Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-872/11-3/JC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolingu, w tym:

* ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe,

* powstania nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia - jest prawidłowe,

* zastosowania przepisów o cenach transferowych wymienionych w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów, powstania nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia oraz zastosowania przepisów o cenach transferowych wymienionych w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z zawarciem umowy cash poolingu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: "Spółka") oraz inne spółki z grupy kapitałowej U. (dalej: "Grupa") rozważają przystąpienie do umowy cash-poolingu polegającej na zarządzaniu płynnością finansową (dalej: "Umowa cash-poolingu"). Ta kompleksowa usługa finansowa oferowana przez Bank S.A. (dalej: "Bank") będzie obejmować szereg powiązanych ze sobą czynności, mających na celu umożliwienie polskim spółkom należącym do Grupy optymalizację gospodarowania wolnymi środkami finansowymi oraz ograniczenie obciążeń związanych z niedoborami środków finansowych, w szczególności optymalizację kosztów związanych z niedoborem środków finansowych. Planuje się, iż rozliczenia w ramach Umowy cash-poolingu zaczną funkcjonować najwcześniej od 1 listopada 2011 r.

Szczegółowo, realizacja Umowy cash-poolingu będzie przebiegała następująco:

1.

Założenia Umowy cash-poolingu.

Założenia zaprezentowanego systemu rozliczeń w ramach Umowy cash-poolingu są następujące:

* uczestnikami Umowy cash-poolingu będą U. Sp. z o.o., Wi. Sp. z o.o., WS. Sp. z o.o., W. Sp. z o.o., G. Sp. z o.o., Gd. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o., R. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o. w organizacji, Ro. Sp. z o.o. (dalej: "Uczestnicy"). Natomiast U. Sp. z o.o. pełnić będzie dodatkowo rolę Agenta.

Ponadto, inne podmioty z Grupy U. mogą w przyszłości przystąpić do Umowy cash-poolingu;

* na koniec każdego dnia salda na rachunkach Uczestników będą zerowane przez Bank poprzez przejęcie przez Agenta wierzytelności Banku w stosunku do pozostałych Uczestników Umowy cash-poolingu oraz przejęcie przez Agenta nadwyżki środków pieniężnych ("salda dodatnie") znajdujących się na rachunkach pozostałych Uczestników (dokładny opis przebiegu tej operacji przedstawiono w pkt 2 poniżej);

* zgodnie z Umową cash-poolingu Bank przeprowadzać będzie rozliczenie struktury (odwrócenie sald) raz w roku w dniu ustalonym przez strony umowy. Odwrócenie sald może być także dokonywane w chwili wyłączenia Uczestnika innego niż Agent ze struktury albo w chwili rozwiązania Umowy cash-poolingu. Rozliczenie struktury odbędzie się w kwotach netto wynikających z transakcji przejęcia wierzytelności i przejęcia sald dodatnich;

* każdy z Uczestników będzie posiadał odrębne rachunki bankowe w ramach Umowy cash-poolingu, rachunek Agenta będzie przy tym jednocześnie pełnił funkcję rachunku konsolidacyjnego, służącego dodatkowo Bankowi do rozliczenia transakcji przejęcia wierzytelności i sald dodatnich od Banku celem wyzerowania kont Uczestników (zwany dalej: "RK");

* dodatkowo w innym banku w Holandii zostanie utworzony drugi rachunek konsolidacyjny Agenta (dalej: "RK2"), również będący rachunkiem technicznym.

Agent będzie posiadał w banku w Holandii RK2 z uwagi na fakt, że będzie on także uczestnikiem odrębnego systemu cash-poolingu wraz z innymi zagranicznymi podmiotami z Grupy U. (Agent zamierza podpisać odrębną umowę z bankiem w Holandii w tym zakresie);

* na początku kolejnego dnia roboczego, w przypadku powstania salda dodatniego na RK, na zlecenie Agenta lub upoważnionego przez niego podmiotu Bank przeleje wskazaną w zleceniu kwotę na RK2;

* z tytułu świadczenia usług Bank pobierze prowizję miesięczną należną od każdego Uczestnika. Bank będzie również rozliczał odsetki należne od lub dla poszczególnych Uczestników z tytułu powstania na ich rachunku salda ujemnego lub dodatniego.

* w razie zajścia takiej potrzeby Bank może udzielić Uczestnikom lub Agentowi dodatkowo kredytu w rachunkach służących realizacji Umowy cash-poolingu.

2.

Operacje na koniec dnia roboczego - zerowanie sald na rachunkach Uczestników.

a.

Przejęcie sald dodatnich przez Agenta.

Na koniec każdego dnia roboczego:

* Agent przejmie od Banku wszystkie salda dodatnie wynikające z rachunków Uczestników z wyłączeniem salda dodatniego Agenta w Banku;

* z tytułu przejęcia sald dodatnich, Bank zapłaci Agentowi wynagrodzenie w wysokości ich wartości nominalnej, wynagrodzenie zostanie zapłacone przez uznanie RK;

* w związku z zapłatą wynagrodzenia, na podstawie art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego, Agent wstąpi w miejsce dłużnika tj. Banku, który zostanie z długu zwolniony.

b.

Przejęcie wierzytelności przez Agenta.

Na koniec każdego dnia roboczego:

* Agent spłaci Bankowi wszystkie wierzytelności wynikające z rachunków Uczestników (mających salda ujemne) z wyłączeniem wierzytelności wobec Agenta wynikających z jego rachunku. Spłata nastąpi poprzez obciążenie RK;

* w związku ze spłatą, na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, Agent wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela, tj. Banku (subrogacja).

3.

Sposób naliczania odsetek wynikających z Umowy cash-poolingu.

* W wyniku dokonania czynności opisanych w punkcie 2, Agent będzie posiadał wierzytelności wobec Uczestników mających salda ujemne, natomiast Uczestnicy mający salda dodatnie będą posiadać wierzytelność wobec Agenta. W konsekwencji, Bank będzie:

a.

naliczał należne od Uczestników odsetki z tytułu powstania ujemnego salda na ich rachunkach;

b.

naliczał należne Uczestnikom odsetki z tytułu powstania dodatnich sald na ich rachunkach.

* Odsetki będą rozliczane w okresach miesięcznych.

* Odsetki będą pobierane i wypłacane w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywane jest rozliczenie odsetek.

* Wysokość odsetek należnych Uczestnikom z tytułu powstania salda dodatniego oraz należnych od Uczestników z tytułu sald ujemnych może być różna i zostanie ustalona w umowie z Bankiem.

* Bank nie będzie naliczał odsetek od salda ujemnego Uczestników w części w jakiej łączna wartość salda ujemnego Uczestników nie przekracza salda dodatniego na RK powstałego po dokonaniu transferu części salda dodatniego z RK na RK2.

* W przypadku dokonania transferu części salda dodatniego z RK na RK2 odsetki od wytransferowanej na RK2 części salda dodatniego będą naliczane przez holenderski bank, w którym prowadzone będzie RK2.

* Po przekazaniu przez bank z siedzibą w Holandii na RK odsetek powstałych od salda dodatniego na RK2, zostanie dokonany proporcjonalny podział tych odsetek pomiędzy Uczestników. Udział każdego z Uczestników w kwocie odsetek przekazanych na RK będzie proporcjonalny do udziału danego Uczestnika w saldzie dodatnim zgromadzonym na RK2 w poszczególnych dniach w wyniku dokonania transferu z RK.

Wszyscy Uczestnicy będący stroną Umowy cash-poolingu są ze sobą powiązani w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: "ustawa o CIT"). Spółka oraz Agent posiadają wspólnego udziałowca posiadającego ponad 25% udziałów w każdym z tych podmiotów, który jednak nie jest Uczestnikiem Umowy cash-poolingu. Ponadto Spółka oraz Agent nie posiadają udziałów w żadnej ze spółek będącej Uczestnikiem Umowy cash-poolingu.

Dodatkowo, Spółka podkreśla, iż Bank oraz bank w Holandii, w którym zostanie utworzony drugi rachunek konsolidacyjny Agenta (RK2), nie są podmiotami powiązanym w rozumieniu ustawy o CIT ze Spółką ani z żadnym innym Uczestnikiem Umowy cash-poolingu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 listopada 2011 r. Spółka wskazała:

* Agent nie będzie zawierać z Uczestnikami (w tym z Wnioskodawcą) odrębnych umów w związku z uczestnictwem w Umowie cash-poolingu. Spółka zaznacza, iż nie wyklucza się, iż w przyszłości - odrębnie od Umowy cash-poolingu - zostaną zdefiniowane usługi administracyjno-finansowe związane z rozliczaniami wynikającymi z systemu cash-pooling np. prowadzenie ewidencji lub analiz wewnętrznych. Jeśli takie usługi zostaną zdefiniowane w przyszłości, to wówczas zostanie zawarta odpowiednia umowa (odrębnie od Umowy cash-poolingu) pomiędzy Spółką i Agentem określająca wynagrodzenie dla Agenta z tytułu świadczonych usług,

* Agent nie będzie otrzymywać wynagrodzenia w ramach Umowy cash-poolingu,

* Agent nie będzie wykonywać na rzecz Uczestników żadnych czynności. Jego rola będzie ograniczać się do technicznej funkcji sprowadzającej się do posiadania przez Agenta rachunku konsolidacyjnego (RK) służącego konsolidacji sald na rachunkach poszczególnych uczestników i będzie wynikać z przedmiotowej Umowy cash-poolingu,

* Bank S.A. nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o CIT z Agentem ani z żadnym z Uczestników, tym samym nie występuje między nimi powiązanie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT. Natomiast powiązanie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT występuje w odniesieniu do następujących Uczestników:

o G. Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem A. Sp. z o.o.,

o GS. Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem Gd. Sp. z o.o.,

o W. Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem Wi. Sp. z o.o.,

o WS. Sp. z o.o. jest 100% udziałowcem Wi. Sp. z o.o.,

o U. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o. w organizacji oraz Spółka mają wspólnego udziałowca, R., posiadającego ponad 25% udziałów w każdej ze spółek (udziałowiec ten nie będzie Uczestnikiem cash-poolingu).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w związku z zawartą Umową cash-poolingu odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Czy kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu.

2.

Czy dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT i nie będzie miał zastosowanie art. 11 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1.

W związku z przystąpieniem do Umowy cash-poolingu, odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą dla niej odpowiednio przychód i koszt uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu.

Ad. 2.

Ze względu na fakt, iż stopa oprocentowania z tytułu udostępnienia lub otrzymania kapitału będzie określona w Umowie, wskutek realizacji Umowy cash-poolingu nie dojdzie do powstania nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń pomiędzy jej stronami w świetle art. 12 ustawy o CIT.

Z tytułu realizacji umowy, wynagrodzenie w formie prowizji otrzyma Bank świadczący usługę cash-poolingu. Uczestnik pełniący rolę Agenta nie otrzyma wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej roli, gdyż w istocie ogranicza się ona do technicznej funkcji sprowadzającej się do posiadania przez Agenta rachunku konsolidacyjnego (RK) służącego konsolidacji sald na rachunkach poszczególnych Uczestników.

Uzasadniając swoje stanowisko Spółka wskazała:

Ad. 1.

W opinii Spółki w zakresie przychodów z tytułu odsetek, wskazać należy przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Z kolei w myśl art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się m.in. kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności.

Z powołanych przepisów wynika, iż przychód Spółki stanowią jedynie te odsetki, które zostaną przez nią faktycznie otrzymane.

Z kolei odnośnie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek, wskazać należy przepisy art. 15 ust. 1, oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W ocenie Spółki koszty w postaci odsetek ponoszone w związku z przystąpieniem do Umowy cash-poolingu spełniają definicję przewidzianą w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, gdyż ponoszone są w celu uzyskania przychodu i zachowania jego źródła. Uzyskana w ramach Umowy cash-poolingu optymalizacja gospodarowania środkami finansowymi oraz ograniczenie obciążenia kosztami związanymi z niedoborem środków mieć będzie istotne znaczenie w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, której celem jest osiąganie przychodów.

Natomiast w myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań. Z cytowanych przepisów wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są naliczone i zapłacone lub skapitalizowane i zapłacone odsetki od zobowiązań. W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, iż w stosunku do zapłaconych odsetek zastosowania nie będą miały ograniczenia przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT dla tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, będzie ona uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek zapłaconych w związku z powstaniem salda ujemnego. Dodatkowo, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez Spółkę na prowizję dla Banku będącego organizatorem i dostarczycielem usług cash-poolingu. Jak bowiem wskazano powyżej, udział w Umowie cash-poolingu ma bowiem zapewnić Spółce optymalizację gospodarowania nadwyżkami finansowymi i ograniczyć koszty niedoboru środków, jak również wiąże się z uzyskiwaniem przychodów podatkowych z tytułu odsetek.

Spółka wskazuje, iż powyższe stanowisko potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 maja 2010 r. (sygn.: IBPBI/2/423-283/10/JS), zgodnie z którą: "Mając na uwadze powyższe, skoro Spółka, jako członek grupy kapitałowej zawrze z bankiem umowę cash pooling, która ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania środkami pieniężnymi, efektywne finansowanie bieżących potrzeb oraz poprawę płynności finansowej i będzie zobowiązana do ponoszenia kosztów prowizji bankowych związanych z realizacją ww. umowy oraz do zapłaty odsetek od salda ujemnego, jeżeli takie w Spółce wystąpi, będzie miała prawo zaliczenia tych prowizji i odsetek do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty, o ile zapłacone odsetki i prowizje nie będą zwiększać kosztów inwestycji w czasie ich realizacji. Ww. wydatki pozostają bowiem w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mającą wpływ na uzyskiwane przychody. Z kolei pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy uczestnikami cash poolingu nie będącymi bankiem, nie stanowią przychodów ani kosztów ich uzyskania."

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 28 maja 2010 r. (sygn.: ITPB3/423-179c/10/DK).

Ad. 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku Umowy cash-poolingu nie dochodzi do uzyskania lub udzielenia nieodpłatnych świadczeń pomiędzy jej stronami (Uczestnikami, Agentem i Bankiem) oraz nie będzie miał zastosowania art. 11 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych, stanowiących źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku, którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, a drugi natomiast otrzymuje je nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody opodatkowane. Dla celów podatkowych za nieodpłatne świadczenia należy traktować te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem było nieodpłatne tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku osoby prawnej, mające konkretny wymiar finansowy.

Zdaniem Spółki świadczenia występujące pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu nie mają charakteru nieodpłatnych świadczeń (lub częściowo odpłatnych) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do udostępniania i korzystania ze środków finansowych w sposób ściśle określony w Umowie cash-poolingu. Należy podkreślić, iż celem podmiotów uczestniczących w strukturze cash-poolingu jest osiągnięcie oszczędności związanych z kosztami finansowymi i administracyjnymi, nie zaś uzyskanie nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego przysporzenia lub dokonanie takiego przysporzenia na rzecz innego Uczestnika Umowy cash-poolingu. Świadczenia spółek uczestniczących w cash-poolingu należy uznać za świadczenia wzajemne, za współdziałanie przy wykonywaniu zobowiązania, gdyż wynikają one z umowy tego typu. Wszyscy Uczestnicy z tytułu salda dodatniego otrzymują odsetki, z drugiej strony, w przypadku salda ujemnego, wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do zapłaty odsetek na tych samych zasadach. Ponadto, każdy Uczestnik Umowy Cash-poolingu jest obciążany prowizją na rzecz Banku z tytułu świadczenia usługi.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki, pomiędzy stronami Umowy cash-poolingu nie dojdzie do powstania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Ponadto, z uwagi na fakt, iż zarówno prowizja jak i wysokość odsetek płaconych przez Uczestników ustalana jest przez Bank będący niezależnym od nich podmiotem na rynkowym poziomie, do Umowy cash-poolingu zastosowania nie znajdą również regulacje dotyczące świadczeń częściowo odpłatnych przewidziane w ww. przepisie.

Stanowisko o braku nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia pomiędzy stronami umowy cash-poolingu potwierdzają interpretacje organów podatkowych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 maja 2010 r. (sygn.: ITPB3/423-179g/10/DK): "Świadczenia występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą Umową cash poolingu nie mają charakteru świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności wskazać należy, iż celem spółek uczestniczących w Umowie cash poolingu jest osiągnięcie oszczędności związanych z kosztami finansowymi i administracyjnymi, nie zaś uzyskanie nieodpłatnego przysporzenia lub dokonanie takiego przysporzenia na rzecz innego uczestnika Umowy cash poolingu. Świadczenia spółek uczestniczących w cash poolingu uznać należy, co do zasady za świadczenia wzajemne, za współdziałanie przy wykonaniu zobowiązania, gdyż wynikają one z istoty umów tego typu. Odnosząc powyższe do postawionego pytania należy stwierdzić, iż o ile reprezentowanie Spółki przez Pool Leadera przed Bankiem oraz dokonywanie przez niego innych czynności związanych ściśle z zawartą Umową cash poolingu, wynika bezpośrednio z tej umowy, nie będą one stanowiły nieodpłatnego świadczenia dla Spółki."

Jednocześnie, nie znajdzie zastosowania art. 11 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT ustalenie wysokości odsetek przez organy podatkowe (organy kontroli podatkowej) pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi może nastąpić tylko w przypadku łącznego spełnienia dwóch warunków:

1.

Jeśli występują relacje zdefiniowane w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, tj. jeżeli:

* podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

* osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

* te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów, albo

* podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

* te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

2.

i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zdaniem Spółki przepisy te nie mają zastosowania w odniesieniu do odsetek należnych Uczestnikom (w tym Agentowi)/od Uczestników (w tym Agenta), a wynikających z realizacji Umowy cash-pooling z Bankiem, który jest podmiotem niepowiązanym w stosunku do Spółki i innych Uczestników.

Spółka pragnie zauważyć, że Bank dokonuje naliczenia odsetek należnych od Uczestników z tytułu sald ujemnych albo należnych Uczestnikom z tytułu sald dodatnich, w odniesieniu do narastającego salda każdego Uczestnika odrębnie, dla każdego Uczestnika według takich samych zasad oraz stóp procentowych określonych przez Bank w Umowie cash-pooling, które są również stosowane przez Bank w celu naliczenia odsetek od sumy sald Uczestników przenoszonej na/z RK. Oznacza to, że żaden z Uczestników (w tym Agent) nie korzysta z bardziej preferencyjnej wysokości stóp procentowych kosztem pozostałych Uczestników (w tym Agenta). Wszyscy Uczestnicy (w tym Agent) osiągają korzyść dzięki wspólnemu uzyskaniu korzystniejszych warunków współpracy z Bankiem.

Tym samym, chociaż w ramach wykonania Umowy cash-pooling będzie następowało rozliczenie odsetek pomiędzy Uczestnikami i Agentem, to ponieważ wysokość odsetek będzie ustalona w Umowie cash-pooling z Bankiem, który jest podmiotem niepowiązanym, będą one ustalone na poziomie rynkowym, a zatem nie znajdują zastosowania przepisy art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 1.

Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w następujących interpretacjach organów podatkowych:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn.: IBPB3/423-489/08/AM),

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2008 r. (sygn.: ILPB3/423-290/08-4/HS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie pytania oznaczonego numerem 1 i 2.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy poinformować, iż w obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 marca 2011 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 8 kwietnia 2011 r., Nr 74, poz. 397 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl