Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB5/423-707/10-4/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu 21 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2010 r. (data nadania 28 grudnia 2010 r., data wpływu 31 grudnia 2010 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-707/10-2/AS z dnia 16 grudnia 2010 r. (dat nadania 16 grudnia 2010 r., data odbioru 21 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013:

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanego dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (pytania Nr 1, 2, 3, 5) - jest nieprawidłowe,

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty, prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), które to Przychody będą pochodziły z gospodarowania przez Beneficjenta (Fundację) "zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" (pytanie Nr 6) - jest nieprawidłowe,

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (tekst jedn. przeznaczona na realizację Projektu), tj. z której nie zostanie pokryta łączna wartość udzielonych pożyczek (pytanie Nr 7) - jest nieprawidłowe,

* odnośnie określenia przychodu z tytułu przydzielenia oraz wypłaty Beneficjentowi (Fundacji) określonej kwoty z tytułu podziału "zysków" (pytanie Nr 8) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013:

* odnośnie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymania dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (pytania Nr 1, 2, 3, 5),

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty, prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), które to Przychody będą pochodziły z gospodarowania przez Beneficjenta (Fundację) "zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" (pytanie Nr 6),

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (tekst jedn. przeznaczona na realizację Projektu), tj. z której nie zostanie pokryta łączna wartość udzielonych pożyczek (pytanie Nr 7),

* odnośnie określenia przychodu z tytułu przydzielenia oraz wypłaty Beneficjentowi (Fundacji) określonej kwoty z tytułu podziału "zysków" (pytanie Nr 8).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Fundacja posiada fundusz pożyczkowy.

Fundacja (dalej jako: "Beneficjent") w dniu 30 listopada 2009 r. zawarta z Województwem m, reprezentowanym przez Dyrektora Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Umowę (dalej jako: "Umowa") o dofinansowanie realizacji Projektu p.n. "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Funduszu Rozwoju" w ramach poddziałania 2.1.1. "Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych" Osi Priorytetowej lI "Infrastruktura Ekonomiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa (dalej jako: " RPO W 2007-2013").

W dniu 25 marca 2010 r. Strony zawarły Aneks do ww. Umowy.

Umowa została zawarta przez Strony na czas określony, tj. do momentu zrealizowania przez obie Strony wszystkich wynikających dla nich z Umowy obowiązków (§ 5 ust. 2 Umowy).

Z postanowień ww. Umowy, po uwzględnieniu zmian dokonanych Aneksem, wynikają następujące okoliczności.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, na jakich dokonane będzie przekazanie, wykorzystanie, rozliczenie dofinansowania Projektu w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, w tym "wydatków kwalifikowanych" poniesionych przez Beneficjenta (Fundacja w taki sposób jest zwana także w treści Umowy) na realizację Projektu (§ 2 ust. 1 Umowy). Przedmiotem Umowy jest "wdrożenie przez Beneficjenta zwrotnego instrumentu finansowego pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców, ze środków pochodzących ze zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz środków własnych Beneficjenta (§ 2 ust. 2 Umowy) - przedsięwzięcie będące przedmiotem Umowy stanowi "Projekt" (§ 1 ust. 10 Umowy). Beneficjent w związku z powyższym jest zobowiązany do udzielania (w określonej ilości) pożyczek na rzecz przedsiębiorców, którzy spełniają kryteria określone w Umowie (§ 2 ust. 3 Umowy).

Projekt, o którym mowa powyżej korzysta z dofinansowania "w formie zwrotnego. bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy).

W Umowie brak jest postanowień regulujących kwestię przejścia prawa własności dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" na rzecz Beneficjenta. W Umowie brak jest także postanowień regulujących kwestię, w czyim imieniu oraz na czyj rachunek Beneficjent dysponuje kwotą takiego dofinansowania. Strony nie regulują kwestii, czy wkładem tym Beneficjent dysponuje w swoim imieniu oraz na swój rachunek, czy raczej w swoim imieniu, ale na cudzy rachunek, a może jednak w cudzym imieniu oraz na cudzy rachunek. Strony jedynie stanowią, że dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu jest "przekazywane" Beneficjentowi na "wdrożenie przez Beneficjenta zwrotnego instrumentu finansowego pożyczkowego", tj. na udzielanie pożyczek oznaczonym przedsiębiorcom.

Zgodnie z Umową (§ 1 ust. 26) "wkładem finansowym", o którym mowa powyżej, jest wkład, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L. 2006.210.25 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 jest to wkład na wsparcie "Instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw" (którymi to "instrumentami" są m.in. fundusze pożyczkowe, tj. także fundusz Beneficjenta), pochodzący ze środków finansowych należących do funduszu strukturalnego UE, które fundusz ten przeznacza na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez ww. "instrument" w celu realizacji "operacji" (którym jest Projekt p.n. "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" - por. art. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2005).

W wykonaniu dyspozycji art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 wkład ten przekazywany jest Beneficjentowi w ramach RPO W 2007-2013.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1558 z późn. zm.), cyt.: "Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego określą w drodze uchwały, zakres i warunki dofinansowania programu opracowanego przez zarząd województwa środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych".

W wykonaniu dyspozycji tego przepisu Rada Ministrów podjęta uchwałę Nr 99 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 (dalej jako: "Uchwała"). Zgodnie z tą Uchwałą na realizację m.in. Osi Priorytetowej II "Infrastruktura Ekonomiczna" RPO W 2007-2013 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR (§ 1 ust. 1 Uchwały). W przypadku poddziałania 2.1.1 "Dokapitalizowanie i tworzenia funduszy pożyczkowych" Osi Priorytetowej II "Infrastruktura Ekonomiczna" na jego realizację przeznacza się wyłącznie środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR.

Dofinansowywanie RPO W 2007-2013 ww. środkami odbywa się na zasadach określonych w tekście jednolitym Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa (dalej jako: "Kontrakt") zawartym w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Zarządem Województwa, który to tekst jednolity stanowi załącznik 12 do zawartego w dniu 14 stycznia 2010 r. Aneksu Nr 3 do tego Kontraktu.

Realizacja RPO W 2007-2013 w odniesieniu do "lnstrumentów inżynierii finansowej" dofinansowywana jest środkami z budżetu państwa pochodzącymi z EFRR (na poziomie maksymalnie 95%), oraz tzw. wkładem krajowym (na poziomie minimalnie 6%, który może być wyższy w przypadku, gdy Beneficjent wniesie środki własne wyższe niż 5%). Na tzw. wkład krajowy składają się środki własne beneficjentów RPO W 2007-2013.

Omówiony wyżej wkład finansowy (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy) - którego źródłem pochodzenia są środki finansowe EFRR przeznaczone na realizację RPO W 2007-2013 - razem ze środkami własnymi Beneficjenta stanowią tzw. "Kapitał przeznaczony na realizację Projektu", tj. łączną wartość środków finansowych, które są przeznaczone na "wdrożenie przez Beneficjenta zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (§ 1 ust. 19 Umowy).

Te środki finansowe służą sfinansowaniu kwot pożyczek, których Beneficjent udziela w ramach realizacji Projektu. Środki te są pierwotnie gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których dysponentem jest Beneficjent, na których to rachunkach spoczywają w celu ewentualnego wykonania zobowiązań Beneficjenta wynikających dla niego z zawartych z klientami umów o udzielenie pożyczek.

Część z tych środków służy także pokryciu "wydatków kwalifikowanych" ponoszonych przez Beneficjenta na realizację Projektu, jako "kosztów zarządzania Projektem" (§ 8 Umowy), o ile tylko zostały zatwierdzone oraz pozytywnie zweryfikowane przez Instytucję Pośredniczącą ll stopnia.

Mianowicie Beneficjent uprawniony jest do pobierania z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy) "kosztów zarządzania Projektem", które są kwalifikowane od daty zawarcia Umowy (§ 8 ust. 1-2 Umowy), a w rzeczywistości dopiero od dnia wpływu tego wkładu na rachunki bankowe, których dysponentem jest Beneficjent.

Koszty zarządzania Projektem mogą także zostać zwrócone Beneficjentowi - dopiero po ich uprzednim poniesieniu przez Beneficjenta ze środków własnych oraz po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - na zasadzie tzw. refundacji.

W przypadku pobrania przez Beneficjenta z kwoty otrzymanego wkładu finansowego kosztów zarządzania Projektem w celu sfinansowania określonych wydatków Beneficjenta oraz braku zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia tych wydatków, Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu ich równowartości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (§ 8 ust. 7 Umowy).

W przypadku, gdy wydatki kwalifikowane finansowane są ze środków własnych Beneficjenta, mogą zostać zwrócone Beneficjentowi na zasadzie refundacji po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Zgodnie z Umową (§ 2 ust. 4 pkt 1-3) Beneficjent jest zobowiązany do minimum "Jednokrotnego obrotu" kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu oraz do udzielenia tym dłużnikom, którzy spełniającą kryteria określone w Umowie, określonej ilości pożyczek. Strony postanowiły, że "Jednokrotnym obrotem" kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu jest udzielenie przez Beneficjenta pożyczek na rzecz dłużników, którzy spełniają kryteria określone w Umowie, o łącznej wartości równej kapitałowi przeznaczonemu na realizację Projektu, pomniejszonemu o kwalifikowane koszty zarządzania Projektem (§ 1 ust. 18 Umowy).

Do wykonania ww. zobowiązań (§ 2 ust. 4 pkt 1-3 Umowy) Beneficjent zobowiązany jest w oznaczonym przez Strony terminie (§ 2 ust. 4 pkt 1 Umowy oraz § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 1 ust. 15 Umowy, oraz § 2 ust. 4 pkt 3 w zw. z § 1 ust. 17 Umowy).

Beneficjent dodatkowo jest zobowiązany do lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części kapitału przeznaczonego na realizację Projektu, która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (§ 12 Umowy), tzn. tej kwoty kapitelu przeznaczonego na realizację Projektu, z której w danym okresie nie zostanie pokryła łączna wartość udzielonych pożyczek. Jako bezpieczne i płynne instrumenty finansowe Strony uznają: "obligacja Skarbu Państwa papiery wartościowe emitowana przez NBP, depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, działających na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) oraz obligacje komunalne z gwarancją dojścia emisji do skutku, udzielone przez bank organizujący emisję".

Beneficjent ponadto jest zobowiązany do udzielania pożyczek na warunkach rynkowych po dokonaniu analizy ryzyka ich niespłacenia oraz oceny przedkładanych zabezpieczeń, kierując się koniecznością maksymalizacji przychodów z prowadzonej działalności pożyczkowej (§ 9 ust. 3 Umowy).

Ponieważ Projekt korzysta z dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy), dlatego też Strony w Umowie przewidziały okoliczności, w razie zajścia których Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia określonych kwot a mianowicie:

a.

w przypadku, gdy Beneficjent w danym okresie nie zrealizuje Planu Operacyjnego i Biznes Planu w odniesieniu do zakładanej łącznej wartości udzielanych pożyczek, Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest uprawniona do nałożenia na Beneficjenta obowiązku zwrotu kwoty odpowiadającej średniemu dla tego okresu poziomowi procentowemu różnicy między planowanymi, a faktycznie osiągniętymi wskaźnikami (§ 11 Umowy). Kwotę tę Beneficjent będzie zobowiązany zwrócić na rachunek bankowy wskazany przez lnstytucję Pośredniczącą lI stopnia ze środków finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania tytułem zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu (§ 2 ust. 1 w zw. z ust. 5 Umowy), nie zaś ze środków własnych włożonych przez Beneficjenta na realizację Projektu. O wartość zwróconej przez Beneficjenta kwoty będzie pomniejszony kapitał przeznaczony na realizację Projektu.

b.

w przypadku gdy Beneficjent należycie wykona zobowiązania nałożone na niego § 2 ust. 4 Umowy, Instytucja Pośrednicząca II stopnia zaprosi Beneficjenta do negocjacji, celem zawarcia kolejnej umowy w przedmiocie wdrażania przez Beneficjenta instrumentów inżynierii finansowej ze środków publicznych (§ 14 ust. 1 Umowy). Jeżeli jednak Strony nie porozumieją się, co do treści kolejnej umowy i umowa ta nie zostanie zawarta lub nie wejdzie w życie, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą ll stopnia następujących kwot (§ 15 ust. 1 i nast. Umowy):

- kwoty dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (§ 15 ust. 2 Umowy.

Ponieważ w trakcie realizacji Projektu Beneficjent zawiera z przedsiębiorcami umowy pożyczek, wobec tego istnieje ryzyko, że kwota dofinansowania w postaci zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu ulegnie uszczupleniu w wyniku nie otrzymania przez Beneficjenta spłaty udzielonych pożyczek.

Ponadto do czasu zakończenia realizacji Projektu mogą jeszcze obowiązywać Beneficjenta inne - "niewykonane" na ten moment umowy o udzielenie pożyczek zawarte z klientem. Te umowy mogą obowiązywać nawet przez 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, który to okres Strony nazwały w Umowie "okresem trwałości projektu" - § 1 ust. 17 Umowy.

W przypadku takich umów Beneficjenta, których "wykonanie" ma nastąpić dopiero po zakończeniu "okresu trwałości projektu" Strony ustalają harmonogram spłat przez Beneficjenta na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia tej części dofinansowania, która została zaangażowana w ich "wykonanie" (§ 15 ust. 5 Umowy).

Strony w Umowie przewidziały ponadto ewentualność, iż Beneficjant nie będzie w stanie zgodnie z harmonogramem spłat zwracać na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia uszczuplonej kwoty dofinansowania w postaci zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, a to z uwagi na opóźnienia w spłatach przez klientów kwot pożyczek, których im udzielił. W takim przypadku w celu realizacji harmonogramu spłat Beneficjent będzie uprawniony do pobrania odpowiedniej kwoty z rachunku bankowego, na którym - w okresie harmonogramu spłat - zgromadzone zostaną tzw. "Przychody Projektu" pochodzące z gospodarowania przez Beneficjenta zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu (§ 1 ust. 37 Umowy - o "Przychodach Projektu" patrz niżej). Kwotę tę Beneficjent będzie mógł pobrać w celu uzupełnienia kwot pożyczek udzielonych przez Beneficjenta z kwoty otrzymanego dofinansowania - które nie zostaną w całości spłacone przez klientów Beneficjenta stosownie do terminów przewidzianych w harmonogramie spłat do wysokości kwot wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia od Beneficjenta zgodnie z harmonogramem spłat (§ 15 ust. 9 w zw. z ust. 8 Umowy).

Po zakończeniu okresu harmonogramu spłat Strony ustalą "kwotę do zwrotu" z uwzględnieniem ewentualnych "strat", tj. po pomniejszeniu o łączną wartość tych niezapłaconych w terminie przez klientów kwot udzielonych im pożyczek, które nie zostaną spłacone aż do zakończenia okresu harmonogramu spłat (§ 15 ust. 12 Umowy).

Okoliczność pomniejszenia kwoty dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (podlegającej zwrotowi) o wartość ewentualnych "strat" nie zmienia faktu, że Beneficjent w dalszym ciągu będzie zobowiązany do zwrotu tej części dofinansowania, która stanowić będzie stratę w rozumieniu § 15 ust. 12 Umowy. Obowiązek ten jednak będzie odroczony w czasie. W odniesieniu bowiem do tej części dofinansowania ("straty") obowiązek jej zwrotu powstanie dopiero w momencie przeprowadzenia przez Beneficjenta skutecznej egzekucji.

Mianowicie w przypadku tych pożyczek udzielonych uprzednio przez Beneficjenta swoim klientom, które nie zostaną przez klientów spłacone w terminie na rzecz Beneficjenta (niezależnie, czy będzie to miało miejsce w okresie realizacji Projektu, w okresie trwałości Projektu, czy w okresie zwrotu środków objętych harmonogramem), Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu we właściwym terminie na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia kwoty każdorazowo odzyskanej w toku prowadzonej egzekucji, jednakże z uwzględnieniem (tekst jedn. po pomniejszeniu o) kwoty odpowiadającej procentowemu udziałowi środków własnych w "całkowitej wartości projektu" (§ 15 ust. 13 w zw. z § 1 ust. 38 Umowy).

Ponieważ istnieje potencjalne ryzyko bezskuteczności egzekucji przez Beneficjenta kwot pożyczek, których Beneficjent udzieli swoim klientom, dlatego też w odniesieniu do tej części dofinansowania "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu", która odpowiadać będzie wartości pożyczek, których nie uda się Beneficjentowi skutecznie wyegzekwować, nie powstanie po stronie Beneficjenta obowiązek zwrotu jej wartości.

Kwoty "Przychodów Projektu", jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu (§ 15 ust. 2 Umowy) - aż do upływu okresu obowiązywania harmonogramu spłat (§ 15 ust. 10 Umowy).

Za "Przychody Projektu" (§ 1 ust. 37 Umowy) Strony uznają środki finansowe pochodzące z gospodarowania przez Beneficjenta wartością "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" q pochodzące z gospodarowania zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu oraz pochodzące z gospodarowania środkami własnymi Beneficjenta (pomniejszone o ewentualne zobowiązania podatkowe związane z realizacją Projektu), których źródłem są w szczególności:

* przychody związane z udzielaniem pożyczek (m.in. opłaty i prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych),

* przychody z lokowania "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych w trybie § 12 Umowy.

Zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia będzie podlegała jednakże jedynie taka część "Przychodów Projektu", która odpowiadać będzie przychodom, jakie wypracowuje zwrotny, bezpośredni wkład finansowy ze środków Programu do czasu zakończenia "okresu trwałości Projektu", a zatem zarówno przychody uzyskane przez Beneficjenta z tytułu tych pożyczek, które zostaną udzielone z kwoty otrzymanego zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, jak również przychody z lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, która nie zostanie zaangażowana w udzielone pożyczki.

Kwota dofinansowania w postaci zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu wraz z kwotą przychodów Projektu, wypracowanych przez to dofinansowanie, będą zwracane przez Beneficjenta po pomniejszeniu o wartość kwalifikowanych kosztów zarządzania Projektem, które zostaną zatwierdzone i pozytywnie zweryfikowane przez lnstytucję Pośredniczącą II stopnia (§ 15 ust. 2 Umowy).

Jeżeli Beneficjent nie dokona zwrotu ww. kwot w zakreślonych terminach, Instytucja Pośrednicząca II stopnia uprawniona jest do naliczania za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości jak dla zobowiązań podatkowych.

W Umowie ponadto znajduje się postanowienie, zgodnie z którym ewentualnie powstałe "zyski" (§ 1 ust. 39 Umowy) podlegać będą podziałowi zgodnie z art. 43 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L2006.371.1 z późn. zm.) - § 5ust. 11 Umowy.

"Zyski" stanowią "Przychody Projektu" - tj. suma środków finansowych pochodzących zarówno z gospodarowania zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu jak i z gospodarowania środkami własnymi Beneficjenta - pomniejszone o "straty"- o łączną kwotę pożyczek udzielonych uprzednio przez Beneficjenta swoim klientom, które nie zostaną przez klientów spłacone w terminie na rzecz Beneficjenta zarówno w okresie realizacji Projektu, w okresie trwałości Projektu lub w okresie zwrotu środków objętych harmonogramem spłat.

W przypadku, gdy Beneficjent wykorzysta całość lub część kwoty dofinansowania w postaci zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu niezgodnie z Umową, Instytucja Pośrednicząca II stopnia wezwie Beneficjenta do zwrotu tej wykorzystanej niezgodnie z Umową kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (§ 16 ust. 1 Umowy), naliczanymi od dnia przekazania tej kwoty Beneficjentowi (§ 16 ust. 3 Umowy).

W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana przez Strony, wypowiedziana przez jedną ze Stron, rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu określonych kwot na zasadach wskazanych w pkt b) lub pkt c) powyżej (§ 27 Umowy).

W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował, że:

Podmioty zaangażowane w Projekt z określeniem ich roli przy jego realizacji, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie oraz na podstawie RPO W 2007-2013:

1.

Fundacja Rozwoju - Beneficjent

2.

Zarząd Województwa (Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego) - Instytucja Zarządzająca PO/RPO,

3.

Instytucja Pośrednicząca - nie dotyczy,

4.

Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (Instytucja Wdrażająca) - Instytucja Pośrednicząca II stopnia oraz Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów,

5.

Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów,

6.

Ministerstwo Finansów - Instytucja odpowiedzialna za otrzymanie płatności dokonywanych przez KE,

7.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Certyfikująca (Departament Instytucji Certyfikującej),

8.

Wojewoda - Instytucja pośrednicząca w certyfikacji,

9.

Minister właściwy ds. finansów publicznych oraz Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego - Dysponent części budżetowej;

Źródła i sposób finansowania Projektu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, z uwzględnieniem podziału na środki europejskie (płatności) oraz krajowe (dotacja celowa):

1.

wkład ze środków unijnych na działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych RPO W 2007-2013 - 65.000.000,00 PLN

2.

wkład ze środków krajowych - Budżet Państwa - 0,00 PLN.

Wsparcie finansowe z ramach projektu zostało przekazane w 3 płatnościach na rachunek Beneficjenta po uprzednim złożeniu wniosku o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO W 2007-2013 - "Uszczegółowienie Programu" źródła finansowania Poddziałania 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych RPO W 2007-2013 przedstawiają się następująco:

* wkład ze środków unijnych na działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych RPO W 2007-2013 - 21.737.610,00 Euro,

* wkład ze środków krajowych - Budżet Państwa - 0,00 Euro

* wkład ze środków prywatnych (m.in. wkład własny Beneficjentów) - 4.512.998,00 Euro;

Środki pomocowe zostały wypłacone po raz pierwszy Fundacji w dniu 23 grudnia 2009 r.;

Fundacja udzieliła pierwszej pożyczki w dniu 15 stycznia 2010 r.; Fundacja poniosła pierwszy wydatek kwalifikowany w zakresie kosztów zarządzania w projekcie w dniu 4 grudnia 2009 r. (podlegający następnie refundacji z przekazanego wsparcia);

W praktyce Projekt polega na udzielaniu przez Fundację pożyczek pieniężnych ze środków przekazanego wsparcia przedsiębiorcom z województwa - "wydatek kwalifikowany". Realizacja powyższych wydatków kwalifikowanych jako podstawowych w projekcie możliwa jest dzięki przeznaczeniu w ramach prowizji za zarządzanie środków na pokrycie kosztów zarządzania, o których mowa niżej;

Przy realizacji Projektu Fundacja ponosi następujące wydatki:

1.

Udzielone pożyczki pieniężne,

2.

Koszty zarządzania funduszem, w tym:

a.

wynagrodzenia pracowników,

b.

narzuty na wynagrodzenia,

c.

wynajem powierzchni,

d.

opłaty eksploatacyjne (energia elektryczna, woda, gaz, etc.),

e.

usługi obce (w tym usługi pocztowe, telefoniczne, wynajmu samochodów),

f.

koszty analiz, ekspertyz, itp.,

g.

zakup sprzętu komputerowego,

h.

zakup pozostałego wyposażenia biurowego,

i.

koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych,

j.

inne wydatki niezbędne do realizacji projektu;

Fundacja realizuje Projekt z udziałem środków z wkładu własnego w wysokości 11.497.587,38 PLN. Fundacja nie prowadzi działalności komercyjnej.

Zgodnie z treścią podpisanej umowy o dofinansowanie projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Fundacja może udzielać pożyczek wyłącznie przedsiębiorcom, jednakże istnieje możliwość udzielania pożyczek ponad liczbę określoną w umowie o dofinansowanie. Możliwość ta wynika z przepisów umowy, w której Fundacja zobowiązała się do minimum jednokrotnego obrotu przekazanych środków, tj. udzielenia pożyczek do wysokości co najmniej wartości przekazanego wsparcia pomniejszonego o kwalifikowane koszty zarządzania, tzn. że może udzielać pożyczek ze spłat pożyczek udzielonych już w ramach projektu. Biorąc powyższe pod uwagę kwalifikowalność wydatków - udzielonych pożyczek kończy się w dniu 30 czerwca 2015 r. a nie zrealizowaniem założonej w umowie ilości, która, jak zaznaczamy wyżej jest poziomem minimalnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Fundacji) kwota dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego za środków Programu stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

2.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu pobrania określonej kwoty z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" orazjej wydatkowania na tzw. "koszty zarządzania Projektem" ponoszone przez Beneficjenta (Fundację) na realizację Projektu - wydatkowana kwota stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

3.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu zatwierdzenia oraz pozytywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia "wydatków kwalifikowanych" pobranych uprzednio z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz wydatkowanych przez Beneficjenta (Fundację) - wydatkowana uprzednio kwota stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

4.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty pobranej uprzednio z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz bezprawnie wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację), co do której z tego powodu Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia - należało będzie dokonać korekty wstecznej przychodów podatkowych z dnia wydatkowania tej kwoty, czy raczej należało będzie jej wartość wykazać w podstawie opodatkowania po stronie podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dniu jej niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

5.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku wykonania przez Beneficjenta (Fundację) obowiązków pożyczkodawcy oraz wypłaty z dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" na rzecz swoich klientów określonej kwoty tytułem pożyczki - w dniu wypłaty na rzecz klientów kwoty pożyczki kwota ta stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

6.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - "Przychody Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty, prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), które to Przychody będą pochodziły z gospodarowania przez Beneficjenta (Fundację) "zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" - stanowić będą po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychody podatkowe na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p., ujmowane w podstawie opodatkowania zgodnie z regułami art. 12 ust. 3 i nast. u p.d.o.p. lub art. 12 ust. 4 pkt 2 u.p.d.o.p.

7.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - "Przychody Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (tekst jedn. przeznaczona na realizację Projektu), tj. z której nie zostanie pokryta łączna wartość udzielonych pożyczek - stanowić będą po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychody podatkowe na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p....

8.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu przydzielenia oraz wypłaty Beneficjentowi (Fundacji) określonej kwoty z tytułu podziału "zysków" - kwota ta stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

9.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Fundacji) - kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w tym dniu, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

10.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 2 - kwota dofinansowania " w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w dniu określonym w tym przypadku, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

11.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 3 - kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego za środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w dniu określonym w tym przypadku, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

12.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 5 - kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p., to czy w takim razie przychód ten będzie stanowić, w dniu określonym w tym przypadku, dochód wolny od podatku na podstawie któregokolwiek przepisu art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p.

13.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - koszty które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców), a ponadto które zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - stanowią koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

14.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, gdy koszty poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotna go instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców) zostaną wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych, a dopiero później zostaną zwrócone Beneficjentowi (Fundacji) na zasadzie refundacji ze środków dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu (po ich zatwierdzeniu oraz pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia) - to czy pierwotnie poniesione przez Beneficjenta (Fundację) ze środków własnych koszty - z chwilą ich refundacji - będą stanowić koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów, wobec czego Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie dokonać korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

15.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 14 - istniał będzie obowiązek dokonania korekty podatkowych kosztów uzyskania przychodów, to czy w takim razie należało będzie dokonać korekty wstecznej z dnia pierwotnego ich ujęcia w podstawie opodatkowania wydatkowania zgodnie z regułami art. 15 ust. 4-4e u.p.d.o.p., czy raczej należało będzie dokonać korekty na bieżąco w dniu otrzymania przez Beneficjenta (Fundację) zwrotu ich równowartości na zasadzie refundacji.

16.

Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego - koszty, które zastaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego", skierowanego do oznaczonych przedsiębiorców), a ponadto które zostaną bezprawnie wydatkowane przez Beneficjenta (Fundację) z pobranej kwoty otrzymanego zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze "środków Programu" - w przypadku niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty uprzednio pobranej oraz wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację), co do której z tego powodu Beneficjent (Fundacja) zobowiązany będzie do jej zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczą II stopnia - stanowią koszty, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., niestanowiące podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

17.

W razie uznania, iż w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku, o którym mowa w pytaniu Nr 16 - koszty które zostaną poniesione przez Beneficjenta (Fundację) na działalność pożyczkową prowadzoną w wykonaniu obowiązków, które nakłada na Beneficjenta (Fundację) Umowa (tekst jedn. na "wdrożenie zwrotnego instrumentu pożyczkowego") nie będą stanowić kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p., to czy w takim razie należało będzie dokonać korekty wstecznej podatkowych kosztów uzyskania przychodów z dnia potrącalności tychże kosztów (ustalonego zgodnie z regułami art. 15 ust. 4-4e u.p.d.o.p.), czy raczej należało będzie ich wartość wykazać w podstawie opodatkowania po stronie podatkowych kosztów uzyskania przychodów w dniu niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia jako "wydatku kwalifikowanego", kwoty pobranej uprzednio z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz bezprawnie wydatkowanej przez Beneficjenta (Fundację).

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytania Nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 w kwestii "przychodu" wobec otrzymanego dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu".

Wniosek odnośnie pytań Nr: 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 zostanie rozpatrzony w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko do pytania Nr 1:

Z istoty podatku dochodowego którego przedmiotem opodatkowania jest "dochód" w rozumieniu art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. wynika, że podatek ten pobierany jest od wartości faktycznego przyrostu w majątku podatnika, który miał miejsce w danym okresie rozliczeniowym. Warunkiem sine qua non zaistnienia "dochodu", tj. przyrostu w majątku podatnika, jest faktyczne uzyskanie przez podatnika określonego przysporzenia majątkowego, które może wejść do aktywów jego majątku lub spowodować umorzenie któregoś z pasywów jego majątku.

Na aktywa majątku podatnika składają się prawą, które w obrocie posiadają określoną wartość rachunkową, a wobec tego dopiero nabycie takich praw przez podatnika może doprowadzić do faktycznego przyrostu w jego majątku oraz powstania "dochodu" do opodatkowania. Na aktywa majątku podatnika nie mogą natomiast składać się li tylko stany faktyczne takie np., jak sprawowanie fizycznego władztwa nad rzeczą. Stany faktyczne nie posiadają bowiem w obrocie żadnej wartości majątkowej.

Z okoliczności zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu są środki pieniężne. Środki pieniężne, stanowią środek płatniczy o określonej wartości zbywczej (która nie wynika z ich właściwości fizycznych, lecz z określenia i gwarancji, jakie im zapewnia państwo), posiadający ponadto szczególną właściwość w postaci zdolności umarzania zobowiązań. W tym znaczeniu środek pieniężny pojmuje się jako rzecz sui generis.

Podstawowym prawem majątkowym, którego przedmiotem mogą być środki pieniężne jest prawo własności, Niejednokrotnie, nabycie także innych praw majątkowych, których przedmiotem są środki pieniężne ex Iege prowadzi do przejścia prawa własności środków pieniężnych na uprawnionego, np. jeżeli pieniądze obciąży się prawem do ich używania i do pobierania ich pożytków użytkownik z chwilą wydania mu pieniędzy staje się ich właścicielem (art. 252 k.c. w zw. z art. 264 k.c.). W przypadku oddania pieniędzy na przechowanie, jeżeli przechowawca jednocześnie zostanie uprawniony do rozporządzania oddanymi mu na przechowanie pieniędzmi, przechowawca staje się ich właścicielem tak, jak pożyczkobiorca (art. 845 k.c.). W przypadku oddania pieniędzy bankowi do przechowania na podstawie umowy rachunku bankowego, bank staje się ich właścicielem, jak pożyczkobiorca (art. 725 oraz 726 k.c. w zw. z art. 845 k.c.). Specyficznym sposobem przejścia prawa własności pieniędzy jest stosunek powiernictwa, w przypadku którego powierzający zobowiązuje powiernika do rozporządzenia we własnym imieniu w określony sposób powierzonymi mu pieniędzmi, jednakże na rachunek (w interesie) powierzającego, po czym powiernik w szczególności zobowiązuje się do zwrotu powierzonych mu pieniędzy wraz z ewentualnymi efektami gospodarczymi rozporządzania nimi.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. stanowi, że przychodem podatkowym są m.in. otrzymane pieniądze Słowo "otrzymać" nie posiada definicji legalnej; w języku potocznym rozumie się je, m.in. jako: dostać coś, co się należy, na co się zasługuje lub do czego się dąży" (źródło: http://sjp.pwn.pl/szukaj/otrzymane). Nie ulega zatem wątpliwości, że samo przekazanie "otrzymującemu" fizycznego władztwa nad określoną ilością środków, pieniężnych (w postaci gotówkowej, czy bezgotówkowej) nie doprowadzi samo przez się do powstania po stronie "otrzymującego" przychodu podatkowego, jeżeli zarazem ich wartość nie powiększy aktywów jego majątku na dzień przekazania fizycznego władztwa nad nimi. Wobec powyższego, aby w dniu przekazania fizycznego władztwa nad określoną ilością środków pieniężnych (w postaci gotówkowej, czy bezgotówkowej) mógł powstać po stronie "otrzymującego" przychód podatkowy, temu przekazaniu musi towarzyszyć nabycie przez "otrzymującego" określonego prawa majątkowego, którego przedmiotem są otrzymane pieniądze - tylko bowiem wartość praw majątkowych składa się na aktywa majątku "otrzymującego". Ustawodawca nie normuje rodzaju tych praw majątkowych do "otrzymanych pieniędzy", których przejście skutkuje powstaniem przychodu podatkowego, a w szczególności w żadnym przepisie u p.d.o.p. nie stanowi, że przychód podatkowy w każdym przypadku powstaje w chwili przejścia prawa własności do "otrzymanych pieniędzy" na rzecz "otrzymującego" je w fizyczne władztwo.

Z istoty przychodu podatkowego wynika, że jest nim każde przysporzenie majątkowe, które może być jednoznacznie określone (wycenione), które podatnik uzyskał definitywnie (tekst jedn. bez obowiązku zwrotu), oraz którym podatnik może rozporządzać jak właściciel. (por. Filip Świtała, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie 1) teza 5 komentarza do art. 12 u.p.d.o.p.).

Z powyższego wynika, że nawet nabycie prawa własności określonych środków pieniężnych - jeżeli nie następuje definitywnie, nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego na gruncie u p.d.o.p. (znajduje to potwierdzenie, m.in. w art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p.). Przychód podatkowy na gruncie u p.d.o.p. nie może powstać również w przypadku, w którym podatnik nabył definitywnie takie prawo majątkowe do określonych środków pieniężnych, z którego treści nie wynika dla podatnika możliwość rozporządzania nimi jak właściciel.

W okolicznościach zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że z Umowy nie wynika jednoznacznie, jakiego rodzaju prawo majątkowe do środków pieniężnych "otrzymywanych" przez Beneficjenta (Fundację) tytułem dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" nabywa Beneficjent (Fundacja). Z umowy jedynie wynika dla Beneficjenta (Fundacji) możliwość używania tych środków pieniężnych w sposób oznaczony Umową, Beneficjent (Fundacja) nie jest już uprawniony do czerpania na własny rachunek pożytków z gospodarowania tymi środkami pieniężnymi, ani też do rozporządzania nimi w jakikolwiek sposób, lecz tylko w sposób oznaczony Umową.

Nie ulega zatem wątpliwości, że prawa do środków pieniężnych "otrzymywanych" przez Beneficjenta (Fundację) tytułem dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" Beneficjent (Fundacja) nie nabywa definitywnie (tekst jedn. bez obowiązku zwrotu), jak również nie ulega wątpliwości, że prawo to nie daje Beneficjentowi (Fundacji) możliwości rozporządzania nimi jak właściciel - świadczą o tym postanowienia Umowy powoływane w okolicznościach zdarzenia przyszłego, a mianowicie: "otrzymywane" przez Beneficjenta (Fundację) dofinansowanie musi być,"wykorzystane" na "wdrożenie przez Beneficjenta "zwrotnego instrumentu pożyczkowego", co oznacza, że Beneficjent (Fundacja) jest zobowiązany do udzielenia określonej ilości pożyczek z kwoty "otrzymanego" dofinansowania. Ponadto częścią "otrzymanego" dofinansowania - niezaangażowaną w udzielone pożyczki (tekst jedn. niewypłaconą z ich tytułu) - Beneficjent (Fundacja) jest zobowiązany gospodarować w ściśle oznaczony sposób, a mianowicie lokować ją w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych. Końcowo, część "otrzymanego" dofinansowania Beneficjent (Fundacja) może "wykorzystać na pokrycie "wydatków kwalifikowanych" Każde zachowanie Beneficjenta (Fundacji) lub "wykorzystanie" dofinansowania - niezgodne z Umową - skutkuje powstaniem po stronie Beneficjenta (Fundacji) obowiązku zwrotu odpowiedniej części dofinansowania.

Należy także podkreślić, że oprócz tego, że Beneficjent (Fundacja) jest zobowiązany do gospodarowania "otrzymaną" kwotą dofinansowania w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" w ściśle oznaczony sposób, to ponadto po zakończeniu Umowy jest zobowiązany do zwrotu efektów gospodarczych tego gospodarowania w postaci "Przychodów Projektu". Z powyższego wynika, że pomimo iż Beneficjent (Fundacja) prowadzi we własnym imieniu działalność pożyczkową - finansowaną z kwoty "otrzymanego" dofinansowania - to jednak nie czyni tego na własny rachunek, lecz na rachunek Województwa oraz przedsiębiorców, którym udziela pożyczek.

Omówione wyżej postanowienia Umowy oraz oparte na nich wnioski znajdują odzwierciedlenie w przepisach prawa wspólnotowego regulujących zasady finansowania tzw. "instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw".

Regionalny Program Operacyjny Województwa 2007-2013, przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 2 października 2007 r. w trybie art. 32 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 przyjmuje w ramach Osi Priorytetowej lI m.in. dokapitalizowanie i tworzenie nowych funduszy poręczeń kredytowych i pożyczkowych, które ułatwią przedsiębiorcom korzystanie z zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania inwestycji.

Przepisy art. 44 i art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 oraz art. 43-46 Rozporządzenia Komisji z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. L 371/1 z 27.12.2006) wprowadzają dwie podstawowe zasady realizacji projektów polegających na udzieleniu wkładu we wsparcie tzw. "instrumentów inżynierii finansowej dla przedsiębiorstw":

1.

wkład ze środków publicznych ma charakter zwrotny oraz

2.

zwracany wkład finansowy, powiększony o przychody uzyskane w czasie trwania projektu ma zostać powtórnie wykorzystany przez właściwe organy państwa członkowskiego na rzecz projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich lub na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak widać, prawo wspólnotowe również potwierdza powyższe wnioski, iż prawa do środków pieniężnych "otrzymywanych" przez Beneficjenta (Fundację) tytułem dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" Beneficjent (Fundacja) nie nabywa definitywnie (tekst jedn. bez obowiązku zwrotu), jak również nie ulega wątpliwości, że prawo to nie daje Beneficjentowi (Fundacji) możliwości rozporządzania nimi jak właściciel, albowiem jest zobowiązany do gospodarowania nimi w określony sposób na rachunek "organu państwa", jakim jest Województwo e.

Z powyższych względów, w ocenie Wnioskodawcy - w okolicznościach zdarzenia przyszłego - istnieją podstawy, aby twierdzić, że Beneficjent (Fundacja) dofinansowanie "w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" "otrzymuje" z tytułu stosunku powiernictwa łączącego go z Województwem m. Tego rodzaju stosunek prawny - podobnie jak umowa pożyczki lub kredytu - nie prowadzi na gruncie u.p.d.o.p. do powstania przychodu podatkowego po stronie podatnika "otrzymującego" powierzone mu do gospodarowania środki pieniężne.

Dlatego też w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Fundacji) - kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" nie będzie stanowić po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stanowisko do pytania Nr 2:

W okolicznościach zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w dniu pobrania określonej kwoty z otrzymanego dofinansowania w formie "zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz jej wydatkowania na tzw. "koszty zarządzania Projektem ponoszone przez Beneficjenta (Fundację) na realizację Projektu Beneficjent (Fundacja) dokonuje zapłaty zobowiązań zaciągniętych w swoim imieniu oraz na własny rachunek ze skutkiem zwalniającym wobec swoich wierzycieli (pracowników, dostawców, usługodawców, itd.).

Z Umowy wynika, że tzw. "koszty zarządzania Projektem" są kwalifikowane od daty zawarcia Umowy, co oznacza, że kwota dofinansowania w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, która jest pobierana przez Beneficjenta (Fundację) tytułem tzw. "kosztów zarządzania Projektem", stanowi świadczenie pieniężne należne Beneficjentowi (Fundacji) właśnie z uwagi na realizację przezeń Projektu. W przypadku zatem wydatkowania pobranej kwoty dofinansowania dochodzi do definitywnego przysporzenia majątkowego po stronie Beneficjenta (Fundacji) - por. uwagi na temat przychodów podatkowych zamieszczone w Stanowisku do Pytania Nr 1.

W tym przypadku późniejsze ewentualne niezatwierdzenie oraz negatywne zweryfikowanie przez instytucję Pośredniczącą lI stopnia danego zobowiązania Beneficjanta (Fundacji) jako wydatku kwalifikowanego nie ma wpływu na definitywność takiego przysporzenia majątkowego. Powyższy wniosek wynika z tego, że wydatkowanie przez Beneficjenta (Fundację) pobranej kwoty dofinansowania prowadzi do definitywnego umorzenia długu Beneficjenta (Fundacji) wobec swego wierzyciela (Np. z tytułu świadczonej pracy, zakupu towarów, wykonania usługi), a zatem do definitywnego zmniejszenia pasywów majątku Beneficjenta (Fundacji), którego końcowym skutkiem jest definitywne przysporzenie majątkowe po stronie Beneficjenta (Fundacji).

Ewentualny późniejszy obowiązek zwrotu przez Beneficjenta (Fundację) pobranej kwoty dofinansowania na skutek niezatwierdzenia oraz negatywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia danego zobowiązania Beneficjenta (Fundacji) jako "wydatku kwalifikowanego" nie zmienia faktu, że omawiane wyżej przysporzenie majątkowe powstaje definitywne po stronie Beneficjenta (Fundacji) już w dniu jej wydatkowania.

Z powyższych względów w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu pobrania określonej kwoty z otrzymanego "zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz jej wydatkowania na tzw. "koszty zarządzania Projektem" ponoszone przez Beneficjenta (Fundację) na realizację Projektu - wydatkowana kwota stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stanowisko do pytania Nr 3:

W okolicznościach zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, ze czynność faktyczna w postaci zatwierdzenia oraz pozytywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wydatków kwalifikowanych pobranych uprzednio z kwoty otrzymanego "zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego za środków Programu" oraz wydatkowanych przez Beneficjenta (Fundację) nie prowadzi sama przez się do powstania po stronie Beneficjenta (Fundacji) jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. W dniu dokonania tej czynności Beneficjent (Fundacja) nie nabywa żadnego prawa majątkowego, ani nie zostaje zwolniony z długu. Czynność ta jedynie potwierdza fakt poniesienia w sposób należny przez Beneficjenta (Fundację) "wydatków kwalifikowanych" pobranych uprzednio z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu". Z tego zaś wynika że Beneficjent (Fundacja) nie będzie mógł już zostać zobowiązany przez Instytucję Pośrednicząca lI stopnia do ich zwrotu.

Okoliczność, że w dniu zatwierdzenia oraz pozytywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia "wydatków kwalifikowanych" pobranych uprzednio z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz wydatkowanych przez Beneficjenta (Fundację) nie dochodzi do żadnego przysporzenia majątkowego po stronie Beneficjenta (Fundacji), w ocenie Wnioskodawcy przesądza o tym, że brak jest podstaw, aby twierdzić, że z tytułu zatwierdzenia oraz pozytywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia "wydatków kwalifikowanych" po stronie Beneficjenta (Fundacji) powstaje jakikolwiek przychód podatkowy.

Z powyższych względów w okolicznościach zdarzania przyszłego - w dniu zatwierdzenia oraz pozytywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia wydatków kwalifikowanych" pobranych uprzednio z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz wydatkowanych przez Beneficjanta (Fundację) - wydatkowana uprzednio kwota nie będzie stanowić po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p.

Stanowisko do pytania Nr 5:

Z okoliczności zdarzenia przyszłego wynika, że Beneficjent (Fundacja) - w trakcie realizacji obowiązku w postaci "Jednokrotnego obrotu" kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu, tj. udzielania pożyczek - gospodaruje nimi w taki sposób, że z jego kwoty dokonuje zapłaty swoich długów, jakimi obciąża się w stosunku do swoich klientów, będących jego wierzycielami z tytułu udzielonych im przezeń pożyczek. Spłata długów wobec swoich klientów z tytułu udzielonych im pożyczek może zatem zostać przez Beneficjenta (Fundację) dokonana także z kwoty otrzymanego dofinansowania w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (albowiem wkład ten obok środków własnych Beneficjenta (Fundacji) składa się na kapitał przeznaczony na realizację Projektu).

W okolicznościach zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w dniu pobrania określonej kwoty z otrzymanego dofinansowania w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz jej wydatkowania na zapłatę długów wobec swoich klientów z tytułu udzielonych im pożyczek, Beneficjent (Fundacja) dokonuje tego w swoim imieniu oraz na własny rachunek ze skutkiem zwalniającym wobec swoich klientów - będących jego wierzycielami z tytułu udzielonych im pożyczek.

Z umowy wynika, że kapitał przeznaczony na realizację Projektu może być przeznaczony, m.in. właśnie na udzielanie oraz wypłatę pożyczek klientom Beneficjenta (Fundacji). Oznacza to zaś, że kwota dofinansowania w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, która jest pobierana przez Beneficjenta (Fundację) z tego tytułu stanowi świadczenie pieniężne należne Beneficjentowi (Fundacje właśnie z uwagi na realizację przezeń Projektu. W przypadku zatem dokonania przez Beneficjenta (Fundację) spłaty z pobranej kwoty dofinansowania długów wobec swoich klientów z tytułu udzielonych im pożyczek dochodzi do definitywnego przysporzenia majątkowego po stronie Beneficjenta (Fundacji) - por. uwagi na temat przychodów podatkowych zamieszczone w Stanowisku do Pytania nr 1

Późniejszy obowiązek zwrotu przez Beneficjenta (Fundację) wyegzekwowanych od klientów kwot stanowiących równowartość pożyczek wypłaconych im uprzednio przez Beneficjenta (Fundację) Z pobrane kwoty dofinansowania nie zmienia faktu) że omawiane

wyżej przysporzenie majątkowe powstaje definitywne po stronie Beneficjenta (Fundacji) już w dniu dokonania - tytułem udzielonych pożyczek - Ich wypłaty na rzecz klientów.

Z powyższych względów w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w przypadku wykonania przez Beneficjenta (Fundację) obowiązków pożyczkodawcy oraz wypłaty z dofinansowania w formie zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków "Programu" na rzecz swoich klientów określonej kwoty tytułem pożyczki - w dniu wypłaty na rzecz klientów kwoty pożyczki - kwota ta stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u p.d.o.p.

Stanowisko do pytania Nr 6:

Z okoliczności zdarzenia przyszłego wynika, że Beneficjent (Fundacja) prowadzi działalność pożyczkową. Jest to działalność odpłatna z tytułu zawartych z klientami umów o udzielenie pożyczek Beneficjent (Fundacja) otrzymuje, m.in. opłaty prowizje oraz odsetki Beneficjent (Fundacja) gromadzi ponadto posiadane środki pieniężne na rachunkach bankowych (zakładając lokaty terminowe i inne), z tytułu których otrzymuje odsetki.

Z Umowy wynika, że Beneficjent (Fundacja) jest zobowiązany do "jednokrotnego obrotu" kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu, a zatem także do "jednokrotnego obrotu" zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków "Programu" (albowiem wkład ten obok środków własnych Beneficjenta (Fundacji) składa się na kapitał przeznaczony na realizację Projektu).

Powyższe zobowiązuje oznacza dla Beneficjenta (Fundacji), że w czasie trwania Projektu Beneficjent (Fundacja) musi udzielić pożyczek o łącznej wartości równej wartości "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu", pomniejszonemu o kwalifikowane koszty zarządzania Projektem.

W wykonaniu powyższego zobowiązania Beneficjent (Fundacja) "zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" gospodaruje w taki sposób, że jego kwotę przeznacza na wypłatę pożyczek udzielonych swoim klientom.

Z Umowy wynika, że opłaty, prowizje oraz odsetki - które Beneficjent (Fundacja) otrzymuje (oraz otrzyma aż do upływu okresu obowiązywania harmonogramu spłat) z tytułu pożyczek udzielonych w ramach realizacji Projektu oraz gospodarowania "zwrotnym bezpośrednim wkładam finansowym ze środków Programu" - stanowią tzw. "Przychody Projektu", które będą podlegać zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w przypadkach wskazanych w okolicznościach zdarzenia przyszłego.

Z Umowy wynika również, że odsetki z tytułu ulokowania na rachunkach bankowych (lokatach terminowych i innych) części kwoty "zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, stanowią tzw. "Przychody Projektu", które będą podlegać zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez lnstytucję Pośredniczącą II stopnia w przypadkach wskazanych w okolicznościach zdarzenia przyszłego.

Z Umowy wynika ponadto, ze ewentualne odsetki z tytułu opóźnienia / zwłoki klientów w spłacie na rzecz Beneficjenta (Fundacji) pożyczek udzielonych im z kwoty "zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu", stanowią tzw. "Przychody Projektu", które będą podlegać zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w przypadkach wskazanych w okolicznościach zdarzenia przyszłego.

Środki pieniężne uzyskane z powyższych tytułów - zgodnie z Umową - Beneficjent (Fundacja) posiada o tyle tylko, o ile pomiędzy Województwem m oraz Beneficjentem (Fundacją) Umowa obowiązuje oraz o ile Beneficjent (Fundacja) realizuje Projekt zgodnie z Umową.

W ocenie Wnioskodawcy, Beneficjent (Fundacja) środki z powyższych tytułów nabywa we własnym imieniu, ale na rachunek Województwa - świadczy o tym istnienie po stronie Beneficjenta (Fundacji) obowiązku ich zwrotu w przypadkach:

a.

wykonania Umowy bez zawarcia kolejnej umowy,

b.

rozwiązania Umowy przez Strony,

c.

wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron,

d.

rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Jak widać, Beneficjent (Fundacja) w żadnym wypadku nie jest w stanie definitywnie nabyć prawa rozporządzania jak właściciel środkami pieniężnymi uzyskanymi z powyższych tytułów i to pomimo faktu, że nabywa te środki z tytułu umów zawartych w swoim imieniu. W każdym natomiast przypadku na Beneficjencie (Fundacji) - na podstawie Umowy - ciąży wierzytelność Województwa o ich zwrot tyle, że terminem wymagalności odroczonym do chwili zajścia któregoś ze wskazanych wyżej przypadków.

Istotna jest przy tym także okoliczność, że powyższe tytuły uzyskania przez Beneficjenta (Fundację) środków pieniężnych w ramach działalności prowadzonej w swoim imieniu powstają tylko dlatego, że Beneficjent (Fundacja) wykonuje obowiązki z Umowy - realizując Projekt, a zatem są efektem gospodarowania przezeń otrzymanym dofinansowaniem w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu", które to dofinansowanie właśnie w tym celu zostało powierzone Beneficjentowi (Fundacji) przez Województwo e. Są to zatem tego rodzaju pożytki cywilne od kwoty dofinansowania, które na podstawie umów zawartych przez Beneficjenta (Fundację) w swoim imieniu - powstają dlatego tylko, że kwota dofinansowania właśnie w celu wygenerowania została uprzednio powierzona Beneficjentowi (Fundacji) do gospodarowania przez Województwo e.

Zwróćmy uwagę, że Województwo e - 9 ust. 3 Umowy - narzuca Beneficjentowi (Fundacji) nawet metodologię gospodarowania powierzonym mu dofinansowaniem, której istotą jest ryzyko niespłacenia pożyczek przez klientów oraz maksymalizacja przychodów z prowadzonej działalności pożyczkowej - co tylko dodatkowo potwierdza powyższe wnioski.

Ponieważ zaś dofinansowanie w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" pochodzi ze środków publicznych - nie zaś ze środków własnych Beneficjenta (Fundacji), dlatego też brak jest podstaw, aby pożytki cywilne - które przynosi - stanowiły definitywną własność Beneficjenta (Fundacji), lecz słusznie podlegają ono zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w przypadkach wskazanych w okolicznościach zdarzenia przyszłego.

W ocenie Wnioskodawcy żaden przepis ustawy o podatku dochodowym nie pozwała na kwalifikację prawną środków pieniężnych nabytych przez Beneficjenta (Fundację) z tytułu działalności prowadzonej w swoim imieniu - w okolicznościach takich, jak zdarzenie przyszłe. Z jednej strony są podstawy by twierdzić, że w takich okolicznościach Beneficjent (Fundacja) w stosunku do swoich dłużników z tytułu usług wyświadczonych im w ramach prowadzonej działalności nabywa definitywnie prawo własności do "otrzymanych od nich środków pieniężnych. Z drugiej jednak strony - w stosunku do Województwa - te prawo majątkowe nie wchodzi definitywnie do aktywów majątku Beneficjenta (Fundacji), a to z uwagi na okoliczność, że posiada on je o tyle tylko, o ile obowiązuje Umowa oraz pod warunkiem, że w dalszym ciągu realizuje Projekt, gdyż w przeciwnym wypadku jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz Województwa.

W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie u p.d.o.p. sam takt definitywnego nabycia - w ramach prowadzonej działalności odpłatnej (która podlega dotowaniu) przez podatnika (Beneficjenta) prawa własności środków pieniężnych w stosunku do ich zbywcy (klienta Beneficjenta) nie może prowadzić do powstania przychodu podatkowego, leżeli jednocześnie to prawo własności definitywnie nie powiększa aktywów majątku podatnika (Beneficjenta) z uwagi na równoczesny obowiązek przeniesienia prawa własności tych środków pieniężnych na rzecz osoby trzeciej (Województwa) - w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z tego, że osoba trzecia (Województwo e) powierzyła uprzednio podatnikowi (Beneficjentowi) określone aktywa majątkowe do gospodarowania właśnie w celu:

a.

prowadzenia przez podatnika (Beneficjenta) dotowanej działalności (gdyż powierzenie jemu tych aktywów majątkowych ma jemu jej prowadzenie umożliwić), a ponadto

b.

w celu nabycia przezeń w ramach dotowanej działalności odpłatnej - prawa własności ww. środków pieniężnych od zbywcy (klienta Beneficjenta) będącego nabywcą usług świadczonych przezeń odpłatnie w ramach tej działalności, a ponadto

c.

w celu przeniesienia tego nabytego przez podatnika (Beneficjenta) prawa własności ww. środków pieniężnych na rzecz osoby trzeciej (Województwa).

Z powyższych względów w okolicznościach zdarzenia przyszłego - "Przychody Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty i prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) - które to Przychody będą pochodziły z gospodarowania przez Beneficjenta (Fundację) zwrotnym, bezpośrednim wkładam finansowym ze środków Programu - nie będą stanowić po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stanowisko do pytania Nr 7:

Z okoliczności zdarzenia przyszłego wynika, że Beneficjent (Fundacja) - w trakcie realizacji obowiązku w postaci "jednokrotnego obrotu" kapitałem przeznaczonym na realizację Projektu, tj. udzielania pożyczek - dodatkowo jest zobowiązany do lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części kapitału przeznaczonego na realizację Projektu, która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego", tzn. tej kwoty kapitału przeznaczonego na realizację Projektu, z której w danym okresie nie zostanie wypłacone łączna wartość udzielonych pożyczek. Dotyczy to zatem także "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (albowiem wkład ten obok środków własnych Beneficjenta (Fundacji) składa się na kapitał przeznaczony na realizację Projektu).

Z Umowy wynika, że przychody z lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu", która nie zostanie zaangażowana w udzielone pożyczki - stanowią tzw. ",Przychody Projektu" które będą podlegać zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez lnstytucję Pośredniczącą lI stopnia w przypadkach wskazanych w okolicznościach zdarzenia przyszłego.

Środki pieniężne uzyskane z powyższych tytułów na podstawie Umowy Beneficjent (Fundacja) posiada o tyle tylko, o ile pomiędzy Województwem m oraz Beneficjentem (Fundacją) Umowa obowiązuje oraz, o ile Beneficjent (Fundacja) realizuje Projekt zgodnie z litrową.

W ocenie Wnioskodawcy, Beneficjent (Fundacja) środki z powyższych tytułów nabywa we własnym imieniu, ale na rachunek Województwa - świadczy o tym istnienie po stronie Beneficjenta (Fundacji) obowiązku ich zwrotu w przypadkach:

a.

wykonania Umowy bez zawarcia kolejnej umowy,

b.

rozwiązania Umowy przez Strony,

c.

wypowiedzenia Umowy przez jedną ze Stron,

d.

rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Instytucję Pośredniczącą lI stopnia.

Jak widać Beneficjent (Fundacja) w żadnym wypadku nie jest w stanie definitywnie nabyć prawa rozporządzania jak właściciel środkami pieniężnymi uzyskanymi z powyższych tytułów i to pomimo faktu, że nabywa te środki z tytułu realizacji praw z instrumentów finansowych nabytych w swoim imieniu. W każdym natomiast przypadku na Beneficjencie (Fundacji) - na podstawie Umowy - ciąży wierzytelność Województwa o ich zwrot, tyle że z terminem wymagalności odroczonym do chwili zajścia któregoś ze wskazanych wyżej przypadków.

Dlatego też uwagi zamieszczone w Stanowisku do Pytania Nr 6 znajdują odpowiednie zastosowanie do przychodów z lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" która nie zostanie zaangażowana w udzielone pożyczki.

Z powyższych względów, w okolicznościach zdarzenia przyszłego "Przychody Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem lokowania w bezpiecznych i płynnych Instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (tekst jedn. przeznaczona na realizację Projektu) i nie będzie stanowiła pokrycia łącznej wartości udzielonych pożyczek, nie będą stanowić po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

Stanowisko do pytania Nr 8:

Z Umowy wynika, że "Zyski" stanowi dodatnia różnica pomiędzy "Przychodami Projektu" (sumą środków finansowych pochodzących zarówno z gospodarowania zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu, jak i z gospodarowania środkami własnymi Beneficjenta) oraz "stratami" (tekst jedn. łączną kwotą pożyczek wypłaconych uprzednio przez Beneficjenta na rzecz swoich klientów, które nie zostaną przez klientów spłacone w terminie na rzecz Beneficjenta zarówno w okresie realizacji Projektu, w okresie trwałości Projektu lub w okresie zwrotu środków objętych harmonogramem spłat).

Z Umowy ponadto wynika, że ewentualnie powstałe "zyski" (§ 1 ust. 39 Umowy) podlegać będą podziałowi zgodnie z art. 43 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2005 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 2006 371.1 z późn. zm.).

W tym przypadku środki pieniężne stanowiące "Przychody Projektu" pochodzące z gospodarowania zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu w związku z udzielaniem pożyczek oraz lokowaniem jego niezaangażowanej w pożyczki - części w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych w dniu ich "otrzymania" przez Beneficjenta (Fundację) tytułem zysków staną się definitywnie własnością Beneficjenta (Fundacji). Wobec tego prawo majątkowe nabyte przez Beneficjenta (Fundację) tytułem "zysków" definitywnie wejdzie do aktywów majątku Beneficjenta (Fundacji).

Z powyższych względów, w okolicznościach zdarzenia przyszłego - w dniu przydzielenia oraz wypłaty Beneficjentowi określonej kwoty z tytułu podziału "zysków" - kwota ta stanowić będzie po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:

* w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanego dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (pytania Nr 1, 2, 3, 5) za nieprawidłowe,

* w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty, prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), które to Przychody będą pochodziły z gospodarowania przez Beneficjenta (Fundację) "zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" (pytanie Nr 6) za nieprawidłowe,

* w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (tekst jedn. przeznaczona na realizację Projektu), tj. z której nie zostanie pokryta łączna wartość udzielonych pożyczek (pytanie Nr 7) za nieprawidłowe,

* w zakresie określenia przychodu z tytułu przydzielenia oraz wypłaty Beneficjentowi (Fundacji) określonej kwoty z tytułu podziału "zysków" (pytanie Nr 8) za prawidłowe.

Należy wskazać, iż Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2007-2013, zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), określającymi krajowe priorytety, na które będą przeznaczone środki z UE stanowi jeden z 16 regionalnych programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "otrzymane" oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika - względnie na jego rachunek - wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi Fundacja może rozporządzać.

W kontekście powyższego, stwierdzić należy, że uzyskane przez Fundację środki finansowe na realizację Projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, które Wnioskodawca otrzyma na dofinansowanie funduszu poręczeniowego będą stanowić przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą stanowiły w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - co do zasady - przychód podatkowy Wnioskodawcy w dacie ich otrzymania.

Podkreślić przy tym należy, że sposób wypłaty czy okresowych rozliczeń pieniędzy z uwagi na specyfikę unijnych środków pomocowych ma charakter swoistych "rozwiązań technicznych" udzielanej pomocy w zakresie wypłat i rozliczeń dotacji, co potwierdza stosowna regulacja ustawowa w materii finansów publicznych oraz umowa wiążąca strony realizowanego Projektu.

Wskazać należy jednoznacznie, że otrzymane pieniądze stają się przychodem podatkowym w momencie wpływu na rachunek bankowy poszczególnych transz, gdyż już od tego momentu Fundacja może nimi dysponować jako Beneficjent realizowanego Projektu.

Biorąc pod uwagę niniejsze przepisy należy stwierdzić, iż "Przychody Projektu" w postaci opłat, prowizji z tytułu udzielanych pożyczek oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Odnosząc się natomiast do przychodu z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek należy zauważyć, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidziano szczególny tryb opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań, przy czym brak jest w tych przepisach podziału na odsetki, które są bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną przez podatnika oraz inną działalnością wynikającą z umów zawieranych przez przedsiębiorców. Zatem do przychodów z tytułu odsetek mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). W konsekwencji - jako że odsetki od należności, w tym od udzielonych pożyczek (kredytów), naliczone, lecz nie otrzymane nie stanowią u wierzyciela przychodów - odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania.

W konsekwencji - jako że odsetki od należności, w tym od udzielonych pożyczek, naliczone, lecz nie otrzymane nie stanowią u wierzyciela przychodów - odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania. Przychód ten nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto wskazać należy na zasadę neutralności podatkowej otrzymywanych i spłacanych kwot w związku z pożyczką. Zasada ta wynika z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje, iż do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) oraz z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy podatkowej wskazującego, iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Podkreślić przy tym należy, iż przedmiotowe pożyczki udzielane są przez Fundację, która prowadzi fundusz pożyczkowy, a wygenerowane w ramach tej działalności "Przychody Projektu" - jak wskazał sam Wnioskodawca: są efektem gospodarowania przezeń otrzymanym dofinansowaniem w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, przez co inne od przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu jest pochodzenie niniejszych środków i jako takie nie mogą one podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od opodatkowania na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem "Przychody Projektu" w postaci opłat, prowizji z tytułu udzielanych pożyczek oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, a z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przychodami w dacie faktycznego otrzymania.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawa podatkowego dotyczące przychodów należy także stwierdzić, iż "Przychody Projektu" w postaci przychodów z lokowania "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych w trybie § 12 Umowy, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Jak wskazano powyżej, opisane we wniosku pożyczki udzielane są przez Fundację, która prowadzi fundusz pożyczkowy, a wygenerowane w ramach tej działalności "Przychody Projektu" - jak wskazał sam Wnioskodawca: są efektem gospodarowania przezeń otrzymanym dofinansowaniem w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, przez co inne od przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu jest pochodzenie niniejszych środków i jako takie nie mogą one podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od opodatkowania na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując, w oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że "Przychody Projektu" w postaci przychodów z lokowania "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Jak wskazał Wnioskodawca - w przedmiotowej sprawie "zyski" stanowić będzie dodatnia różnica pomiędzy "Przychodami Projektu" (sumą środków finansowych pochodzących zarówno z gospodarowania zwrotnym bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu, jak i z gospodarowania środkami własnymi Beneficjenta) oraz "stratami" (tekst jedn. łączną kwotą pożyczek wypłaconych uprzednio przez Beneficjenta na rzecz swoich klientów, które nie zostaną przez klientów spłacone w terminie na rzecz Beneficjenta zarówno w okresie realizacji Projektu, w okresie trwałości Projektu lub w okresie zwrotu środków objętych harmonogramem spłat).

W oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że "zyski" przydzielone oraz wypłacone Fundacji będą stanowić przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu wpływu na rachunek bankowy Fundacji.

W kontekście powyższego, stwierdzić należy, iż kwoty dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, które Wnioskodawca otrzyma na dofinansowanie funduszu pożyczkowego:

* będą stanowić przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Fundacji) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1);

* wydatkowana kwota nie będzie stanowiła po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu pobrania określonej kwoty z otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz jej wydatkowania na tzw. "koszty zarządzania Projektem" ponoszone przez Beneficjenta (Fundację) na realizację Projektu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2);

* w dniu zatwierdzenia oraz pozytywnego zweryfikowania przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia "wydatków kwalifikowanych" pobranych uprzednio z kwoty otrzymanego "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" oraz wydatkowanych przez Beneficjenta (Fundację) - wydatkowana uprzednio kwota nie będzie stanowiła po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3);

* w przypadku wykonania przez Beneficjenta (Fundację) obowiązków pożyczkodawcy oraz wypłaty z dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" na rzecz swoich klientów określonej kwoty tytułem pożyczki - w dniu wypłaty na rzecz klientów kwoty pożyczki kwota ta nie będzie stanowić po stronie Beneficjenta (Fundacji) przychodu podatkowego na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5);

* "Przychody Projektu" w postaci opłat, prowizji z tytułu udzielanych pożyczek oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, a z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przychodami w dacie faktycznego otrzymania (pytanie oznaczone we wniosku Nr 6);

* "Przychody Projektu" w postaci przychodów z lokowania "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7);

* "Zyski" przydzielone oraz wypłacone Fundacji, będą stanowić przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu wpływu na rachunek bankowy Fundacji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 8).

Podsumowując, w oparciu o opisane we zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że kwota dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będzie stanowiła w momencie wpływu na rachunek bankowy Beneficjenta (Fundacji) przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy mieć przy tym na uwadze, że sposób wypłaty czy okresowych rozliczeń pieniędzy z uwagi na specyfikę unijnych środków pomocowych ma charakter swoistych "rozwiązań technicznych" udzielanej pomocy w zakresie wypłat i rozliczeń dotacji, co potwierdza stosowna regulacja ustawowa w materii finansów publicznych oraz umowa wiążąca strony realizowanego Projektu.

Wskazać należy jednoznacznie, że otrzymane pieniądze stają się przychodem podatkowym w momencie wpływu na rachunek bankowy poszczególnych transz, gdyż już od tego momentu Fundacja może nimi dysponować jako Beneficjent realizowanego Projektu.

Natomiast opisane we wniosku pożyczki udzielane są przez Fundację, która prowadzi fundusz pożyczkowy, a wygenerowane w ramach tej działalności "Przychody Projektu" - jak wskazał sam Wnioskodawca: są efektem gospodarowania przezeń otrzymanym dofinansowaniem w formie "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu, przez co inne od przychodów z tytułu otrzymanego dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu jest pochodzenie niniejszych środków i jako takie nie mogą one podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od opodatkowania na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na powyższe "Przychody Projektu" w postaci opłat, prowizji z tytułu udzielanych pożyczek oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej, a z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są przychodami w dacie faktycznego otrzymania.

Podobnie, "Przychody Projektu" w postaci przychodów z lokowania "kapitału przeznaczonego na realizację Projektu" w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych, jakie zostaną wypracowane przez kwotę dofinansowania w postaci "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" będą stanowiły przychód podatkowy Fundacji w dacie otrzymania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej.

Także "Zyski" przydzielone oraz wypłacone Fundacji będą stanowić przychód podatkowy na gruncie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w dniu wpływu na rachunek bankowy Fundacji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych pozyskania dofinansowania na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013:

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanego dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" (pytania Nr 1, 2, 3, 5) należało uznać za nieprawidłowe,

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem udzielania pożyczek (m.in. opłaty, prowizje z tytułu udzielonych pożyczek, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), które to Przychody będą pochodziły z gospodarowania przez Beneficjenta (Fundację) "zwrotnym, bezpośrednim wkładem finansowym ze środków Programu" (pytanie Nr 6) należało uznać za nieprawidłowe,

* odnośnie określenia momentu powstania przychodu z tytułu "Przychodów Projektu", które Beneficjent (Fundacja) uzyska tytułem lokowania w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych tej części "zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" - która w danym okresie nie zostanie jeszcze bezpośrednio zaangażowana we "wdrażanie zwrotnego instrumentu pożyczkowego" (tekst jedn. przeznaczona na realizację Projektu), tj. z której nie zostanie pokryta łączna wartość udzielonych pożyczek (pytanie Nr 7) należało uznać za nieprawidłowe,

* odnośnie określenia przychodu z tytułu przydzielenia oraz wypłaty Beneficjentowi (Fundacji) określonej kwoty z tytułu podziału "zysków" (pytanie Nr 8) należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zaznacza się, że tut. Organ podatkowy nie ma uprawnień do oceny zawieranych umów ani ich skutków cywilnoprawnych, bowiem kwestia określenia jakiego rodzaju prawo majątkowe do środków pieniężnych "otrzymywanych" przez Beneficjenta (Fundację) tytułem dofinansowania "w formie zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego ze środków Programu" nabywa Beneficjent (Fundacja) jest poza zakresem przepisów prawa podatkowego podlegającego interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym Fundacja jako Beneficjent Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 otrzymała środki finansowe na realizację projektu "Wzmocnienie kapitałowe Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Fundacji Rozwoju".

Należy wskazać, że na podstawie art. 199a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), organami upoważnionymi do samodzielnej oceny umów cywilnoprawnych w zakresie wynikającym z ich skutków podatkowych są organy prowadzące postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową, a nie tut. Organ.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl