Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-78/08-2/DG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 2 października 2008 r.) oraz piśmie z dnia 1 grudnia 2008 r. (data nadania 1 grudnia 2008 r., data wpływu 3 grudnia 2008 r.), uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 20 listopada 2008 r. Nr IPPP3/443-7/08-2/JF (data nadania 20 listopada 2008 r., data doręczenia 25 listopada 2008 r.)o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ewidencjonowania przychodów należnych wynikających ze zbiorczych not obciążeniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ewidencjonowania przychodów należnych wynikających ze zbiorczych not obciążeniowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka jest podmiotem wykonującym usługi nawigacji trasowej na rzecz przewoźników powietrznych. Na podstawie umów międzynarodowych podmiotem upoważnionym do rozliczania (poboru i przekazywania) opłat trasowych (wynagrodzenia za świadczone usługi nawigacji trasowej) od przewoźników jest wyspecjalizowane biuro E (organizacji międzynarodowej powołanej w celu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej) - Centralne biuro Opłat Trasowych (dalej "C"). C jest przedstawicielem Spółki (oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie obsługi ruchu lotniczego w państwach zrzeszonych w E), upoważnionym, na mocy przepisów prawa międzynarodowego, do inkasowania w jej imieniu opłat od przewoźników, a także do prowadzenia ewidencji oraz wystawiania faktur na poszczególnych przewoźników.

Część obrotu Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%, część korzysta ze stawki 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT. C wystawia faktury VAT w imieniu poszczególnych podmiotów świadczących usługi związane z zapewnianiem służb ruchu powietrznego (w tym Spółki) - na podstawie danych przesłanych przez te podmioty drogą elektroniczną.

Dane te C przetwarza i wystawia faktury w cyklach miesięcznych wykorzystując własny system, a następnie umieszcza w tym systemie, do którego Spółka ma dostęp (poprzez system loginów i haseł) informacje o zafakturowanej sprzedaży-w formie następujących elektronicznych raportów, (pliki tekstowe lub PDF):

1.

Plik miesięczny zawierający załączniki do faktur i załączniki do not korygujących wystawianych kontrahentom-dla sprzedaży opodatkowanej według stawki 22%.

2.

Plik miesięczny zawierający informacje o całości zafakturowanej sprzedaży w kwotach: netto, VAT, brutto - w podziale na poszczególnych klientów.

3.

Plik miesięczny zawierający specyfikację poszczególnych wykonanych i zafakturowanych usług.

4.

Tygodniowe informacje o dokonanych wpłatach,

5.

Miesięczny plik informujący o kontrahentach, którzy wykonali loty w danym miesiącu w którym przysługiwała stawka VAT=0%.

Powyższe raporty są zunifikowane dla wszystkich krajów członkowskich E (36 państw). Spółka nie otrzymuje od C żadnych dokumentów finansowych w formie papierowej, za wyjątkiem pisemnego potwierdzenia wpłat dokonywanych co tydzień (które jednak przysyłane jest ze znacznym opóźnieniem). Informacja elektroniczna (pkt 4 powyżej) udostępniana jest natomiast na bieżąco - co tydzień) tzn. dostępny jest plik elektroniczny informujący o dokonanych przez klientów wpłatach. informacja ta zawiera sumy ogólne - bez rozróżnienia na klienta, mające jedynie odniesienie do miesiąca, w którym została zafakturowana usługa. Informacja ta uwzględnia podział zapłaconych kwot na kwoty netto i kwoty podatku VAT.

Spółka ujmuje odpowiednio dla celów podatku VAT i podatku dochodowego obrót i przychody, w kwotach wynikających z przywołanych raportów w księgach rachunkowych oraz w ewidencji sprzedaży VAT, na podstawie wystawionej przez siebie zbiorczej noty obciążeniowej wykazującej kwoty należne Spółki od C (tj. pobrane przez C od Klientów w imieniu Spółki. W jednym miesiącu Spółki, wystawią jedną notę zawierającą dwie linie (wersy):

1.

Pierwsza linia dotyczącą obrotu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%. Tak wykazana na nocie kwota należności netto wykazywana byłaby pod jedną pozycją jako obrót (22%) w ewidencji sprzedaży VAT oraz jako kwota przychodu do ujęcia w ewidencji rachunkowej i dla rozliczenia podatku dochodowego.

2.

Druga linia dotyczącą obrotu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 0%. Tak wykazana na nocie kwota należności netto, podatku VAT oraz kwota brutto wykazywane byłyby pod jedną pozycją w ewidencji sprzedaży VAT. Podobnie kwota netto z tej noty ujmowana byłaby w ewidencji rachunkowej i dla rozliczenia podatku dochodowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Spółka może ewidencjonować przychody należne jako kwoty wynikające ze zbiorczych not obciążeniowych wystawianych na C.

2.

Czy Spółka może ujmować w ewidencji sprzedaży VAT kwoty obrotu opodatkowanego stawką 0%, 22% oraz kwotę podatku VAT, na podstawie zbiorczej miesięcznej noty obciążeniowej wystawionej na oba rodzaje sprzedaży.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone nr 1.

W części dotyczącej podatku od towarów i usług, tj. pytanie oznaczone nr 2 wydana zostanie odrębna interpretacja indywidualna.

Spółka może ewidencjonować przychody należne jako kwoty wynikające ze zbiorczej noty obciążeniowej wystawianej na C. Zdaniem wnioskodawcy, zbiorcza nota obciążeniowa wystawiona w oparciu o zbiorcze raporty przygotowane przez C, do których Spółka ma dostęp w formie elektronicznej, może stanowić podstawę do zaksięgowania wykazanych w niej kwot jako przychodów należnych. Powyższy sposób nie jest sprzeczny w przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej "u.p.d.o.p."), albowiem zapewnia prawidłowe wykazanie przychodów podatkowych - zarówno co do kwoty, jak i okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z art. 12 ust. 3a u.p.d.o.p., za datę powstania przychodu należnego uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c- 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 3c u.p.d.o.p., jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Z powyższego wynika, że podatnik rozliczający usługi w okresach rozliczeniowych ma obowiązek ujęcia przychodu jako należnego na koniec okresu rozliczeniowego, bez względu na to, czy posiada on sformalizowany dokument (fakturę), w oparciu o który mógłby zaksięgować te przychody. Z punktu widzenia u.p.d.o.p. obojętnym jest na jakiej podstawie ujmowane są przychody należne - istotne jest tylko by były one zgodne ze stanem rzeczywistym.

Niezależnie od powyższego, nie sposób jest uznać, że ujmowanie przychodu jako należnego w oparciu o zbiorcze noty obciążeniowe wystawione na podstawie zbiorczych raportów przygotowanych przez C, było w jakikolwiek sposób sprzeczne z art. 9 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Zbiorcza nota obciążeniowa wystawiana jest w oparciu o opisane powyżej raporty przygotowane przez C i zapewnia prawidłowe określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku.

Reasumując, ujmowanie przez Spółkę przychodów należnych w księgach rachunkowych na podstawie zbiorczej noty obciążeniowej wystawionej w oparciu o raporty zbiorcze sporządzone przez C należy uznać za zgodne z prawem. Zawarte w niej dane są bowiem wystarczające do określenia wysokości podstawy opodatkowania i należnego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

X jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej. (Dz. U. Nr 249, poz. 1829). Na podstawie art. 8 X prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz przepisów Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej E, dotyczących systemu opłat nawigacyjnych w tym zasad ustalania i pobierania opłat oraz wystawiania faktur określonych przez komórkę organizacyjną E - Centralne Biuro Opłat Trasowych (C).

Dla pełnego ustalenia dochodu, który podlega opodatkowaniu na podatniku spoczywa obowiązek prowadzenia księgowości, w której ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i związane z tymi przychodami obciążające jego koszty dotyczące danego roku podatkowego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie narzuca żadnych technicznych rozwiązań co do sposobu dokumentowania kosztów. Odwołuje się jedynie do zapisów w księgach rachunkowych oraz do uregulowań w tym zakresie zawartych w odrębnych przepisach. Odrębnymi przepisami w tym przypadku są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane "dowodami źródłowymi":

* zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,

* zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,

* wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż w myśl art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż C jest upoważniony, na mocy przepisów prawa międzynarodowego, do inkasowania w imieniu Spółki, opłat od przewoźników, a także do prowadzenia ewidencji oraz wystawiania faktur na poszczególnych przewoźników. Wnioskodawca w oparciu o zbiorcze raporty przygotowane w formie elektronicznej, wystawia zbiorczą notę obciążeniową stanowiącą podstawę do zaksięgowania wykazanych w niej kwot jako przychodów należnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż z uwagi na specyfikę rozliczeń dokonywanych pomiędzy Wnioskodawcą a C, jeżeli księgi podatkowe prowadzone są w sposób rzetelny (dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty) oraz niewadliwy (wprowadzenie kompletnie i poprawnie wszystkich zakwalifikowanych do zaksięgowania dowodów księgowych) można uznać wystawiane zbiorcze noty obciążeniowe za podstawę do zaksięgowania wykazanych w niej kwot jako przychodów należnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia opisanego w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl