych, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w grudniu 2015 r., na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 u.p.d.o.p.

4. Na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 u.p.d.o.p., koszty związane z niewdrożonym rozwiązaniem CXL mogą być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu w grudniu 2015 r., jako element zakończonych prac rozwojowych.

Ad 1.

1. Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 u.p.d.o.p. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

2. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

3. Kosztami uzyskania przychodu będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

4. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w u.p.d.o.p. - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

5. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wdrożenie Projektu U. prowadzi do wprowadzenia w życie ulepszonych procesów i procedur mających niewątpliwy wpływ na zwiększenie efektywności jego działalności gospodarczej. Tym samym wdrożenie Projektu U. będzie miało przełożenie na zwiększenie dochodów Wnioskodawcy w przyszłości poprzez ograniczenie zbędnych kosztów, wprowadzenie efektywniejszych i szybszych procedur zakupowych, zabezpieczenie Wnioskodawcy przed nadużyciami poprzez wprowadzenie lepszych systemów kontroli. Spełnione zostały więc przesłanki dla zaliczenia kosztów wdrożenia Projektu U. do kosztów uzyskania przychodu.

6. Koszty wdrożenia Projektu U. nie odpowiadają także żadnej z kategorii wymienionych w art. 16 u.p.d.o.p., w związku z czym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Ad. 2

1. Przepis art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p. przewiduje szczególne zasady zaliczania kosztów prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z tym przepisem koszty prac rozwojowych mogą być rozliczane dla celów podatkowych:

* w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

* jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo

* poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.

2. W myśl tego przepisu podatnicy mają wybór co do sposobu zaliczania kosztów prac rozwojowych dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych. Koszty prac rozwojowych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na trzy sposoby wskazane w tym przepisie. Standardem jest ich rozliczanie w dacie poniesienia lub w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Możliwe jest również rozliczenie kosztów prac rozwojowych jednorazowo po ich zakończeniu albo przez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli taką decyzję podejmie podatnik.

3. W pierwszej kolejności kluczowe jest ustalenie czym są "prace rozwojowe". Przepisy u.p.d.o.p. nie zawierają bowiem definicji prac rozwojowych.

4. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, zasadnym jest posiłkowanie się definicją słownikową tego pojęcia. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego (internetowe wydanie słownika języka polskiego PWN) rozwój to "proces przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; też: stadium tego procesu". Konsekwentnie prace rozwojowe powinny być, zdaniem Wnioskodawcy, rozumiane jako prace mające na celu udoskonalenie procesów i form. W przypadku Wnioskodawcy prace w ramach Projektu U. prowadzą do wdrożenia nowych, ulepszonych procedur/procesów, mających na celu zwiększenie efektywności działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, iż w świetle definicji słownikowej podejmowane przez niego działania w ramach Projektu U. stanowią prace rozwojowe w rozumieniu art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p.

5. Zaznaczyć także należy, że termin "prace rozwojowe" pojawił się w treści u.p.d.o.p. w związku z wejściem w życie 20 października 2005 r. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 z późn. zm.). Następnie ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej została uchylona z dniem 16 lipca 2008 r. i zastąpiona postanowieniami ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 z późn. zm.).Od 1 października 2010 r. nastąpiła zmiana ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 określenie "prace rozwojowe" oznacza prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

6. Ustalenie znaczenia terminu "prace rozwojowe", używanego w przepisach u.p.d.o.p. wymaga więc również sięgnięcia do definicji prac rozwojowych, zawartej w przepisach ustawy o zasadach finansowania nauki. Podejście takie potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 września 2014 r. (sygn. akt. II FSK 2070/12).

7. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 4 ustawy o zasadach finansowania nauki przez prace rozwojowe należy rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności:

* tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych;

* opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej;

* działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie.

Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

8. Mając na uwadze powyższe regulacje (art. 15 ust. 1 pkt 4a u.p.d.o.p. w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansowaniu nauki) należy zauważyć, że ustawodawca posługuje się bardzo szerokim pojęciem prac rozwojowych. Wyliczenie przykładowych prac rozwojowych ma bowiem charakter katalogu otwartego. W ocenie Wnioskodawcy, każde działania/prace, których celem jest projektowanie i tworzenie nowych albo ulepszonych rozwiązań, w tym także nowych i ulepszonych procedur i procesów stosowanych w działalności gospodarczej, mieszczą się w zakresie definicji prac rozwojowych.

9. Niewątpliwie Projekt U. polega na łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu wiedzy z dziedziny nauki i działalności gospodarczej w celu planowania produkcji i usprawniania procesów wewnętrznych. Należy również zauważyć, że Projekt U. nie jest elementem rutynowych czy też okresowych zmian podejmowanych przez Wnioskodawcę. Usprawnienia wprowadzone w ramach Projektu U. w sposób istotny zmieniają bowiem stosowane dotychczas procesy wewnętrzne (albo wprowadzają nowe procedury), głównie poprzez informatyzację tych procesów. Efekty Projektu U. nie są również przeznaczone do komercjalizacji, ponieważ są one użytkowane wyłącznie przez spółki z grupy N.

10. Jak przedstawiono w stanie faktycznym celem wdrożenia Projektu U. było m.in.:

* wprowadzenie większej spójności procesów biznesowych (udoskonalenie procesów wewnętrznych),

* obniżenie stopnia złożoności niektórych procesów,

* wygenerowanie oszczędności kosztowych dzięki usprawnieniu procesów wewnętrznych, w tym poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk i harmonizację systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) stosowanym w spółkach z grupy kapitałowej,

* przyspieszenie procesów organizacyjnych poprzez usprawnienia i integrację procesów w poszczególnych obszarach, które wymagają poprawy,

* usprawnienie procesów związanych z przekazywaniem wiedzy i procesów podejmowania decyzji poprzez wyższą jakość informacji zarządczych,

* wprowadzenie ulepszeń w zakresie możliwości zakupowych poprzez jednolite podejście i wspierające rozwiązania.

11. Efektem prowadzonych prac w ramach Projektu U. było wdrożenie u Wnioskodawcy zupełnie nowych rozwiązań biznesowych i procesów, w szczególności: LWM w zakresie operacji magazynowych, Planu Popytu dla potrzeb planowania sprzedaży, centralnego procesu zarządzania kodami produktów, surowców t dostawców, usprawnienia w zakresie zarządzania usługami transportu, procesów w zakresie zarządzania informacją (raporty Business Object), procesów skanowania dokumentów i systemu segregacji uprawnień we wprowadzaniu danych do systemu finansowo-księgowego.

12. Wdrożenie Projektu U. było poprzedzone wieloma szczegółowymi analizami prowadzonymi przez kilka lat, a ich charakter nie pozwala na zaliczenie efektów Projektu U. do rutynowych i okresowych zmian do produktów, linii produkcyjnych procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku po stronie Wnioskodawcy.

13. Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, cel i założenia biznesowe Projektu U. a także efekt prac w postaci ulepszonych procesów zmierzających do zmiany organizacji działalności gospodarczej Wnioskodawcy, uzasadniają w pełni zaliczenie ich do kosztów prac rozwojowych.

Ad. 3

1. Mając na uwadze, że realizację Projektu U. należy zaliczyć do prac rozwojowych, Wnioskodawca, korzystając z możliwości określonych przez ustawodawcę w art. 15 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p., może zaliczyć całość kosztów związanych z tym projektem do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w momencie zakończenia prac nad wdrożeniem Projektu U.

2. Skoro zakończenie wdrożenia Projektu U. przez Wnioskodawcę nastąpi w grudniu 2015 r., w tym miesiącu Wnioskodawca ma możliwość zaliczenia wszystkich kosztów związanych z tym projektem do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo.

Ad. 4

1. Zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., są nimi koszty ponoszone w celu uzyskania przychodu. Istotna jest zatem celowość podjętych działań podatnika zmierzająca do osiągnięcia przychodów.

2. Prace podjęte pierwotnie w celu wdrożenia rozwiązania CXL stanowiły jeden z elementów Projektu U. Zostały one więc podjęte w ramach założonych celów biznesowych ściśle związanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i osiąganymi przez niego przychodami. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro wszystkie podejmowane w ramach Projektu U. działania (również te związane z rozwiązaniem CXL) miały na celu wdrożenie nowych procesów w działalności Wnioskodawcy, mających wpływ na zwiększenie jego potencjału rynkowego, to przesłanki do zaliczenia poniesionych w tym celu wydatków do kosztów uzyskania przychodu zostały spełnione. Przy tak kompleksowych projektach, jak Projekt U., jest rzeczą naturalną modyfikowanie wcześniej podjętych decyzji, zastępowanie pierwotnie wdrożonych rozwiązań, które nie sprawdzają się w praktyce, rozwiązaniami w pełni spełniającymi założone oczekiwania. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku rozwiązania CXL.

3. Niemniej jednak prace podejmowane w celu wdrożenia rozwiązania CXL wykonywane były z przekonaniem, że pozwolą one na osiągnięcie założonych celów. Podejmowane one były w sposób racjonalny i w bezpośrednim związku z działalnością Wnioskodawcy w celu osiągnięcia przychodów. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy koszty poniesione w tym celu stanowią koszty uzyskania przychodu.

4. Zdaniem Wnioskodawcy, skoro koszty wdrożenia rozwiązania CXL były ponoszone w ścisłym związku z Projektem U., właściwym rozwiązaniem jest potrącenie tych kosztów dla celów podatkowych w tym samym momencie, w którym potrącone zostaną wszystka koszty tego projektu. Konsekwentnie, na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 2 u.p.d.o.p., koszty związane z niewdrożonym rozwiązaniem CXL mogą być rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu w grudniu 2015 r., jako element zakończonych prac rozwojowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl