IPPB5/423-725/14-2/AS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB5/423-725/14-2/AS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 października 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB5/423-725/14-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data nadania 1 sierpnia 2014 r., data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków niekwalifikowanych Projektu finansowanych ze środków własnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków niekwalifikowanych Projektu finansowanych ze środków własnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca czynnym podatnikiem VAT, zawarta umowę na realizację projektu finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej jako: "Projekt"). Spółka nie jest jednostką objętą systemem oświaty i nie jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Projekt dofinansowywany będzie w 100%, jego uczestnicy nie wnoszą wkładu własnego.

Zasadniczym celem projektu Spółki będzie wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników dla przedsiębiorstw z obszaru 5 województw. Cel ten będzie realizowany poprzez prowadzenie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców przez specjalistów. Grupą docelową, do której kierowane będą planowane działania są audytorzy wewnętrzni bądź kandydaci na audytorów/osoby posiadające wiedzę z zakresu wymagań zarz. środowiskiem przedsiębiorstw MMSP. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu audytu środowiskowego i energetycznego wewnętrznego u 640 pracowników niezbędnych do funkcjonowania 320 MMSP w całej Polsce w obszarze działań proekologicznych.

W projekcie przewidziano szkolenia pt. "Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem oraz systemu zarządzania energią". Ogólna tematyka szkoleń zostanie doprecyzowana na podstawie analizy potrzeb, w związku z czym przewiduje się dodatkowe tematy szkoleń z zakresu dokumentacji auditowej, wymagań norm ISO itd. Usługi te zostały przez Spółkę zakwalifikowane jako usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego w oparciu o art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, z którego wynika, że usługi w zakresie kształcenia lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Po szkoleniach Spółka przewiduje doradztwo indywidualne - konsultacje dla auditorów zakresie wykonywania audytów oraz opracowanie strategii wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie. Podczas doradztwa nastąpi pogłębienie zdobytej na szkoleniu wiedzy oraz w oparciu o wyniki analizy potrzeb - opracowanie planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych dla każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem (320 firm) lub - jeśli istnieje - jego aktualizacja. Doradztwo to ma na celu, w oparciu o analizy, zdiagnozowanie konkretnych problemów uczestników Projektu i przedstawienie działań mających na celu wprowadzenie konkretnych działań proekologicznych, uwzględniając indywidualne cechy każdego przedsiębiorstwa - uczestnika Projektu.

W budżecie projektu, poza wydatkami przewidzianymi na wskazane powyżej działania, czyli prowadzenie szkoleń i doradztwo, zostały również zabudżetowane wydatki na takie działania związane z realizacją projektu jak: rekrutacja uczestników (kampania rekrutacyjna), opracowanie materiałów informacyjnych, opracowanie strony WWW, administrowania stroną WWW, opracowania sylabusów i wydruk materiałów, wynagrodzenia dla koordynatora projektu, wsparcie zarządzania i rozliczania. Powyższe czynności stanowią niezbędny element służący do realizacji całości Projektu.

Wskazać należy, iż w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w przypadku usług cateringu i zakwaterowania w hotelach podane we wniosku kwoty są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT. Natomiast w przypadku pozostałych usług we wniosku podane są kwoty netto (bez podatku VAT).

Ponadto w związku z projektem powstały i będą powstawać w związku z jego realizacją koszty, które są uznawane za niekwalifikowane koszty projektu, tzn. że nie są one finansowane ze środków uzyskanych z dofinansowania, tylko ze środków własnych Wnioskodawcy. Te kategorie wydatków nie zostały ujęte w budżecie Projektu, są one jednak ściśle związane z jego realizacją. Do tych wydatków należą - m.in. koszty opinii podatkowych, koszty obsługi księgowej, obsługi prawnej, ogłoszeń na portalu. Część z powyższych kosztów to koszty jednorazowe, ale przykładowo - obsługa księgowa jest kosztem miesięcznym, który ponoszony jest/będzie cyklicznie (miesięcznie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy ponoszone obecnie oraz w przyszłości przez Wnioskodawcę wskazane powyżej kategorie wydatków, które nie zostały ujęte w budżecie Projektu, a są ściśle związane z jego realizacją, mogą zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu Spółki.

2. Czy Wnioskodawcy przysługuje i będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wskazane kategorie wydatków, które nie zostały ujęte w budżecie Projektu, a są ściśle związane z jego realizacją.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków niekwalifikowanych Projektu finansowanych ze środków własnych (pytanie nr 1).

Odnośnie podatku od towarów i usług (pytanie nr 2) tut. organ podatkowy zajął stanowisko w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53.

W oparciu o powyższy przepis można sformułować wniosek, iż wydatki bezpośrednio sfinansowane z dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów Spółki, gdyż środki pochodzące z dotacji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o CIT.

Z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT wynika, że wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegają koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji, a więc ze środków europejskich oraz dotacji celowej.

Termin "bezpośrednio" należałoby rozumieć wydatki pokryte przez to dofinansowanie, innymi słowy, wydatki zapłacone przy użyciu środków pieniężnych pochodzących z dotacji.

Spółka jest w stanie dokładnie określić, które wydatki i w jakim zakresie zostały sfinansowane z dotacji, a które z innych (własnych) środków pieniężnych.

Zdaniem Wnioskodawcy koszty związane z Projektem, inne niż te ujęte w projekcie budżetu, a niepokryte z dotacji, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy analizowanego przepisu i mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Spełniają one bowiem przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tj. są one poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ustawy o CIT nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zaznaczyć należy, iż konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika.

Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realna szansa powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Tym samym, wydatki niekwalifikowane wskazane powyżej, ponoszone w związku z realizacją Projektu, których źródłem finansowania nie będzie otrzymane dofinansowanie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż nie zostały ujęte w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a Wnioskodawca jest w stanie wykazać ich związek z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą i właściwie je udokumentować.

Powyższe znajduje uzasadnienie w stanowiskach organów podatkowych m.in.:

* w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2011 r. sygn. IPPB5/423-12/12-2/AS,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 października 2011 r. sygn. IPTPB1/415-90/11-6/ASZ, a także

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 listopada 2009 r. sygn. IBPBI/1/415-704/09/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków niekwalifikowanych Projektu finansowanych ze środków własnych, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z tymi uregulowaniami, Wnioskodawca ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, jednak pod tym warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Aby wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

* został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),

* jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych we wskazanym art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. W szczególności zaś wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu (zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu), względnie w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia strat, bądź znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów.

Warunkiem formalnoprawnym zakwalifikowania przedmiotowych wydatków Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów jest właściwe udokumentowanie faktu poniesienia danego wydatku. Należy ponadto wskazać, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża Wnioskodawcę.

Przepisy ustawy podatkowej dokonują jednocześnie podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, a których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca wskazał, że w związku z projektem finansowanym w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powstały i będą powstawać w związku z jego realizacją koszty, które są uznawane za niekwalifikowane koszty Projektu, tzn. że nie są one finansowane ze środków uzyskanych z dofinansowania, tylko ze środków własnych Wnioskodawcy. Te kategorie wydatków nie zostały ujęte w budżecie Projektu, są one jednak ściśle związane z jego realizacją. Do tych wydatków należą - m.in. koszty opinii podatkowych, koszty obsługi księgowej, obsługi prawnej, ogłoszeń na portalu. Część z powyższych kosztów to koszty jednorazowe, ale przykładowo - obsługa księgowa jest kosztem miesięcznym, który ponoszony jest/będzie cyklicznie (miesięcznie).

W oparciu o opisany we wniosku stan faktyczny i przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że wydatki stanowiące niekwalifikowane koszty Projektu, tj.: koszty opinii podatkowych, koszty obsługi księgowej, obsługi prawnej, ogłoszeń na portalu, obsługa księgowa, ponoszone w związku z realizacją Projektu, których źródłem finansowania nie będzie otrzymane dofinansowanie, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż nie zostały ujęte w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Ponoszone obecnie oraz w przyszłości przez Wnioskodawcę wskazane powyżej kategorie wydatków, które nie zostały ujęte w budżecie Projektu, a są ściśle związane z jego realizacją, mogą zostać rozpoznane jako koszty uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie zostały ujęte w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a Wnioskodawca jest w stanie wykazać ich związek z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą i właściwie je udokumentować.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków niekwalifikowanych Projektu finansowanych ze środków własnych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl