Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-756/10-2/AS
Skutki podatkowe wypłaty dywidendy w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2010 r. (data wpływu 8 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy w ramach podatkowej grupy kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 28 września 2010 r. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka Dominująca") wraz z B. Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") zawarły umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej L. (dalej: "Umowa") w rozumieniu art. 1a UPodPraw (dalej: "Podatkowa Grupa Kapitałowa L."). Spółka Dominująca posiada bezpośrednio 99,99% udział w kapitale zakładowym Spółki nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Pomiędzy Spółką Dominującą a Spółką istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 w związku z ust. 4 UPodVAT.

Zgodnie z Umową:

a.

Podatkowa Grupa Kapitałowa L. przyjęła rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia i zamierza rozpocząć działalność jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "podatnik CIT") począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.,

b.

Spółka Dominująca jest spółką reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową L. w zakresie obowiązków wynikających z UPodPraw oraz z przepisów Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 UpodPraw.

Spółka Dominująca zgłosiła Umowę do rejestracji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w dniu 30 września 2010 r..

Dla potrzeb niniejszego wniosku interpretacyjnego Spółka zakłada, że wszystkie warunki powstania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i uzyskania przez nią statusu podatnika CIT, o których mowa w art. 1a UPodPraw zostaną spełnione i Podatkowa Grupa Kapitałowa L. będzie posiadała status podatnika CIT od dnia 1 stycznia 2011 r..

W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nią statusu podatnika CIT:

a.

będzie dochodziło do transakcji pomiędzy Spółką a Spółką Dominującą, przy czym Spółka nie może wykluczyć, że w niektórych przypadkach wysokość ceny poszczególnych towarów i usług we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy Spółką a Spółką Dominującą będzie odbiegać od ceny rynkowej;

b.

Spółka może dokonywać wypłaty dywidend na rzecz Spółki Dominującej.

W stosunku do spółek wchodzących w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej L. nie została wydana na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 60 z późn. zm.) decyzja o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między Spółką a Spółką Dominującą.

W odniesieniu do transakcji dokonanej w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nią statusu podatnika CIT, której cena będzie odbiegała od wysokości rynkowej Spółka oraz Spółka Dominującą mogą mieć albo też mogą nie mieć pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zgodnie z art. 86, 88 i 90 UPodVAT oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 UPodVAT (dalej: "Pełne Prawo Do Odliczenia VAT").

Spółka i Spółka Dominująca:

1.

są podatnikami CIT,

2.

posiadają siedziby na terytorium Polski i

3.

podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że Spółka uzyska certyfikat rezydencji Spółki Dominującej w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zgodnie z art. 32 UPodVAT organ podatkowy będzie uprawiony lub zobowiązany do określenia obrotu Spółki w odniesieniu do transakcji polegających na dostawie towarów lub świadczeniu usług pomiędzy Spółką a Spółką Dominującą w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej L. posiadającej status podatnika CIT, których cena będzie odbiegała od ceny rynkowej niezależnie od tego, czy Spółka lub Spółka Dominująca będą miały Pełne Prawo Do Odliczenia VAT.

2.

W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe - czy zgodnie z art. 32 UPodVAT organ podatkowy będzie uprawiony lub zobowiązany do określenie obrotu Spółki w odniesieniu do transakcji polegających na dostawie towarów lub świadczeniu usług pomiędzy Spółką a Spółką Dominującą w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej L. posiadającej status podatnika CIT, których cena będzie odbiegała od ceny rynkowej, jeżeli zarówno Spółka jak i Spółka Dominująca będą miały Pełne Prawo Do Odliczenia VAT.

3.

Czy Spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą dywidendy na rzecz Spółki Dominującej w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nią statusu podatnika CIT.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 3 odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej przez Spółkę na rzecz Spółki Dominującej.

Wniosek odnośnie pytań Nr 1 i 2 odnośnie podatku od towarów i usług został rozpatrzony w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym zdarzeniu przyszłym Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą dywidendy na rzecz Spółki Dominującej w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nią statusu podatnika CIT.

Posiadanie przez Spółkę i Spółkę Dominującą statusu podatnika CIT w zakresie otrzymanych dywidend w okresie posiadania statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową L.

Zgodnie z UPodPraw.

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji zwanych dalej podatnikami (art. 1 ust. 1)

Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych zwane dalej podatkowymi grupami kapitałowymi (art. 1a ust. 1)

W podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym zgodnie z art. 19 jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 (art. 7a ust. 1).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach o których mowa w art. 21 i 22 przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1)

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22 (art. 7 ust. 3 pkt 2).

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1)

W analizowanej sytuacji, zdaniem Spółki:

1.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 1 ust. 1 UPodPraw osoby prawne (w tym spółki kapitałowe) posiadają status podatnika CIT

2.

Jednocześnie żaden przepis tej ustawy nie pozbawia podmiotów tworzących podatkową grupę kapitałową statusu podatnika CIT w okresie posiadania takiego statusu przez tą grupę - w szczególności za taki przepis nie może zostać uznany art. 1a ust. 1 UpodPraw

3.

Takie stanowisko znajduje dodatkowo potwierdzenie w wykładni gramatycznej przytoczonych powyżej przepisów UPodPraw w szczególności:

a.

Zgodnie z art. 7a ust. 1 UPodPraw w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumę ich strat, przy czym dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 tej ustawy. Natomiast stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt 2 UPodPraw przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się m.in. przychodów z dywidend.

b.

Konsekwentnie do dochodu podatkowej grupy kapitałowej podlegającemu opodatkowaniu podatkiem CIT nie dolicza się dywidend otrzymanych przez podmioty tworzące tą grupę.

c.

W świetle powyższego spółki tworzące podatkową grupę kapitałową są odrębnymi od podatkowej grupy kapitałowej podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie otrzymanych dochodów (przychodów) z dywidend.

W konsekwencji w okresie posiadania statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową L. Spółka i Spółka Dominująca tworzące tą grupę nie tracą statusu podatnika CIT.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dywidendy wypłaconej przez Spółkę na rzecz Spółki Dominującej.

Zgodnie z UPodPraw.

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1).

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1 jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

3.

spółka, o której mowa w pkt 2 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2 (art. 22 ust. 4).

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a).

Osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać z pewnymi zastrzeżeniami w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (art. 26 ust. 1), przy czym zastosowanie opisanego powyżej zwolnienia przez dokonującego wypłaty możliwe jest wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych spółki otrzymującej dywidendę uzyskanym od tej spółki certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1c pkt 1).

W analizowanej sytuacji, zdaniem Spółki, skoro w momencie wypłaty dywidendy:

1.

wypłacająca dywidendę Spółka będzie podatnikiem podatku CIT mającym siedzibę na terytorium Polski przy czym - jak wykazano w pkt I. powyżej - bez znaczenia jest fakt, iż dywidenda zostanie wypłacona w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nią statusu podatnika CIT;

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend będzie Spółka Dominująca, która będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym - jak wykazano w pkt I. powyżej - bez znaczenia jest fakt, iż dywidenda zostanie wypłacona w okresie posiadania statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową L.;

3.

Spółka Dominująca będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata;

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend będzie Spółka Dominująca;

5.

miejsce siedziby Spółki Dominującej dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji uzyskanym od Spółki Dominującej

- to wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 UPodPraw zostaną spełnione.

W świetle powyższego w analizowanym zdarzeniu przyszłym zdaniem Spółki dywidenda wypłacona przez Spółkę na rzecz Spółki Dominującej w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nią statusu podatnika CIT będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem CIT.

Skoro przedmiotowa dywidenda wypłacana na rzecz Spółki Dominującej będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem CIT, to na Spółce nie będzie ciążył obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z tą wypłatą.

W konsekwencji w analizowanym zdarzeniu przyszłym zdaniem Wnioskodawcy Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą dywidendy na rzecz Spółki Dominującej w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nie statusu podatnika CIT.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, w szczególności:

1.

w dwóch interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2010 r., Nr IBPBII/2/423-10/10/NG oraz z dnia 10 września 2009 r., Nr IBPBII/2/423-12/09/NG, zgodnie z którymi: "pomimo uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika, zgodnie z art. 1a ustawy, żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozbawia spółek, wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (...) w przypadku spółki, należącej do podatkowej grupy kapitałowej i wypłacającej dywidendę innej spółce z tej grupy, dochód ten nie będzie stanowił dochodu podatkowej grupy kapitałowej".

2.

w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2009 r., Nr IPPB5/423-588/09-3/MB, w której stanowisko podatnika - analogiczne jak w powyższych interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - zostało uznane za prawidłowe w pełnym zakresie;

3.

w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr IPPB3/423-294/09-2/GJ, w której zostało uznane za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: "w związku ze spełnieniem wszystkich przesłanek wynikających ze zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 Ustawy o CIT Spółka nie ma obowiązku pobrania podatku z tytułu wypłaty Dywidendy na rzecz Udziałowca";

4.

w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 lipca 2009 r., Nr ILPB3/423-293/09-5/ŁM, zgodnie z którą: "wypłata przez Wnioskodawcę dywidendy na rzecz spółki norweskiej, przy spełnieniu warunku udokumentowania jej miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji skutkuje zwolnieniem uzyskanego przez nią dochodu stosownie do art. 22 ust. 4-4b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy";

5.

w postanowieniu Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z dnia 4 lipca 2007 r., znak US.OP/423-6/MG/07, zgodnie z którym: "tut. organ stwierdza, iż pomimo uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika, zgodnie z art. 1a ustawy, żaden przepis tego aktu normatywnego nie pozbawia spółek, wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Należy zatem stwierdzić, iż w przypadku spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej i wypłacającej dywidendę innej spółce z tej grupy, zostaje spełniony warunek, określony w art. 22 ust. 4 pkt 1 ustawy. (...) wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskującej przychody z tytułu wypłaconej dywidendy przez spółkę, również należącą do tej grupy, mają zastosowanie przepisy art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące zwolnienia".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy w ramach podatkowej grupy kapitałowej uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, ze definicja podatkowej grupy kapitałowej została zawarta w art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z ust. 1 ww. przepisu, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może być również grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Przy czym, ustawodawca w ust. 2 szczegółowo określił warunki, jakie powinna spełniać podatkowa grupa kapitałowa.

Na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3.

Natomiast art. 7 ust. 3 pkt 3 stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż pomimo uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika, zgodnie z art. 1a ustawy, żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozbawia spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika także, że nie wszystkie uzyskane przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej dochody będą podlegały opodatkowaniu w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że opodatkowaniu podlegają dochody obliczane zgodnie z art. 19 tej ustawy, natomiast sposób opodatkowania dywidend został uregulowany w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, że w przypadku wypłacenia dywidendy przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend, będzie spółka, której zostanie wypłacona dywidenda, analogicznie płatnikiem będzie spółka wypłacająca dywidendę, wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Innymi słowy - w przypadku spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej i wypłacającej dywidendę innej spółce z tej grupy, dochód ten nie będzie stanowił dochodu podatkowej grupy kapitałowej.

Należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Do poboru podatku dochodzi w momencie wypłaty dywidendy. Podatek ustala się w wysokości 19% uzyskanego dochodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Jednocześnie ustawodawca przewidział w określonych warunkach zwolnienie od podatku dochodowego dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Warunki te określił w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uzależnił zwolnienie od ich łącznego spełnienia:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

W myśl art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym wskazano, iż Spółka zakłada, że wszystkie warunki powstania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i uzyskania przez nią statusu podatnika CIT, o których mowa w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną spełnione i Podatkowa Grupa Kapitałowa L. będzie posiadała status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2011 r..

Jak wykazano w treści wniosku, Spółka w chwili wypłaty przedmiotowej dywidendy Spółce Dominującej będzie spełniała warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ww. ustawy, tj.:

1.

wypłacająca dywidendę Spółka będzie podatnikiem podatku CIT mającym siedzibę na terytorium Polski przy czym - jak wykazano w pkt I. powyżej - bez znaczenia jest fakt, iż dywidenda zostanie wypłacona w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej L. i posiadania przez nią statusu podatnika CIT;

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend będzie Spółka Dominująca, która będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym - jak wykazano w pkt I. powyżej - bez znaczenia jest fakt, iż dywidenda zostanie wypłacona w okresie posiadania statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową L.;

3.

Spółka Dominująca będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata;

4.

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend będzie Spółka Dominująca;

5.

miejsce siedziby Spółki Dominującej dla celów podatkowych będzie udokumentowane certyfikatem rezydencji uzyskanym od Spółki Dominującej.

W oparciu o opisane we wniosku zdarzenia przyszłe i przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że po spełnieniu łącznie wszystkich ww. warunków dywidendy wypłacane na rzecz Spółki Dominującej będą mogły skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób i tym samym na Spółce nie będzie ciążył jako na płatniku obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z wypłatą dywidendy na rzecz Spółki Dominującej.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych wypłaty dywidendy w ramach podatkowej grupy kapitałowej należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl