Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 listopada 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/4510-651/15-4/AJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 7 września 2015 r. (data nadania 7 września 2015 r., data wpływu 9 września 2015 r.) na wezwanie Organu podatkowego z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 31 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

* w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku dochodowego - jest prawidłowe,

* opodatkowania na poziomie Wnioskodawcy zysków z udziału w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku dochodowego oraz opodatkowania na poziomie Wnioskodawcy zysków z udziału w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa luksemburskiego - funkcjonuje w formie prawnej Société en Commandite Spéciale (tłumaczenie na język polski: Spółka Komandytowa Specjalna, dalej: SCSp). Zgodnie z regulacjami prawa luksemburskiego - ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych w brzmieniu zmienionym w 2013 r. (tekst jedn.: Luxembourg Act of 10th August 1915 on commercial companies), SCSp jest osobową spółką handlową. Jej konstrukcja prawna jest zbliżona do polskiej spółki komandytowej. Wynika to między innymi z faktu, że do jej zawiązania konieczne jest przystąpienie przynajmniej dwóch wspólników, z których jeden odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkładu, natomiast drugi odpowiada za długi spółki całym majątkiem solidarnie z SCSp.

Wspólnikami Wnioskodawcy są:

* polski fundusz inwestycyjny zamknięty działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.) - ponoszący odpowiedzialność ograniczoną do wysokości wniesionego wkładu, nie uprawniony do reprezentowania SCSp - tzw. associé commanditaire będący odpowiednikiem polskiego komandytariusza.

* luksemburska spółka sociétés a responsabilité limitée, (odpowiadająca swym charakterem polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) - ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania SCSp, uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw SCSp - tzw. associé commandité (General Partner) będący odpowiednikiem polskiego komplementariusza.

W przypadku associé commanditaire, zgodnie z zapisami umowy spółki Wnioskodawcy, jego udziały są reprezentowane w formie zbywalnych oraz podlegających swobodnemu obrotowi papierów wartościowych.

Według przepisów prawa luksemburskiego SCSp jest podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej. Jest jednak uprawniona, aby we własnym imieniu nabywać własność aktywów, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

SCSp pełni funkcję podmiotu holdingowego, który inwestuje w papiery wartościowe, udziały w spółkach oraz inne instrumenty finansowe w Polsce. Jedną z form prowadzonych inwestycji może być uczestnictwo w charakterze wspólnika w polskiej spółce komandytowej, która będzie prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, w tym będzie posiadać położone w Polsce nieruchomości (dalej: Spółka Komandytowa).

Aktualnie majątek SCSp pochodzi z wkładów wniesionych przez wspólników. W przyszłości może on rosnąć z uwagi na dochody generowane przez Wnioskodawcę.

Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym SCSp jest podmiotem transparentnym podatkowo, tj. niepodlegającym opodatkowaniu w zakresie osiąganych dochodów. W szczególności, dochody SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie tej spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziałów zysku). Należy podkreślić, że transparentność podatkowa SCSp nie jest warunkowa, ani opcjonalna - SCSp zawsze pozostaje transparentna podatkowo z perspektywy luksemburskiego podatku dochodowego.

Nadto w uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca doprecyzował i uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o niżej wymienione elementy.

Pojęcie "osobowości prawnej"

Wnioskodawca wskazuje, że w luksemburskim systemie prawa funkcjonuje pojęcie "osobowości prawnej" odpowiadające znaczeniem analogicznemu terminowi przyjętemu w polskim systemie prawnym.

Osobowość prawna, organy oraz prawa wspólników

Wnioskodawca potwierdza, że na gruncie regulacji prawa luksemburskiego podmiot działający w formie prawnej Société en Commandite Speciale nie jest traktowany jako osoba prawna. Posiada on natomiast zdolność upadłościową.

Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi w Luksemburgu przepisami i treścią umowy Spółki, Spółka nie posiada organów.

W odniesieniu do praw korporacyjnych wspólników, Wnioskodawca wskazuje, że wspólnik odpowiadający za zobowiązania SCSp całym swoim majątkiem jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw i reprezentowanie SCSp.

Z kolei, wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności nie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia spraw, ani reprezentowani SCSp. Może jednak dokonywać enumeratywnie wymienionych czynności w stosunkach wewnętrznych SCSp oraz reprezentować SCSp jako pełnomocnik.

Kapitał zakładowy oraz udziały

Spółka informuje, że jest podmiotem, który posiada kapitał zakładowy.

Wnioskodawca wskazuje, że udziały w SCSp mogą, ale nie muszą stanowić papierów wartościowych.

W przypadku Spółki udziały mają charakter papierów wartościowych, które mogą być zbywane, cedowane oraz zastawiane. Powyższe udziały posiadają również ustaloną w umowie Spółki wartość nominalną.

Odpowiednik spółki komandytowo-akcyjnej w Luksemburgu

Wnioskodawca potwierdza, że w luksemburskim systemie prawnym funkcjonuje forma będąca odpowiednikiem polskiej spółki komandytowo-akcyjnej tj. société en commandite par actions, która jest podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu i która jest innym typem spółki niż SCSp.

W ocenie Wnioskodawcy konstrukcja prawna SCSp odpowiada najbardziej konstrukcji polskiej spółki komandytowej, niemniej jednak ze względu na dużą elastyczność w formowaniu przez wspólników sposobu funkcjonowania SCSp w umowie spółki nie można zupełnie wykluczyć pewnych podobieństw do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej.

Opodatkowanie wspólników.

W zakresie sposobu opodatkowania wspólników Wnioskodawca wskazuje, że wypłacane przez SCSp zyski nie stanowią dywidend w rozumieniu luksemburskiego prawa podatkowego. Ponadto, SCSp jest traktowana jako podmiot transparentny z perspektywy podatków dochodowych w Luksemburgu - tak jak w przypadku polskiej spółki komandytowej. W konsekwencji wszyscy wspólnicy, w tym posiadający siedzibę lub miejsce zarządu na terytorium Luksemburga, są zobowiązani do powiększania przychodów i kosztów podatkowych na bieżąco proporcjonalnie do udziału w spółce.

Liczba wspólników

Wnioskodawca wskazuje również, że ten sam wspólnik może funkcjonować jako General Partner jak i Limited Partner. Jednakże należy podkreślić, że do zawiązania i funkcjonowania SCSp konieczne jest istnienie co najmniej jednego General Partnera i co najmniej jednego Limited Partnera będącego podmiotem innym niż General Partner.

Podmiot zarządzający Spółką

Wnioskodawca wskazuje, że podmiotem zarządzającym Spółką będzie General Partner-podmiot prawa luksemburskiego działający w formie S.á r.I., tj. GW S.á r.l. Miejscem faktycznego zarządu w którym zapadać będą kluczowe decyzje i z którego Wnioskodawca będzie zarządzany nie będzie terytorium Polski, lecz Luksemburga.

Podatek municypalny

Zgodnie z prawem luksemburskim podleganie przez SCSp opodatkowaniu podatkiem municypalnym (Municipal Business Tax) ma charakter warunkowy i uzależnione jest od spełnienia poniższych przesłanek:

* prowadzenia przez SCSp aktywnej działalności gospodarczej w rozumieniu luksemburskich przepisów podatkowych; albo

* Wspólnik SCSp odpowiadający za jej zobowiązania bez ograniczeń (General Partner) posiada co najmniej 5% udziału w SCSp.

Spółka nie będzie spełniała powyższych warunków, w związku z czym nie będzie podatnikiem podatku municypalnego.

Status Spółki

Wnioskodawca wskazuje, że Spółka nie posiada i nie będzie posiadała żadnego z wymienionych w Wezwaniu statusów, tj.: statusu funduszu inwestycyjnego, spółki inwestycyjnej lub innej instytucji zbiorowego inwestowania oraz nie będzie funduszem zagranicznym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

a. Czy na gruncie ustawy o CIT Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

b. Czy zyski Wnioskodawcy pochodzące z tytułu udziału w Spółce Komandytowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na poziomie Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Wnioskodawca uważa, że na gruncie ustawy o CIT nie jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

A.

Artykuł 1 ustawy o CIT określa katalog podmiotów, które podlegają opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT). Wśród podatników CIT ustawodawca wskazuje przede wszystkim:

* osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji;

* jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek prawa handlowego niemających osobowości prawnej;

* podatkowe grupy kapitałowe (wskazane w art. la ust. 1 ustawy o CIT).

Z powyższego wynika więc, że ustawodawca, co do zasady, wyłączył z grona podatników spółki nieposiadające osobowości prawnej. Zakres podmiotowy podatników CIT rozszerza jednak art. 1 ust. 3 ustawy o CIT. Według zawartej tam regulacji przepisy ustawy o CIT mają zastosowanie także do:

* spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT), oraz

* spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów osiąganych bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT).

B.

Mając na względzie rozważania zawarte w punkcie A, w celu ustalenia czy Wnioskodawca podlega CIT w Polsce, konieczna jest analiza jego statusu prawnego.

W art. 1 ust. 1 ustawy o CIT wskazano, że podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce są osoby prawne. Konieczna jest więc ocena, czy SCSp jest podmiotem posiadającym osobowość prawną.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo Prywatne Międzynarodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 z późn. zm., dalej: PPM) zarówno w przypadku osób prawnych (art. 17 PPM), jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 21 PPM) prawem właściwym do ustalenia charakteru prawnego podmiotu, jest prawo państwa, w którym ma on siedzibę. Z uwagi więc na normy zawarte w PPM oraz na umiejscowienie siedziby Wnioskodawcy w Luksemburgu, prawem właściwym do ustalenia jego charakteru prawnego jest prawo luksemburskie.

W systemie prawa luksemburskiego istnieje pojęcie osobowości prawnej, które odpowiada takiemu pojęciu w prawie polskim. Jednakże, spółkom funkcjonującym w formie SCSp nie została przyznana osobowość prawna. Zgodnie z regulacjami luksemburskimi osobowość prawna zostaje przyznana tylko takim kategoriom spółek, które zostały enumeratywnie wskazane w art. 2 Luxemburg Act of I0th August 1915 on commercial companies. Wśród wymienionych tam rodzajów spółek brak jest SCSp. W rezultacie podmiot działający w takiej formie nie posiada osobowości prawnej. Może on jednak nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz pozywać i być pozywanym.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie można przypisać osobowości prawnej, a więc nie może on zostać uznany za podatnika w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o CIT.

C.

W art. 1 ust. 2 ustawodawca wskazał z kolei, że podatnikami CIT nie są spółki nie mąjące osobowości prawnej. W art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, zdefiniowano pojęcie takich spółek. Zgodnie z tym przepisem, za takie podmioty należy uznać spółki, które nie są podatnikami podatku dochodowego.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie podlega w Luksemburgu (kraju siedziby) opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy uznać, że SCSp jest spółką nie mąjącą osobowości prawnej, która nie podlega CIT w Polsce.

Zaprezentowane przez Wnioskodawcę podejście jest zgodne z tezami przedstawionymi w raporcie o stosowaniu modelowej konwencji OECD do spółek osobowych (The Application of the OECD Model Tax Convention to the Partnerships. Application de la Convention Fiscale de lOCDE aux Sociétés de personnes. Paris, 1999). Raport ten odnosi się do szeregu kwestii na gruncie statusu spółek osobowych w kontekście międzynarodowym. Najważniejszym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że państwo, w którym spółka została zorganizowana decyduje o tym, czy spółka jest z podatkowego punktu widzenia "transparentną". Państwo źródła konsekwentnie musi uznać ustalenie państwa, w którym spółka została zorganizowana (por. Kazimierz Bany, Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych, Monitor Podatkowy, Nr 7/2006).

Takie podejście dotyczące uznania za transparentną na gruncie prawa polskiego spółki zagranicznej, która posiada taki status w państwie swojej siedziby, znajduje potwierdzenie również w poglądach wyrażanych w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, m.in. w interpretacji:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-1069/12-4/PS), w której organ podatkowy potwierdził, że spółka prawa duńskiego typu P/S nie jest podatnikiem, podatku CIT ze względu na swój status spółki transparentnej podatkowo zgodnie z duńskimi przepisami podatkowymi,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-787/12-4/PS), w której organ podatkowy potwierdził, że spółka prawa holenderskiego typu commanditaire vennootschap nie jest podatnikiem podatku CIT ze względu na swój status spółki transparentnej podatkowo zgodnie z holenderskimi przepisami podatkowymi.

W rezultacie, Wnioskodawca jako spółka nieposiadająca osobowości prawnej, zgodnie z regulacją zawartą w art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, nie podlega w Polsce opodatkowaniu CIT.

D.

Zakwalifikowanie Wnioskodawcy jako podatnika CIT byłoby ewentualnie możliwe w przypadku spełnienia przez niego przesłanek wskazanych w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT. We wskazanym przepisie ustawodawcą włączył w zakres podatników CIT spółki nie mąjące osobowości prawnej spełniające łącznie następujące przesłanki:

* dana spółka ma siedzibę lub zarząd w innym państwie;

* zgodnie z przepisami podatkowymi tego państwa jest traktowana jak osoba prawna;

* podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce osiągania dochodu.

W celu ustalenia, czy Wnioskodawca (spółka SCSp) znajduje się w katalogu spółek osobowych podlegających CIT konieczne jest zweryfikowanie spełnienia przez niego powyższych przesłanek. Wprawdzie posiada siedzibę w innym państwie (tekst jedn.: Luksemburgu), lecz, jak wcześniej wskazano:

* nie jest traktowany w Luksemburgu jako osoba prawna-jest pozbawiony osobowości prawnej;

* nie jest opodatkowany w Luksemburgu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia - Wnioskodawca jest podmiotem transparentnym podatkowo dla celów podatków dochodowych i nie można go w tym zakresie uznać za rezydenta podatkowego Luksemburga.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca jest spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, która nie może zostać uznana za podatnika CIT na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT.

Podsumowując, mając na względzie regulacje określające zakres podatników CIT należy uznać, że Wnioskodawca nie może zostać uznany za podatnika. W rezultacie jest on podmiotem transparentnym z perspektywy CIT.

E.

Brak możliwości uznania SCSp za podatnika CIT znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe działające w imieniu i z upoważnienia Ministra Finansów. Wnioskodawca wskazuje poniżej przykładowe rozstrzygnięcia potwierdzające jego stanowisko:

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-727/14-2/AJ): "W rezultacie należy uznać, że spółka SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 u.p.d.o.p., tj.:

* w ust. 1 tego artykułu, gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego,

* w ust. 2 niniejszego artykułu, gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej,

* w ust. 3 ww. artykułu, gdyż nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (SCSp nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga), nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

* interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 września 2014 r. (sygn. IPPB5/423-627/14-3/AJ): "SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Natomiast SCSp mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 u.p.d.o.p. jako spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego."

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawione argumenty, Wnioskodawca nie jest objęty regulacją art. 1 ustawy o CIT. Prowadzi to do niepodważalnego wniosku, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem CIT.

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jego zyski z tytułu udziału w Spółce Komandytowej nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie Wnioskodawcy.

Mając na uwadze rozważania zawarte w uzasadnieniu własnego stanowiska dotyczącego pytania nr 1, SCSp nie jest podatnikiem CIT w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy powyższe stanowisko ma znaczenie w zakresie odpowiedzi na drugie z zadanych pytań, dotyczące możliwości opodatkowania zysków, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał z tytułu udziału w Spółce Komandytowej.

A.

Co do zasady, przychody zagranicznego podmiotu będącego wspólnikiem polskiej spółki osobowej podlegają opodatkowaniu CIT w Polsce pod warunkiem posiadania zakładu zagranicznego, którego definicja znajduje się w art. 4a pkt 11 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem przez zagraniczny zakład rozumie się:

* stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych;

* plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa;

* osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umówi pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje,

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

W tym kontekście konieczne jest ponowne podkreślenie, że Wnioskodawca, jako spółka prawa luksemburskiego funkcjonująca w formie SCSp, nie jest podatnikiem CIT w rozumieniu art. 1 ustawy o CIT. W związku z tym nie jest objęty regulacjami tej ustawy. Oznacza to, że norma zawarta w art. 4a pkt 11 ustawy o CIT nie ma zastosowania do Wnioskodawcy. Innymi słowy, o powstaniu zakładu podmiotu zagranicznego (niemającego w Polsce siedziby lub zarządu) można mówić wyłącznie w odniesieniu do podmiotu, który jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o CIT. Zatem w przypadku, gdy podmiotowi zagranicznemu nie można przypisać statusu podatnika CIT w Polsce, nie istnieje możliwość uznania, że posiada on zakład w Polsce.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe (por.m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. IPPB5/423-631/13-6/AJ).

Zatem, mając na względzie regulacje ustawy o CIT dotyczące "zakładu" oraz brak opodatkowania SCSp CIT w Polsce, Wnioskodawca, pomimo udziału w Spółce Komandytowej, nie będzie posiadał zakładu w Polsce.

B.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że brak możliwości uznania SCSp za podatnika CIT w Polsce prowadzi w konsekwencji do uznania go za podmiot transparentny podatkowo i konieczność opodatkowania jego zysków na poziomie wspólników.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, co do zasady, będącej podmiotem transparentnym podatkowo z perspektywy CIT w Polsce łączą się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału). Stosowanie do art. 5 ust. 2 ustawy o CIT powyższe zasady stosuje się również w przypadku ustalania m.in. kosztów uzyskania przychodów wspólników spółki osobowej.

W efekcie zyski uzyskiwane od podmiotu transparentnego podatkowo - takiego jak Spółka Komandytowa, powinny być opodatkowane na poziomie jej wspólników - w tym SCSp. Z uwagi jednak na fakt, że Wnioskodawca również jest podmiotem transparentnym podatkowo i nie jest podatnikiem CIT w Polsce, zyski uzyskiwane przez niego z tytułu udziału w Spółce Komandytowej powinny zostać opodatkowane dopiero na poziomie Wspólników SCSp - stosownie do prawa do udziału w jego zyskach.

W rezultacie, zyski osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce Komandytowej nie podlegają opodatkowaniu CIT w Polsce na poziomie SCSp, a z uwagi na transparentny charakter Wnioskodawcy podatnikami będą jego wspólnicy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2 - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

Ad. 1

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm., dalej także: "u.p.d.o.p.") w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są:

* osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,

* jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,

* podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

1.

spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Biorąc pod uwagę powyższe osobami prawnymi będą podmioty:

* którym prawo polskie nadaje osobowość prawną,

* którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego Ustawodawcę.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432, dalej: "PPM") osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa. Na podstawie art. 21 ppm przepis art. 17 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ppm prawu wskazanemu w przepisach ust. 1 i 2 podlegają w szczególności:

1.

powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;

2.

charakter prawny osoby prawnej;

3.

nazwa oraz firma osoby prawnej;

4.

zdolność osoby prawnej;

5.

kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;

6.

reprezentacja;

7.

nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;

8.

odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;

9.

skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.

Zatem, zgodnie z regulacjami zawartymi w ppm, zarówno w przypadku osób prawnych (art. 17 PPM), jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 21 PPM) prawem właściwym do ustalenia charakteru prawnego podmiotu, jest prawo państwa, w którym ma on siedzibę. Z uwagi więc na normy zawarte w tej ustawie oraz na umiejscowienie siedziby Wnioskodawcy w Luksemburgu, prawem właściwym do ustalenia jego charakteru prawnego jest prawo luksemburskie.

Natomiast kwalifikacja prawnopodatkowa (określenie statusu prawnopodatkowego) danego podmiotu na gruncie ustawodawstwa krajowego następuje w sposób autonomiczny na podstawie przepisów u.p.d.o.p.

Należy zauważyć, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę (tut. Organ podatkowy przyjął poniższe stwierdzenia za Wnioskodawcą) na gruncie prawa luksemburskiego:

1. SCSp jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej,

2. SCSp jest transparentna dla celów podatku dochodowego.

W rezultacie należy uznać, że spółka SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 u.p.d.o.p., tj.:

* w ust. 1 tego artykułu, gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego,

* w ust. 2 niniejszego artykułu, gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej,

* w ust. 3 ww. artykułu, gdyż nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (SCSp nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga), nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółki SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na gruncie u.p.d.o.p. nie jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce - należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl